Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_antroposofija Square81_11272200_829706257118632_248278317_n

Antroposofija un medicīna

Māra Meijere, ārste-antroposofe, Antroposofija un medicīna

20. gadsimta beigu medicīnas zinātne ir izpētījusi cilvēka organisma vissmalkākos šūnu mikrobioloģiskos un molekulāros procesus. To veicinājusi straujā tehnoloģiju attīstība. Indivīdu pēta kā fizioloģisku būtni, izslēdzot dvēseles un gara klātesamību, līdz ar to ignorējot saikni starp matēriju un garu cilvēkā, dabā, slimībās. 
Rezultātā pasaulē pieaug izmirstošo augu un dzīvnieku sugu skaits, tās vienu pēc otras ieraksta Sarkanajā grāmatā. Arī cilvēki kļuvuši apdraudētāki, un rodas arvien jaunas nedziedināmas slimības. 
Ārstēšanas metode balstās galvenokārt uz diagnosticēšanu ar dažādu aparatūru, analīžu rezultātiem, neinteresējoties par slimnieka iekšējiem pārdzīvojumiem un pašsajūtu, viņa līdzdalību slimības procesā. Apšaubāma ir arī tik plaša medikamentu lietošana, jo katrs cilvēks ir unikāls, ar savu likteni un pārdzīvojumu spektru, bet farmakoloģijā un medicīnā šis unikums ir tikai modelis. Un ārsta pieredze – reducēta uz modeli, nevis dzīves īstenību. Tādēļ arī nemitīgi pieaug hronisko slimību skaits. 

Antroposofā medicīna 
Antroposofi nav opozīcijā mūsdienu medicīnai un atzīst tās principus, tomēr dziedināšanas mākslā balstās un plašākām un padziļinātām zināšanām. Savu uzdevumu tie redz cilvēka un dabas papalašinātā izzināšanā no garīgā viedokļa, bagātinot klasisko medicīnu ar dvēseles jēdzienu. 
Cilvēks ir garīga būtne, kas integrē visus zemākstāvošos ķermeņus, organisma struktūras un vada tās. Cilvēks attīstās, noteiktā secībā izejot cauri dažādām metamorfozēm – no dzimšanas līdz nāvei. Jāņem vērā arī liktenis, ko veido pārmiesošanās likums un eksistence garīgajā pasaulē starp viņa mūžiem. Šāda pieeja pacientam liek ārstam domāt, ka slimība nav nejaušība, bet dotajā mirklī – nepieciešama viņa biogrāfijas lappuse. Šāds uzskats liek ārstam veidot sevī jaunu īpašību – atbildību par pacienta veselību. Bez anamnēzes, laboratorijas analīžu rezultātiem un izmeklēšanas ar instrumentiem ārstam nepieciešams arī intuīcijas garīgais impulss. 
Gara pasaules izpēte mūsu laikā ir nepieciešama. Šī mācība prasa pilnīgi jaunu, iekšējo maņu orgānu, kas atklāj citu pasauli, tādu, kas parastam cilvēkam nemaz neeksistē. Kaut gan būtībā visa īstenība, kā zemākā, tā augstākā, garīgā ir tikai vienas un tās pašas esamības divas puses. Un tas, kas ir nozīmīgs zemākajās, vairumā gadījumu tāds paliks arī augstākajās lietās. 
Tātad zināšanām ir liela nozīme, taču savu cilvēka uzdevumu ikviens var it labi izpildīt, arī neko nesaprotot no botānikas, matemātikas vai citām zinātnēm. Bet neviens nevar būt cilvēks vārda pilnā nozīmē, ja nav kaut kādā veidā saskāries ar pārjuteklisko zināšanu, atklājot cilvēka būtību un sūtību uz zemes. Tādēļ jau šo gudrību sauc par gara zinātni! Mēs veidojam pareizas attiecības ar pārjuteklisko pasauli, un patiesības izjūta liek saprast visu, kas kā atziņas nāk no šīm augstākām pasaulēm, bet nepieciešama arī griba ar veselīgu domāšanu saprast to, kas vēlāk var tapt skatīts. Tā dvēselē atmodina spēkus, kas ved uz gaišredzību. 
Jo terapijas procesā pacients ir ne tikai jāizārstē, bet, neapspiežot viņa brīvo gribu, jāpalīdz arī garīgi augt. Slimības, sevišķi – ilgās ir mācību gadi, kuros jāapgūst dzīves un dvēseles veidošanas māka. Slimība ir ārkārtīgi svarīgs faktors cilvēkmācībā. Slimība ir pēcstunda pie Mīļdieviņa. Tā sūtīta no garīgās pasaules, lai cilvēks straujāk garīgi evolucionētu. Arī ārstēšana pamatā nāk no garīgās pasaules. Ārsts tikai atbalsts ar “sudraba atspaidiem”, kā saka mūsu tautas dziesmās. 
Latviskajā dzīves ziņā būtībā ir parādīta apgarotā daba, tās saistība ar Visumu un galvenais – tikumība kā sirdsapziņas mēraukla. 

Ej, bāliņ, taisnu ceļu, 
Runā taisnu valodiņu, 
Tad ij Dievs palīdzēs 
Taisnu ceļu nostaigāt. 

Ai, dārgā dvēselīte, 
Kā Dievam atbildēsi? 
Nij svētīji svētdieniņas, 
Nij saulītes norietot. 

Dieva bijāšana izpaužas godbijībā pret visu labo un tikumīgo, kā arī Dieva likumu ievērošanā. Tos pārkāpjot, sariebj Dievam un ļaudīm. Ļaunums un pārestības, ko nodarām citiem, atmaksāsies šaisaulē vai viņsaulē. 
Saules norietēšanu jeb sirmo stundu svētīdami, mūsu senči atgūlās vai apsēdās, veltīja šo laiku mūžības jautājumiem. Mēs to saucam par meditāciju. 
Vakarēšanā stāstīja pasakas, spoku stāstus, minēja mīklas, dziedāja sakrālas tautas dziesmas, tā pirms gulētiešanas pieslēdzoties garīgajai pasaulei, jo Dievam tīk greznas dziesmas... 

Cilvēks antroposofā skatījumā 
Antroposofijas pamatlicējs Rūdolfs Šteiners atzinis: “Cilvēks ir triju pasauļu iemītnieks. Ar savu miesu pieder šajai pasaulei, ko ar miesu arī apjauš. Ar savu dvēseli viņš uzceļ pašpasauli, bet garā tam atklājas pasaule, kas ir cildenāka par abām pārējām.” 
Tikai aplūkojot cilvēku no visām trim pusēm, var cerēt iegūt skaidrību par viņa būtību. Pastāv trīs funkcionālas sistēmas, kas darbojas organismā. Nervu-maņu sistēma lokalizēta galvā, ir pamats domāšanai un apziņai. Vielmaiņas-locekļu sistēma ir apakšējais cilvēks, kurā norisinās būvējošie un reģenerējošie procesi. Augšējos un apakšējos procesus līdzsvarā notur ritms kā sistēma, kas lokalizējas krūšu kurvja rajonā un pamatojas elpošanas un asinsrites ritmiskajos procesos. Tas ir leminiskātes princips, kur iekšējo atrodam ārējā, bet ārējo iekšējā. 
Cilvēka miesa ir veidota no dabas vielām un pēc ģeometrijas likumiem aizņem noteiktu telpu fiziskajā pasaulē. Pēc nāves miesa izirst un pārtop par zemes elementu. Ētera ķermenis uztur dzīvību – elpošanu, vielmaiņu, siltuma apmaiņu, augšanu, vairošanos... Tie ir ritmiski procesi, kas norisinās laikā, kad cilvēks dzīvo miesā un viņu var salīdzināt ar augu valsts produktu. 
Astrālais (zvaigžņu) ķermenis ir dvēseles mājoklis. Tas piemīt arī dzīvniekiem, taču daudz zemākā līmenī. 
Cilvēka dvēsele ir viņa iekšējā pasaule. Neviens taču nevar zināt, vai otrs jūt tāpat kā viņš. Ir daltoniķi, ir kurlmēmie, viņi pasauli uztver savpatnīgi. Iznāk, ka pat vienkāršākās maņas pieder pie cilvēka iekšējās pasaules, tādēļ tās jāuzskata par dvēseliskām. Maņām pievienojas jūtas – patika, nepatika, kas ir iekšējās dzīves dvēseliskās izpausmes, cilvēks rada sev otru pasauli. 
Maņām un jūtām pievienojas vēl trešais pašizpausmes veids – griba, ar ko indivīds iedarbojas uz pasauli, uzspiež tai savu iekšējo būtību. 
Ar garu cilvēkam atklājas augstākā pasaule. Garīgajā valstībā viņš ienāk ar domāšanu, kas ļauj saprast dieviško. Spēja mācīties, brīvā griba ir augstākais ES vai Dieva dzirksts cilvēkā. Tā veidojas viņa būtība, ko pazīstam pēc stājas, gaitas, runas. Cilvēka darbi ir tā iekšējās dzīves zīmogs. 
Dvēsele ar atmiņām saglabā pagājušo, bet ar savu darbību cilvēks veido rītdienu, jo katrs pats savas laimes kalējs. 
Gars ir mūžīgs, miesa mirstīga, bet dvēsele noteiktā inkarnācijā uz zemes sasaista garu ar fizisko ķermeni liktenī. Ir sajūtu, prāta un apziņas dvēsele, un ir garacilvēks, dzīvības gars un pašgars. Cilvēka augstākais ES aizvien noteiktāk kļūst par miesas un dvēseles valdnieku, kas redzams viņa aurā (ķermenis ir kā mākoņa apņemts). Tā top daudzveidīgāka, krāsām bagātāka un paplašinās. 
Apskatījuši cilvēku kā fiziski-dvēseliski-garīgu būtni, pievērsīsimies viņa četrkāršības aplūkošanai: 
a) fiziskais ķermenis; 
b) ēteriskais vai dzīvības ķermenis; 
c) astrālais ķermenis; 
d) ES – organizācija. 

Fiziskais ķermenis, tas ir “cietais cilvēks” ar stingrām kontūrām 
Ar ēteriskā ķermeņa spēkiem caurstrāvots “šķidrais cilvēks”, kuru raksturo cirkulācijas procesi. 
Astrālais ķermenis ir “gāzveida cilvēks”, kam raksturīgs elpošanas process. 
ES – organizācija ir “siltais cilvēks”, kas izpaužas caur temperatūru un mīt dvēselē. Gars veido ES no iekšienes uz ārieni, minerālu pasaule – no ārienes uz iekšieni. Ar savu ES cilvēks ir gluži viens, toties ES – organizācija ir tuvu radniecīga nāvei, jo ar to cilvēks nemitīgi grauj sevi no iekšienes – visu laiku mirst, nogurst, līdzīgi kā no ārpuses tiek sagrauta miesa, kad reiz iziet cauri nāves vārtiem. 
Fiziskā organizācija ir kvalitatīvi identiska barības uzņemšanai, kas ir pilnīgi polārs process ES – organizācijai. Ir vēl divi, mazāk pretēji procesi – ētera ķermenis un astrālais ķermenis. Ēteriskie spēki ir augšana, ziedēšana, plaukstošais dzīves pavasaris, pretspēks – saslimšanas tendence: piemēram, darbs – atpūta, nomods – miegs... 
Astrālajam ķermenim piemīt tieksme nomākt plaukstošos procesus, ārdīt, lai ciešanās pārtaptu cilvēka dvēsele. 
Tātad: 
ES – organizācija ir – nāve; 
astrālais ķermenis – slimība; 
ēteriskais – veselība; 
fiziskais – barošanās. 
Vai arī: 
gars – Es – organizācija – cilvēki – pašapziņa; 
dvēsele – astrālais ķermenis – dzīvnieki – apziņa; 
dzīvība – ēteriskais ķermenis – augi – laiks; 
miesa – fiziskais ķermenis – minerālvielas – telpa. 
Senlatvietis mīlēja dzīvi, bet miršanu sagaidīja mierīgi, bez bailēm, jau iepriekš pats parūpēdamies par mūža māju un kapa vietu. Ar aiziešanu nebeidzas ceļojums esības telpā, drīzāk – sākas. Rainis to pacēla lielos filozofijas augstumos: “Nāve ir savienošanās ar Visumu. Starpība starp dzīvi un nāvi nau tik liela, kā to domā. Kas to zina, tas dzīvi arī tā var grozīt, ka savienošanās top jo pilnīgāka.” 

Antroposofā ārstēšanas metode 
Veselība ir nepastāvīgs līdzsvars, ko visu laiku jācenšas uzturēt. Toties astrālais ķermenis ir galvenais slimību izcelsmes faktors, bet ētera ķermenis – lielais dziednieks. 
Cilvēks ir sabiedriska būtne. Ēdot, elpojot, jūtot, pārdzīvojot ir saistīts ar apkārtējās pasaules dabu un kultūru, kas uz viņu iedarbojas, tāpat kā dabas procesi. Tikpat daudzveidīga kā šī saikne, ir viņa saslimšana un ārstēšanas metodes. Pacientu ārstē ar minerālu, augu un dzīvnieku izcelsmes zālēm. 80% no tām ir homeopātiskie līdzekļi. 
Liela loma ir arī slimnīcas palātas estētiskajam noformējumam, pacienta rūpīgai kopšanai, garšīgam ēdienam ar galda dziesmu vai lūgšanu pirms maltītes. Radot patīkamu gaisotni, var ievērojami paātrināt atveseļošanās procesu. Laba grāmata, saruna, relaksējoša mūzika liek dvēselei aizmirst savu sāpi. 
Augstāko ES ārstēšanās procesā aktivizē vairākos veidos. Daudzas ārstēšanas metodes balstītas uz ritmu, piemēram, mūzikas terapija. Dziedinoša ir arī eiritmija – “redzamā runa”. Ritmiskajai masāžai ar ēteriskajām eļļām, arī dziednieciskajām vannām, ierīvēšanas procedūrām ir labvēlīga ietekme uz vielmaiņas procesiem. Mākslas terapija (nav svarīgs darba rezultāts, bet process) attīsta un stiprina gribu, iedarbojas uz pacienta domāšanu, jušanu, gribu līdzsvarojot ķermeņa procesus. Sakārtojošie un dziedinošie impulsi tādā veidā iedarbojas uz pacientu, patoloģijas bojātajiem iekšējiem orgāniem un to funkcijām, harmonizējot iekaisuma vai sklerotiskos procesus. 
Sen zināms, cik slimniekam svarīgi parunāt par paša dzīves problēmām. Ja pacients spēj savas likstas atklāt ārstam, tad mediķis var parādīt ceļu, kā viņam izprast un mainīt savu dzīves veidu. Jo ārstēšanai nebūs nekādas nozīmes, ja cilvēks nepārvērtēs iesīkstējušos uzskatus. Tad nākamā liksta būs vēl smagāka. Varbūt pacientam jāatgriežas pie senaizmirstiem ideāliem un mērķiem? Viduslaiku dziednieks ezoteriķis Paracelzs atzinis, ka: “Mīlestība ir labākās zāles.” 
Ārsta vīrišķība un griba, jūtot līdzcietību un mīlestību pet pacientu, divu personību savstarpēja mijiedarbība ļaus izvēlēties pareizo dziedināšanas metodi. 

Rezumējums 
Kaut arī mūsdienu medicīnas sasniegumi nav apšaubāmi, aizvien nepielūdzmāk runā par krīzi šajā nozarē, jo saslimstība aug, zāles sadārdzinās un tauta no visa tā cieš. Tā nav tikai medicīnas problēma, situācija visā pasaulē ir sarežģīta: ekoloģiskās katastrofas, izglītības sistēmas neefektivitāte, terorisms... Tas viss ir tāpēc, ka mūsdienu cilvēces un dabas izpratnē ir zaudēta saikne ar garīgumu. 
Eksistenciāls jautājums – vai cilvēcei izdosies atgūt šo zaudētu saikni, materiālistisko pasaules uzskatu vērst par ideālistisko – visās dzīves jomās? Un apvienot spēkus šī mērķa sasniegšanai. 
Varbūt atbilde ir šajās Roberta Mūka dzejas rindās: 
... Viss universums spoguļojas, 
Saule uzaust un riet 
Un nekas nepāriet – 
Tikai mainās te uz labo, te kreiso pusi. 
Tevis vēl nav, 
Tu esi, kas tu būsi. 

Žurnāls "Mistērija", 02.2007. 
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3452
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4852
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1012
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

4945
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3223
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1597
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

862
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1845
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

118
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

494
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1729
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2126
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2594
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

286
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

417
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9069
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2696
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

673
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3283
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3540
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2274
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10671
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

10685
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

318
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
475
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

438
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

471
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

625
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

896
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1034
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1084
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

978
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1550
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1218
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1127
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1392
4. janvārī, 2015