Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_jekaterinburg_01 Square81_dsc_0582m-2

6. Dvēsele un pārdzīvojumi

Ir vairāki plaši lietoti termini, kam ar psiholoģiju saistītajā literatūrā un ne tikai tajā, nav vienotas definīcijas. Daži, rakstot vārdu psihe, to skaidro ar vārdu dvēsele, citi dvēseli attiecina uz nemateriālo substanču pasauli un beigu beigās atkarībā no savas ticības atzīst to par eksistējošu vai neeksistējošu. Lūk, daži vārdnīcās sastopami šo jēdzienu skaidrojumi.

Dvēsele – jēdziens, kas atspoguļo .. uzskatus par cilvēka un dzīvnieku psihi.. Zinātniskajā literatūrā tiek izmantots ļoti reti, kā vārda psihe sinonīms. Ikdienā vārds dvēsele tiek lietots ar nozīmi, kas atbilst jēdzieniem psihe, cilvēka iekšējā pasaule, pārdzīvojumi, apziņa.. [11.]

Gars – filozofisks jēdziens, kas nozīmē nemateriālu sākumu pretstatā dabas materiālajai sākotnei.. Senajā Grieķijā jēdziens gars (nus, pneimo u. c.) tika uzskatīts par vissmalkāko substrātu ar dažām matērijas pazīmēm.. Eksistenciālismā gars tiek pretstatīts saprātam un visupirms tiek saistīts ar gribu, kas izriet no patiesās eksistences. Pozitīvisma domāšanas virziens (neopozitīvisms) vispār neuzskata garu par metafizisku kategoriju, proti, tādu, kas ietilpst zinātniskās pētniecības jomās. Marksistiskajā filozofijā jēdziens gars tiek lietots kā jēdziena apziņa sinonīms.

Dvēsele. Eksperimentālajā psiholoģijā, kuras uzplaukums vērojams kopš 19. gadsimta vidus, jēdziena dvēsele vietā lielākoties stājas jēdziens psihe.

Psihe. Psihes kā atspulga izpratne ļauj izvairīties no maldīgā priekšstata par attiecībām starp psiholoģiskajām un fizioloģiskajām parādībām, kas izraisa psihes darbības norobežošanos no smadzeņu darbības vai psiholoģisko parādību nivelēšanu līdz fizioloģiskiem procesiem, vai arī galu galā vienkārši liek konstatēt faktu, ka visi šie procesi noris paralēli.. [16.]

Psihes augstākā forma – apziņa – piemīt tikai cilvēkam.. Psihes darbību (sajūtas, uztveri, atmiņu, jūtas, gribu, domāšanu utt.) pēta psiholoģija [13.]

Zinātniskā paradigma balstās uz trim vaļiem (postulātiem, kas – un tas ir īpaši nepatīkami – nav apzināti), un bez kāda no šiem trim tā var sabrukt. Šie postulāti ir šādi.

1. Īstenības (izzināmā objekta) neatkarība no apziņas. Ja mēs apšaubītu šo postulātu, tad objekts mainītos atkarībā no tā, kādu mēs to redzam. Dažādas teorijas par objektu radītu daudzus dažādus objektus. Tad izziņa neatspoguļotu objektu tādu, kāds tas ir, bet veidotu to atbilstoši saviem uzskatiem, savai ticībai. Šo postulātu acīmredzot nevar attiecināt uz tādu objektu kā psihe, jo katrs psihologs zina, ka ne tikai informācija par to, kas ir psihe un kā tā funkcionē, bet pat psihologa neizpausta nostādne maina sarunas biedra psihi. (Atcerieties Rama Dasa vārdus par lomām, ko uzspiež psihoterapeits.)

2. Cēloņseku saiknes (gan kopumā, gan it īpaši – no pagātnes uz nākotni). Ja tiktu izļodzīts šis balsts, tad no zinātnes nekas nepaliktu pāri, jo tās būtība ir tieši savstarpējo sakarību un saikņu noteikšana. Ar cēloņseku saitēm nevar izskaidrot iekšējās pasaules procesus – sinhronismus un dziļās hipnozes pieredzi, kad hipnotizējamais atceras ne tikai aizmirsto pagātni, bet arī nākotni (atceras? rada?) (Kurts Taperveins, 1997). Ja psihe ir veselums, tad konstatēt, kuri no iekšējās pasaules procesiem ir cēloņi un kuri – sekas, mēs varam tikpat relatīvi, kā noteikt to, kura gleznas daļa ir iedvesmojusi nākamo otas vēzienu.

3. Prakse – patiesības kritērijs. Zinātnē prakse nevar nebūt patiesības kritērijs, citādi zūd objektivitāte: Iedomājaties, ka patiesības kritērijs ir Skaistums, Mīlestība un Svētums vai pārdzīvojumi. Filozofijas enciklopēdiskā vārdnīca vēstī, ka vienas no sekām, ko radījusi matemātiskās loģikas attīstība, – K. Gēdela teorija par nepilnību – ir apgalvojums, ka ir principiāli neiespējami formalizēt patiesuma jēdzienu (noteikt, kas tas ir un kādi ir tā kritēriji – prakse, pārdzīvojumi, skaistums vai mīlestība). Cituviet ir teikts, ka bez formalizēšanas termina izmantošana zinātnē nav pieļaujama, citādi rodas daudznozīmība un neatbilstības.

Psiholoģijā vairāk nekā citur ir izveidojusies apbrīnojama situācija, ka pieejas, kas balstās uz pavisam dažādiem pamatiem un atrodas dažādās plaknēs, darbojas, tā praksē apliecinot, ka to pamati ir pareizi (taču, ja ņem vērā sākotnējo prasību izslēgt pretrunas, tas nekādi nevar būt). Es minēšu dažas psiholoģijas sistēmas, kurās gandrīz visās esmu strādājis vai arī izmantojis tās darbā ar cilvēkiem. Un ikviena no tām ir nesusi augļus!

Problēmas starp iekšējo bērnu, vecāku, pieaugušo (Ē. Berns).

Vāji attīstīti vai bloķēti kanāli (vizuālais, audiālais, kinestētiskais), uztvere vai informācijas reproducēšana (NLP).

Neapzinātā atmiņa par situācijām, sāpēm un ciešanām, dzīvības briesmām, apziņas izslēgšanos; vārdi, ko šādās situācijās cilvēks dzird, pilda hipnotisko komandu lomu, kas savā būtībā ir tuvas “ingrammām” (L. R. Habards).

Bailes, aizvainojumi, nepiedošana (kaut kam vai situācijai) ir jebkuras psiholoģiskas problēmas, kā arī vairuma slimību pamats (Cilvēka ekoloģijas skola).

Situācija vienmēr veidojas tā, kā tas ir izdevīgi un nez kādēļ ir vajadzīgs mūsu neapzinātajai daļai, – dvēsele izlūdzas no Dieva slimības, ciešanas, nabadzību u. tml. jeb mūsu dzīvotās dzīves scenāriju (Cilvēka ekoloģijas skola).

Mūsu nebūšanas, kas dzimtā (līdz pat 7. paaudzei) tiek pārmantotas tādēļ, ka kāds no senčiem ir noziedzies pret mīlestību (S. Lazarevs. “Karmas diagnostika”).

Saskaņā ar V. Raiha uzskatiem – problēmas, kas saistītas ar pretošanos brīvai seksuālās enerģijas plūsmai (organonam).

Reinkarnācijas (dvēseles personīgās pārdzimšanas), dzimtas un vispārcilvēciskā karma; sods par Ādama un Ievas grēkiem; ļaunie gari.

Daņiļina piedāvātais Iļjina vingrinājums “visā atrast savu vainu” (A. Daņiļins, 2002).

Šo uzskaitījumu varētu turpināt jebkurš no mums. Un der atcerēties, ka ikvienam “tiks dots pēc viņa ticības” un ka patiesības kritērijs var būt ne tikai prakse (kādas koncepcijas ietvaros gūtie rezultāti), bet arī pārdzīvojumi (R. Šteiners), Skaistums, Svētums, Mīlestība. Un, ja mēs saprotam, ka psihiskā realitāte ir atkarīga no ticības, tad rodas jauna iespēja – izvēlēties to ticību, kas apmierina vajadzību pēc mīlestības, žēlsirdības, svētuma un skaistuma. Un tā būs tikpat īsta un darbosies tikpat labi kā jebkura cita.

S. Grofs ir ieviesis kondensētās pieredzes sistēmas jeb KPS jēdzienu, lai izskaidrotu atsevišķu piedzimšanas traumas daļu saistību ar krietni vēlākiem dzīves periodiem un pat transpersonālā līmeņa traumām. Izrādās, ka noteiktas problēmas ir saistītas; iespējams, šie pārdzīvojumi atkal un atkal analogās formās parādās kā personas neapzinātas pūles sākotnējo traumu izcelt apziņā un novest to līdz nobeigumam. Neparastos apziņas stāvokļos ir iespējams visu KPS no jauna aplūkot, pārdzīvot un izcelt apziņā – tad vairs nebūs vajadzības šo pārdzīvojumu atkal un atkal no jauna atkārtot.

Visās dvēseles un gara definīcijās mani vienmēr ir mulsinājis viens – kas ir tas, kas nosaka definīciju. Ja jau pat apziņa ir tikai daļa no dvēseles (psihes), tad kā gan tās ietvaros iespējams aprakstīt to, kas principiāli nav tai līdzīgs un – vēl jo vairāk – ietekmē to, un tātad ietekmē arī definīciju. Turklāt šajā gadījumā man ir jādara tas, kas man nav paticis, ja to darījuši citi: dvēsele ir tā, kas rada kondensētās pieredzes sistēmu jeb KPS (struktūru, kas rada attēlu gluži kā apgaismotu vitrāžu). Dažādi pārdzīvojumi kļūst par KPS projekcijām norādītajos realitātes slāņos, pārdzīvojumi kļūst par psihes (iekšējās pasaules) funkcionēšanas kvantiem. (Tie izpaužas noteiktās realitātes plaknēs, t. i., psihe ir izvērsta, dinamiska un konkrētos apstākļos projicēta sistēma.) Savukārt par pārdzīvojumu projekcijām kļūst domas, emocijas, vēlmes un centieni. Gars vienlaikus ir spēks, kas gan maina dvēseli un ietver pārmaiņu ideālu (“ēkas rasējumu” un “darbu veikšanas projektu”), gan arī uz laiku nosaka mūsu stāvokļus, ar tiem vai citiem pārdzīvojumiem atbilstoši radot dažādas domas, emocijas un centienus. Ar prātu izzināt pārdzīvojumus nav iespējams, tāpat kā ar prātu nav iespējams atspoguļot ekstāzi. Un ir kļūdaini censties ar prātu aprakstīt to, kas ir kopīgs dažādos pārdzīvojumos. (Tas ir tuvāk dvēselei un garam: dvēsele kā vitrāža un gars kā dažādu spektru gaismas stari, kas virzīti uz šīs vitrāžas dažādām daļām; dažādas ainas (kā projekcijas uz dažādām virsmām) – pārdzīvojumi – psihes saturs.) Par KPS vajadzētu runāt nevis kā par “pagriezienu”, par pārdzīvojumu informācijas kodēšanu, bet, gluži otrādi, – KPS ir patiesi reāla; savukārt pārdzīvojumi ir šķietamie KPS attēli (ēnas); un iekšējās pasaules aspekti (domas, emocijas, vēlmes un centieni) ir pārdzīvojumu projekcijas. Vēl svarīgi ir tas, ka bez tiešās saiknes KPS => pārdzīvojums(i) => domas (emocijas, centieni) pastāv arī atgriezeniskā saikne, kurā doma ietekmē pārdzīvojumu, bet pārdzīvojums – KPS.

 

Man diena pēc seansa bija tikpat svarīga kā pats seanss. Nākamajā dienā es kādu laiku pavadīju, ļaudamies brīvām asociācijām un cenzdamies saprast, no kurienes ir nākusi pieredze. Es biju dzirdējis par transcendentāliem, mistiskiem un reliģioziem pārdzīvojumiem, kas ir aprakstīti literatūrā par LSD. Es pret tiem izturējos skeptiski – kā pētnieks un zinātnieks, tomēr pats tos piedzīvoju. Kā to varētu izskaidrot? Tas tiešām bija patiess īstu Debesu un reliģiskas ekstāzes pārdzīvojums, kādu es nekad iepriekš nebiju pieredzējis. Otrajā dienā es spēju pārvarēt atmiņas barjeru un ieiet savas bērnības periodā, kad biju katolis. Pēkšņi es atcerējos, ka jau bērnībā man ir bijušas vīzijas, kas līdzinājās LSD iedarbībā pārdzīvotajam. Toreiz es gatavojos grēksūdzei, tumšā baznīcā uz ceļiem stāvēdams ar seju pret altāri. Uz altāra dega tikai viena svece, pārējā baznīcas daļa gandrīz nebija redzama, jo tikai blāva gaisma ielauzās caur logiem kaut kur augšā. Piepeši baznīcas interjers izzuda, kolonnas kļuva caurspīdīgas un es ieraudzīju eņģeļus, Dievu Viņa tronī un svētos, kas it kā citā dimensijā virzījās cauri baznīcai. Man toreiz bija tikai septiņi gadi, un Dieva attēlu es biju redzējis tikai gleznās, kas arī ietekmēja šo vīziju. Es izjutu arī Viņa mīlestību un rūpes par mums, un to, ka tieši Viņš ir mūs radījis.

Atcerējies to, kas medicīniskās un zinātniskās karjeras laikā ticis apspiests, es pēkšņi sapratu, ka ar LSD palīdzību esmu saņēmis īpaši pozitīvu un enerģijas bagātu pieredzi, kas manas dzīves brieduma laikā bija izspiesta no apziņas. Es atklāju, ka nelabprāt gremdējos šajā pieredzē. Tas bija kaut kas jauns, pozitīvs un vērtīgs, un notiekošais acīmredzot bija sava veida sevis lasīšana, sevis izzināšana. Vai nu viss notikušais bija manās smadzenēs, un es atcerējos to, kas noticis manā bērnībā, vai arī norisinājās vēl kaut kas, kas bija ārpus tā robežām. Piepeši es sapratu, ka atsevišķi nav iespējams izskaidrot ne manus bērnības pārdzīvojumus, ne arī LSD sniegto pieredzi. Es pilnīgi apzinājos to, ka mana bērnības un brieduma gadu pieredze bija identiska. Pieredze no atmiņas dzīlēm varēja pacelties augšup un tikt vēlreiz pārdzīvota tāpēc, ka bija apspiesta. Šis skaidrojums, šķiet, atbilda patiesībai vairāk nekā iepriekšējais. Protams, septiņus gadus vecu bērnu var samulsināt un pateikt, ka viņš ir saņēmis svēto vīziju programmu, Sv. Avilas Terēzes vīziju, ka katolicisma mistiskie aspekti šai zēnā ir bijuši rūpīgi ieprogrammēti un ka viņš ir pilnīgi projicējis savas vīzijas.

Pēc tam es atcerējos, ka toreiz, bērnībā, tiku kļūdījies un par savām vīzijām biju pastāstījis mūķenei. Viņa nošausminājās un teica, ka tikai svētie redz vīzijas, un nolamāja mani par to. Tobrīd es apspiedu gan atmiņu, gan šāda veida pieredzi, bet, pirms to paguvu izdarīt, es nobijos, “ka tik viņa nepadomā, ka esmu svētais”.

Atgriezies pie brieduma gadiem, es to atklāju ar smaidu. Es sapratu, ka varu no zemapziņas projicēt pat ekstātisku, transcendentālu, mistisku un reliģisku pieredzi.” (Džons Lilī, 1993, 24.–25.)

Man ir svarīgi parādīt, ka kontakts ar pārdzīvojumu pasauli, ar dvēseles producēto pasauli nebojāts pastāv jau kopš zīdaiņa vecuma. Šis kontakts zūd vai kļūst nabadzīgāks vēlāk, un tas nebūt nenotiek dabīgā veidā.

A. Daņiļins nodaļā “Pseidohalucinogēnu paradoksi” stāsta par narkomānu neizskaidrojami spēcīgo tieksmi pēc šo pārdzīvojumu pasaules. Tomēr viņa sniegtie skaidrojumi par šo tēmu mani nepārliecina.

Pat starp atkarībā esošiem ļaudīm maz ir tādu, kas psihoaktīvās vielas uzņemšanas sniegto efektu raksturo kā patīkamu vai tādu, kas sagādā baudu. Tas arī ir galvenais paradokss, kas saistīts ar šo preparātu lietošanu. Pēc kādām gan izjūtām narkomāns varētu tiekties? Uzņemot ķīmisku vielu, no kuras viņš kļūst atkarīgs, cilvēkam taču būtu jāizjūt ja ne gluži bauda, tad vismaz savu bezapziņas vajadzību apmierinājums. Dažādu ārkārtīgi bīstamu ķīmisko vielu uzņemšana, lai iegūtu noteiktu reibuma stāvokli, acīmredzot liecina par to, ka pastāv vēl kāda slēpta vajadzība – ne jau pēc vielas, bet gan pēc tās izraisītā efekta. Turklāt šī vajadzība ir tik spēcīga, ka spēj uzveikt pat pašsaglabāšanās instinktu, kas ir viens no personības galvenajiem aizsargmehānismiem.” (Daņiļins, 2002, 196.) Pēc tam A. Daņiļins apspriež zināšanu apguves varoņdarbu. Šai gadījumā cilvēces pirmdzimtais grēks ir nevis pieskaršanās izziņai vispār, nevis cilvēka spēja domāt neatkarīgi no Dieva gribas, bet gan īpašs “dionīsisks” zināšanu veids, kura izpētei ir veltīta visa viņa grāmata. 1920. gadā T. Florovskis ir rakstījis: “Centienos “izprast labo un ļauno” nebija un nevar būt nekā slikta. Krišana notika tāpēc, ka cilvēki negribēja mērķi sasniegt ar radošiem veikumiem, brīviem meklējumiem vai dzīvi, kas pārvērsta par Dievkalpojumu, bet gan centās to izdarīt maģiski, mehāniski.. Grēkā krišanas būtība ir nevis likuma pārkāpšana, bet gan māņticība – pārliecība, ka izziņa ir pasīva uztvere, nevis radošs varoņdarbs..” (A. Daņiļins, 2002, 314.–315.)

Pārdzīvojumu pasaule ir bagātāka, krāšņāka un daudzveidīgāka par vārdu, domu un teoriju pasauli. Pārdzīvojumi acīmredzot labāk atspoguļo būtību – tie ir daudz adekvātāks izziņas veids. Iedomājieties, ka pastāv divas jūsu kopijas, kas pieder diviem dažādiem cilvēkiem: viens no viņiem zina par jums visu, un viņam ir pilnīga informācija par jūsu biogrāfiju, medicīnas dokumenti. Savukārt otrs līdz ar jums ir pārdzīvojis visus jūsu dzīves pārdzīvojumus. Pirmā ir izzināšana ar prātu – tā tiecas izmantot, bet otrā – izzināšana ar pārdzīvojumu palīdzību – tiecas pēc mīlestības (vienā gadījumā patiesuma kritērijs ir prakse, bet otrā patiesība ir pārdzīvojums).

Es runāju par izzināšanu pārdzīvojot, nevis vienkārši par līdzpārdzīvojumu. Tāpēc ir jāatceras, ka cilvēks vispirms pilnveido savu rīcību, pēc tam – attiecības un tad – pārdzīvojumus (V. Frankls. “Cilvēks jēgas meklējumos”). Un, lūk, šajā pēdējā posmā sinhronitāte ir neizbēgama. Tomēr no rīcības pasaules viedokļa viss ļoti bieži ir redzams tieši tā, ka rodas vēlēšanās sinhronisma brīnumus pasludināt par murgiem (neesošiem vai sātaniskiem). Tas neizdodas, tomēr apzināties, ka kādam cilvēkam piemīt šādas spējas, ir baisi. (Ir taču skaidrs, ko tāds mags gribēs iegūt – varu, naudu, seksu utt., un nemaz neienāk prātā, ka tā ir savu mērķu pārcelšana no rīcības pasaules citā pasaulē, kurā svarīgas ir iekšējās norises, bet rīcība ir tikai to izpausme.) Šķiet, cilvēks pārstāj būt aktīvs un atbildīgs. Taču viņa skatījumā aktīvā rīcība ir mazvērtīga un atbildība izpaužas pavisam citādi. Tāpēc savas iekšējās pasaules vadību un attīstību varbūt patiešām vislabāk ir uzticēt kādam... kas mūs Mīl un saprot (turklāt arī paredz) vairāk nekā mēs paši: “Kungs! Es nezinu, ko lai Tev lūdzu. Tu Vienīgais zini, kas man ir vajadzīgs. Tu mani mīli stiprāk, nekā es pats mīlu sevi. Tēvs! Dod man, Tavam kalpam, to, ko es neprotu Tev palūgt...” (Maskavas metropolīta Filareta ikdienas lūgšana).

Cilvēkam, kas pārstāv darbības pasauli, pasivitāte (“vadi manu gribu”) asociējas ar stadiju pirms darbības veikšanas, un tā viņam šķiet pelnījusi visu veidu nosodījumu.

Iedziļināšanās pārdzīvojumu pasaulē ir saistīta ar veselu virkni īpatnību.

Pārdzīvojums pārņem visu cilvēku (pēc definīcijas, tā ir īslaicīga identificēšanās, tomēr vairums ļaužu nav pieraduši distancēties no pārdzīvojumiem). Iedziļinoties pārdzīvojumā, cilvēkam nevajag tajā iesprūst, bet prast no tā iziet, saglabājot pārdzīvojuma atmiņu, nevis tikai atmiņas par pārdzīvojumu (zīmes).

No zīdaiņa vecuma un bērnības ieiedams turpmākajos attīstības posmos, cilvēks attālinās no dvēseles (veseluma), tiecoties realizēt tikai tās daļu (personību), arvien vairāk identificējot sevi tikai ar šo daļu. Toties pārdzīvojums pārņem visu cilvēku, un šai procesā cilvēks zaudē pierasto identifikāciju ar personību, kas ir tikai daļa no viņa.

Tāpēc patieso Dzīvi es definēju kā dvēseles dzīvi, veseluma dzīvi. Nāve nozīmē to, ka pastāv reducēta veseluma daļa, kas pastāvīgi samazinās, tātad – notiek identificēšanās tikai ar šo daļu. Kā noris šis reducēšanas process? Tas notiek jau kopš ieņemšanas un piedzimšanas, un to veicina ikviena sāpju, ciešanu, aizvainojuma, pazemojuma, apspiešanas, kauna u. tml. situācija. Džons Lilī atcerējās septiņu gadu vecumā apspiesto pieredzi, taču šādas pieredzes lauvas tiesa ir attiecināma uz vēl agrāku periodu. Auglis identificējas ar māti, un bērns ilgu laiku ārkārtīgi jūtīgi uztver dažādus mātes stāvokļus (šī jūtīguma samazināšanās arī ir izskaidrojama ar iepriekšminētajām negatīvajām izjūtām – ar sāpēm un mīlestības trūkumu). 

Ko sevī uzņem auglis, zīdainis un bērns?

 

Ļoti bieži – nevēlēšanos, lai viņš piedzimtu (tikai reta māte nav pārdzīvojusi bailes un nevēlēšanos dzemdēt); savas un mātes sāpes dzemdībās (un acīmredzamo atgrūšanu – mātes vēlēšanos, lai šīs sāpes ātrāk beigtos); aizkaitinājumu un bailes, kas saistītas ar bērna uzvedību, barošanu, mošanos naktī... Mazulis burtiski tiek hipnotizēts justies vainīgs (visu dzīvi!): māte taču viņam ir dzīvības avots un svētums, bet viņš rada tai sāpes un izraisa viņā neapmierinātību (māte taču nevar kļūdīties!); īpaša joma ir bērna apmācīšana vadīt savas vēlmes (tostarp arī fizioloģiskās) – tā saistīta ar brīvības apspiešanu.

 

Ceru, ka tagad top skaidrs, kādēļ parādās suicīda tēma.

 

E. Šneidmans uzskata (un esmu ar viņu vienisprātis), ka neapmierināta vajadzība ir obligāts suicīda priekšnoteikums. Vispār neapmierinātās vajadzības var pielīdzināt subpersonībām. Tādā gadījumā Ego ir diktators, kas patvaļīgi sagrābis varu – identifikāciju ar Es – un apspiež personības pārējās daļas. Man ārkārtīgi interesants šķita kāds psiholoģisks darbs: es piedāvāju cilvēkam sarast ar apziņas plūsmu un demonstrēt to, raugoties no subpersonības pozīcijas. (Bieži vien tas ir grūti, un tad es pats tēloju šīs subpersonības lomu, iepriekš vienojoties, ka tai ir tāds pats statuss kā Ego – ierastā identifikācija.) Dažkārt šādu subpersonību lomā var būt sapņu tēli.

 

Psiholoģiskā prakse, ar ko es nodarbojos transpersonālās psiholoģijas ietvaros – holotropā elpošana –, ir ceļš uz veselumu. Gribu vēlreiz pievērst uzmanību tam, ka neparastos apziņas stāvokļus (S. Grofs piedāvā terminu paplašinātie apziņas stāvokļi) es dēvēju par veseluma stāvokļiem – stāvokļiem, kuros cilvēks spēj “redzēt”. Šie stāvokļi ir pretēji parastajiem, neveseluma jeb “sašaurinātajiem” (E. Šneidmana termins) stāvokļiem – potenciāli suicidāliem atsevišķu “Es” daļu (arī to vajadzību) apspiestības stāvokļiem jeb daļējas, nepilnīgas “redzēšanas” stāvokļiem.

 

Un tagad kļūst saprotami iemesli, kāpēc narkomāns tiecas pēc narkotikām, kā arī suicīda mēģinājumu iemesli. Šiem cilvēkiem nenotiek dvēseles evolūcija, viņi nesaņem atbildi uz dvēseles jautājumiem (lūdzu, nejaukt ar prāta jautājumiem). Savukārt atbildes uz dvēseles jautājumiem un tās evolūciju var rast tikai pārdzīvojumu pasaulē. Narkomāns var dauzīt galvu pret vienu un to pašu sienu un, pārdzīvodams vienu un to pašu, neauglīgos dvēseles meklējumos censties pārvarēt garīgās izaugsmes ceļā esošo šķērsli. Savukārt transpersonālā terapija tiecas pārvarēt ieciklēšanos un veidot pāreju uz nozīmju, mērķu un ideālu evolūciju, pēc kā tiecas dvēseles pārmaiņu process. Vēl vairāk: piedāvājot visu iepriekšminēto, šī terapija sniedz vēl kaut ko nezināmu, nekonkrētu, jo ceļa sākumā taču nekad nevar skaidri zināt tā rezultātus – noteikti evolūcijas posmi ir zināmi varbūt vienīgi Dievam... Tomēr ir iespējams aizsūtīt cilvēku pa citu ceļu, – ceļu, kurā notiek reliģiskā izzināšana, kontaktēšanās ar dabu un pašam ar sevi.

 

 

 

Kungs, dod man dvēseles mierā uzņemt visu, ko nesīs šī diena. Dod spēku pilnīgi pakļauties Tavai svētajai gribai. Sargā un balsti mani ikkatrā šīs dienas brīdī. Lai arī kādas vēstis es saņemtu šai dienā, māci mani tās uzņemt ar rāmu dvēseli un stingru pārliecību, ka pār visu valda Tava dievišķā griba.

 

Vadi manas domas un jūtas it visos manos vārdos un darbos. Visos neparedzētos gadījumos ļauj man paturēt prātā, ka it viss ir Tevis sūtīts. Māci mani tieši un gudri izturēties pret jebkuru manas ģimenes locekli, nevienu nemulsinot un neapbēdinot.

 

Kungs, dod man spēku šai dienā izturēt nogurumu un visus notikumus, kas mūs tajā piemeklēs. Vadi manu gribu un iemāci mani lūgties, ticēt un cerēt, paciest, piedot un mīlēt. Āmen.” (Optinas starecu rīta lūgšana)

 

 

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3609
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5091
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

250
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

579
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1929
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

370
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1591
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1555
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1244
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

591
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1753
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1516
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

722
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1721
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

845
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1622
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2110
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1425
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1706
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1678
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2296
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1568
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1661
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2212
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2247
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1947
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2022
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2386
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2423
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2781
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2577
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3118
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3142
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3283
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2885
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2968
9. janvārī, 2017