Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_antroposofija Square81_11272200_829706257118632_248278317_n

Antroposofija un medicīna

Māra Meijere, ārste-antroposofe, Antroposofija un medicīna

20. gadsimta beigu medicīnas zinātne ir izpētījusi cilvēka organisma vissmalkākos šūnu mikrobioloģiskos un molekulāros procesus. To veicinājusi straujā tehnoloģiju attīstība. Indivīdu pēta kā fizioloģisku būtni, izslēdzot dvēseles un gara klātesamību, līdz ar to ignorējot saikni starp matēriju un garu cilvēkā, dabā, slimībās. 
Rezultātā pasaulē pieaug izmirstošo augu un dzīvnieku sugu skaits, tās vienu pēc otras ieraksta Sarkanajā grāmatā. Arī cilvēki kļuvuši apdraudētāki, un rodas arvien jaunas nedziedināmas slimības. 
Ārstēšanas metode balstās galvenokārt uz diagnosticēšanu ar dažādu aparatūru, analīžu rezultātiem, neinteresējoties par slimnieka iekšējiem pārdzīvojumiem un pašsajūtu, viņa līdzdalību slimības procesā. Apšaubāma ir arī tik plaša medikamentu lietošana, jo katrs cilvēks ir unikāls, ar savu likteni un pārdzīvojumu spektru, bet farmakoloģijā un medicīnā šis unikums ir tikai modelis. Un ārsta pieredze – reducēta uz modeli, nevis dzīves īstenību. Tādēļ arī nemitīgi pieaug hronisko slimību skaits. 

Antroposofā medicīna 
Antroposofi nav opozīcijā mūsdienu medicīnai un atzīst tās principus, tomēr dziedināšanas mākslā balstās un plašākām un padziļinātām zināšanām. Savu uzdevumu tie redz cilvēka un dabas papalašinātā izzināšanā no garīgā viedokļa, bagātinot klasisko medicīnu ar dvēseles jēdzienu. 
Cilvēks ir garīga būtne, kas integrē visus zemākstāvošos ķermeņus, organisma struktūras un vada tās. Cilvēks attīstās, noteiktā secībā izejot cauri dažādām metamorfozēm – no dzimšanas līdz nāvei. Jāņem vērā arī liktenis, ko veido pārmiesošanās likums un eksistence garīgajā pasaulē starp viņa mūžiem. Šāda pieeja pacientam liek ārstam domāt, ka slimība nav nejaušība, bet dotajā mirklī – nepieciešama viņa biogrāfijas lappuse. Šāds uzskats liek ārstam veidot sevī jaunu īpašību – atbildību par pacienta veselību. Bez anamnēzes, laboratorijas analīžu rezultātiem un izmeklēšanas ar instrumentiem ārstam nepieciešams arī intuīcijas garīgais impulss. 
Gara pasaules izpēte mūsu laikā ir nepieciešama. Šī mācība prasa pilnīgi jaunu, iekšējo maņu orgānu, kas atklāj citu pasauli, tādu, kas parastam cilvēkam nemaz neeksistē. Kaut gan būtībā visa īstenība, kā zemākā, tā augstākā, garīgā ir tikai vienas un tās pašas esamības divas puses. Un tas, kas ir nozīmīgs zemākajās, vairumā gadījumu tāds paliks arī augstākajās lietās. 
Tātad zināšanām ir liela nozīme, taču savu cilvēka uzdevumu ikviens var it labi izpildīt, arī neko nesaprotot no botānikas, matemātikas vai citām zinātnēm. Bet neviens nevar būt cilvēks vārda pilnā nozīmē, ja nav kaut kādā veidā saskāries ar pārjuteklisko zināšanu, atklājot cilvēka būtību un sūtību uz zemes. Tādēļ jau šo gudrību sauc par gara zinātni! Mēs veidojam pareizas attiecības ar pārjuteklisko pasauli, un patiesības izjūta liek saprast visu, kas kā atziņas nāk no šīm augstākām pasaulēm, bet nepieciešama arī griba ar veselīgu domāšanu saprast to, kas vēlāk var tapt skatīts. Tā dvēselē atmodina spēkus, kas ved uz gaišredzību. 
Jo terapijas procesā pacients ir ne tikai jāizārstē, bet, neapspiežot viņa brīvo gribu, jāpalīdz arī garīgi augt. Slimības, sevišķi – ilgās ir mācību gadi, kuros jāapgūst dzīves un dvēseles veidošanas māka. Slimība ir ārkārtīgi svarīgs faktors cilvēkmācībā. Slimība ir pēcstunda pie Mīļdieviņa. Tā sūtīta no garīgās pasaules, lai cilvēks straujāk garīgi evolucionētu. Arī ārstēšana pamatā nāk no garīgās pasaules. Ārsts tikai atbalsts ar “sudraba atspaidiem”, kā saka mūsu tautas dziesmās. 
Latviskajā dzīves ziņā būtībā ir parādīta apgarotā daba, tās saistība ar Visumu un galvenais – tikumība kā sirdsapziņas mēraukla. 

Ej, bāliņ, taisnu ceļu, 
Runā taisnu valodiņu, 
Tad ij Dievs palīdzēs 
Taisnu ceļu nostaigāt. 

Ai, dārgā dvēselīte, 
Kā Dievam atbildēsi? 
Nij svētīji svētdieniņas, 
Nij saulītes norietot. 

Dieva bijāšana izpaužas godbijībā pret visu labo un tikumīgo, kā arī Dieva likumu ievērošanā. Tos pārkāpjot, sariebj Dievam un ļaudīm. Ļaunums un pārestības, ko nodarām citiem, atmaksāsies šaisaulē vai viņsaulē. 
Saules norietēšanu jeb sirmo stundu svētīdami, mūsu senči atgūlās vai apsēdās, veltīja šo laiku mūžības jautājumiem. Mēs to saucam par meditāciju. 
Vakarēšanā stāstīja pasakas, spoku stāstus, minēja mīklas, dziedāja sakrālas tautas dziesmas, tā pirms gulētiešanas pieslēdzoties garīgajai pasaulei, jo Dievam tīk greznas dziesmas... 

Cilvēks antroposofā skatījumā 
Antroposofijas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners atzinis: “Cilvēks ir triju pasauļu iemītnieks. Ar savu miesu pieder šajai pasaulei, ko ar miesu arī apjauš. Ar savu dvēseli viņš uzceļ pašpasauli, bet garā tam atklājas pasaule, kas ir cildenāka par abām pārējām.” 
Tikai aplūkojot cilvēku no visām trim pusēm, var cerēt iegūt skaidrību par viņa būtību. Pastāv trīs funkcionālas sistēmas, kas darbojas organismā. Nervu-maņu sistēma lokalizēta galvā, ir pamats domāšanai un apziņai. Vielmaiņas-locekļu sistēma ir apakšējais cilvēks, kurā norisinās būvējošie un reģenerējošie procesi. Augšējos un apakšējos procesus līdzsvarā notur ritms kā sistēma, kas lokalizējas krūšu kurvja rajonā un pamatojas elpošanas un asinsrites ritmiskajos procesos. Tas ir leminiskātes princips, kur iekšējo atrodam ārējā, bet ārējo iekšējā. 
Cilvēka miesa ir veidota no dabas vielām un pēc ģeometrijas likumiem aizņem noteiktu telpu fiziskajā pasaulē. Pēc nāves miesa izirst un pārtop par zemes elementu. Ētera ķermenis uztur dzīvību – elpošanu, vielmaiņu, siltuma apmaiņu, augšanu, vairošanos... Tie ir ritmiski procesi, kas norisinās laikā, kad cilvēks dzīvo miesā un viņu var salīdzināt ar augu valsts produktu. 
Astrālais (zvaigžņu) ķermenis ir dvēseles mājoklis. Tas piemīt arī dzīvniekiem, taču daudz zemākā līmenī. 
Cilvēka dvēsele ir viņa iekšējā pasaule. Neviens taču nevar zināt, vai otrs jūt tāpat kā viņš. Ir daltoniķi, ir kurlmēmie, viņi pasauli uztver savpatnīgi. Iznāk, ka pat vienkāršākās maņas pieder pie cilvēka iekšējās pasaules, tādēļ tās jāuzskata par dvēseliskām. Maņām pievienojas jūtas – patika, nepatika, kas ir iekšējās dzīves dvēseliskās izpausmes, cilvēks rada sev otru pasauli. 
Maņām un jūtām pievienojas vēl trešais pašizpausmes veids – griba, ar ko indivīds iedarbojas uz pasauli, uzspiež tai savu iekšējo būtību. 
Ar garu cilvēkam atklājas augstākā pasaule. Garīgajā valstībā viņš ienāk ar domāšanu, kas ļauj saprast dieviško. Spēja mācīties, brīvā griba ir augstākais ES vai Dieva dzirksts cilvēkā. Tā veidojas viņa būtība, ko pazīstam pēc stājas, gaitas, runas. Cilvēka darbi ir tā iekšējās dzīves zīmogs. 
Dvēsele ar atmiņām saglabā pagājušo, bet ar savu darbību cilvēks veido rītdienu, jo katrs pats savas laimes kalējs. 
Gars ir mūžīgs, miesa mirstīga, bet dvēsele noteiktā inkarnācijā uz zemes sasaista garu ar fizisko ķermeni liktenī. Ir sajūtu, prāta un apziņas dvēsele, un ir garacilvēks, dzīvības gars un pašgars. Cilvēka augstākais ES aizvien noteiktāk kļūst par miesas un dvēseles valdnieku, kas redzams viņa aurā (ķermenis ir kā mākoņa apņemts). Tā top daudzveidīgāka, krāsām bagātāka un paplašinās. 
Apskatījuši cilvēku kā fiziski-dvēseliski-garīgu būtni, pievērsīsimies viņa četrkāršības aplūkošanai: 
a) fiziskais ķermenis; 
b) ēteriskais vai dzīvības ķermenis; 
c) astrālais ķermenis; 
d) ES – organizācija. 

Fiziskais ķermenis, tas ir “cietais cilvēks” ar stingrām kontūrām 
Ar ēteriskā ķermeņa spēkiem caurstrāvots “šķidrais cilvēks”, kuru raksturo cirkulācijas procesi. 
Astrālais ķermenis ir “gāzveida cilvēks”, kam raksturīgs elpošanas process. 
ES – organizācija ir “siltais cilvēks”, kas izpaužas caur temperatūru un mīt dvēselē. Gars veido ES no iekšienes uz ārieni, minerālu pasaule – no ārienes uz iekšieni. Ar savu ES cilvēks ir gluži viens, toties ES – organizācija ir tuvu radniecīga nāvei, jo ar to cilvēks nemitīgi grauj sevi no iekšienes – visu laiku mirst, nogurst, līdzīgi kā no ārpuses tiek sagrauta miesa, kad reiz iziet cauri nāves vārtiem. 
Fiziskā organizācija ir kvalitatīvi identiska barības uzņemšanai, kas ir pilnīgi polārs process ES – organizācijai. Ir vēl divi, mazāk pretēji procesi – ētera ķermenis un astrālais ķermenis. Ēteriskie spēki ir augšana, ziedēšana, plaukstošais dzīves pavasaris, pretspēks – saslimšanas tendence: piemēram, darbs – atpūta, nomods – miegs... 
Astrālajam ķermenim piemīt tieksme nomākt plaukstošos procesus, ārdīt, lai ciešanās pārtaptu cilvēka dvēsele. 
Tātad: 
ES – organizācija ir – nāve; 
astrālais ķermenis – slimība; 
ēteriskais – veselība; 
fiziskais – barošanās. 
Vai arī: 
gars – Es – organizācija – cilvēki – pašapziņa; 
dvēsele – astrālais ķermenis – dzīvnieki – apziņa; 
dzīvība – ēteriskais ķermenis – augi – laiks; 
miesa – fiziskais ķermenis – minerālvielas – telpa. 
Senlatvietis mīlēja dzīvi, bet miršanu sagaidīja mierīgi, bez bailēm, jau iepriekš pats parūpēdamies par mūža māju un kapa vietu. Ar aiziešanu nebeidzas ceļojums esības telpā, drīzāk – sākas. Rainis to pacēla lielos filozofijas augstumos: “Nāve ir savienošanās ar Visumu. Starpība starp dzīvi un nāvi nau tik liela, kā to domā. Kas to zina, tas dzīvi arī tā var grozīt, ka savienošanās top jo pilnīgāka.” 

Antroposofā ārstēšanas metode 
Veselība ir nepastāvīgs līdzsvars, ko visu laiku jācenšas uzturēt. Toties astrālais ķermenis ir galvenais slimību izcelsmes faktors, bet ētera ķermenis – lielais dziednieks. 
Cilvēks ir sabiedriska būtne. Ēdot, elpojot, jūtot, pārdzīvojot ir saistīts ar apkārtējās pasaules dabu un kultūru, kas uz viņu iedarbojas, tāpat kā dabas procesi. Tikpat daudzveidīga kā šī saikne, ir viņa saslimšana un ārstēšanas metodes. Pacientu ārstē ar minerālu, augu un dzīvnieku izcelsmes zālēm. 80% no tām ir homeopātiskie līdzekļi. 
Liela loma ir arī slimnīcas palātas estētiskajam noformējumam, pacienta rūpīgai kopšanai, garšīgam ēdienam ar galda dziesmu vai lūgšanu pirms maltītes. Radot patīkamu gaisotni, var ievērojami paātrināt atveseļošanās procesu. Laba grāmata, saruna, relaksējoša mūzika liek dvēselei aizmirst savu sāpi. 
Augstāko ES ārstēšanās procesā aktivizē vairākos veidos. Daudzas ārstēšanas metodes balstītas uz ritmu, piemēram, mūzikas terapija. Dziedinoša ir arī eiritmija – “redzamā runa”. Ritmiskajai masāžai ar ēteriskajām eļļām, arī dziednieciskajām vannām, ierīvēšanas procedūrām ir labvēlīga ietekme uz vielmaiņas procesiem. Mākslas terapija (nav svarīgs darba rezultāts, bet process) attīsta un stiprina gribu, iedarbojas uz pacienta domāšanu, jušanu, gribu līdzsvarojot ķermeņa procesus. Sakārtojošie un dziedinošie impulsi tādā veidā iedarbojas uz pacientu, patoloģijas bojātajiem iekšējiem orgāniem un to funkcijām, harmonizējot iekaisuma vai sklerotiskos procesus. 
Sen zināms, cik slimniekam svarīgi parunāt par paša dzīves problēmām. Ja pacients spēj savas likstas atklāt ārstam, tad mediķis var parādīt ceļu, kā viņam izprast un mainīt savu dzīves veidu. Jo ārstēšanai nebūs nekādas nozīmes, ja cilvēks nepārvērtēs iesīkstējušos uzskatus. Tad nākamā liksta būs vēl smagāka. Varbūt pacientam jāatgriežas pie senaizmirstiem ideāliem un mērķiem? Viduslaiku dziednieks ezoteriķis Paracelzs atzinis, ka: “Mīlestība ir labākās zāles.” 
Ārsta vīrišķība un griba, jūtot līdzcietību un mīlestību pet pacientu, divu personību savstarpēja mijiedarbība ļaus izvēlēties pareizo dziedināšanas metodi. 

Rezumējums 
Kaut arī mūsdienu medicīnas sasniegumi nav apšaubāmi, aizvien nepielūdzmāk runā par krīzi šajā nozarē, jo saslimstība aug, zāles sadārdzinās un tauta no visa tā cieš. Tā nav tikai medicīnas problēma, situācija visā pasaulē ir sarežģīta: ekoloģiskās katastrofas, izglītības sistēmas neefektivitāte, terorisms... Tas viss ir tāpēc, ka mūsdienu cilvēces un dabas izpratnē ir zaudēta saikne ar garīgumu. 
Eksistenciāls jautājums – vai cilvēcei izdosies atgūt šo zaudētu saikni, materiālistisko pasaules uzskatu vērst par ideālistisko – visās dzīves jomās? Un apvienot spēkus šī mērķa sasniegšanai. 
Varbūt atbilde ir šajās Roberta Mūka dzejas rindās: 
... Viss universums spoguļojas, 
Saule uzaust un riet 
Un nekas nepāriet – 
Tikai mainās te uz labo, te kreiso pusi. 
Tevis vēl nav, 
Tu esi, kas tu būsi. 

Žurnāls "Mistērija", 02.2007. 
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

17
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

15
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

16
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1275
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

312
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10520
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7429
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7519
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2393
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1927
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2114
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6051
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

421
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

463
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9359
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2529
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

422
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6315
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2308
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1461
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13518
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2755
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8400
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2705
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4149
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

765
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4161
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1200
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1342
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1094
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1302
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
997
9. janvārī, 2017