Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_26237 Square81_17799360_1445194308845947_2763472716110321829_n

Ebauts (about) par supervīzijas tēmu

Mag.H.Z. Artūrs Dombrovskis
Rīgas Geštalta institūta direktors,
psihologs, geštaltterapeits

«Supervizija – process, kurā
abi gan supervizors, gan supervizējamais uzzina
kaut ko jaunu par pacientu, par sevi un viens par otru.»
The Supervisosry encounter - D. Jacobs

Vārds “supervizija” tiešajā tulkojumā nozīmē kontrole. Paradoksāli, bet psihoterapijā supervizija vismazāk ir saistīta ar kontroli, vismaz geštaltterapijā noteikti – nē, neraugoties uz supervizijas formu daudzveidību. Drīzāk jau superviziju var aprakstīt, ka kopīgu skatienu no malas uz psihoterapeita darba procesu un tās rezultātiem, supervizora un terapeita mijiedarbību par veikto psihoterapiju (Une supervision - Jean-Marie Delacroix). Tāda supervizijas izpratne līdzinās psihoterapeitiskai pozīcijai, kad geštaltterapeits nav eksperts sava klienta dzīvē. 
Šāds salīdzinājums protams ir paviršs, bet tas dod iespēju izmantot supervizijā daudzveidīgas geštaltterapijas metodes: supervizija ar zīmējumu palīdzību, metaforisko aprakstu, video, psihodrāmas un citu metožu izmantošana.  (Pour une supervision Gestaltiste - Srge Ginger).

Supervīzijas laikā, radošās darbības produkti atspoguļo veiktas psihoterapijas afektīvo sastāvdaļu, dod iespēju bez liekas frustrācijas pievērst psihoterapeita uzmanību viņa projekcijām (kontrpārnesei) uz klientu. Tas ir īpaši būtiski, kad apgūst psihoterapiju, kad veidojas profesionālais pašvērtējums, kurš šajā brīdī vēl ir īpaši nestabils. Kā vēl vienu kreatīvās supervizijas resursu gribu atzīmēt iespēju līdzsvarot psihoterapeita analītisko aktivitāti (aiz kuras visbiežāk slēpjas pretošanās terapijai) ar terapeita radošo aktivitāti caur labējās smadzeņu puslodes stimulāciju. (Pour une supervision Gestaltiste - Srge Ginger). Par tik pat būtisku uzskatu arī simbolisko jēgu, ko dod iespēju aplūkot zīmēšanas tehnikas izmantošana supervizijā. Speciālistiem, kas ir izglītoti ne tikai geštaltterapijā, bet psihoanalītiskajā vai kādā citā virzienā tas var būt īpaši interesants un atbalstošs darbības veids. Turklāt gribas atgādināt F. Perlza vārdus: “… interpretācija -  tas ir tāds netīrs darbs, kuru jāveic pašam klientam…”

Tādejādi, supervizija izmanto visas metodes, kuras palīdz augt klienta apziņas līmenim un sekmēt viņa (geštaltterapeita) efektivitāti. “Būt par supervizoru vienlaikus gan sarežģīts, gan cēls uzdevums. Supervizija ir maldinoša, līdzīga darbam ar klientu, tiek izmantotas līdzīgas iemaņas un metodes, bet supervizoram skaidri jāredz ar ko supervizija atšķiras no darba ar klientu gan pēc konteksta, gan pēc fokusa un rāmjiem, un jāapzinās, ka tā prasa attīstītāku ētisko jūtīgumu. (Supervision in the helping professions - Piter Hawkins, Robin Shohet).

No citas puses, sadarbība neizslēdz supervizora eksperta pozīciju, kura lielākoties pastāv mācību  supervizijas laikā un ieņem ievērojami mazu vietu darbā ar praktizējošiem un diplomētie speciālistiem, kas jau pēc savas pieredzes un izglītības paši ir eksperti. (The Supervisosry encounter - D. Jacobs)

Supervizoru nevajadzētu uzskatīt par cilvēku, kas ir kompetentāks un labāk zin kā veikt psihoterapiju. Kas savukārt nebūt nenozīmē, ka supervizors var būt nepieredzējis psihoterapijas teorijā un praksē. Tas ir cilvēks, kas atrod iespēju mudināt psihoterapeitu meklēt jaunas iespējas, izejot no viņa rīcībā esošajiem personīgajiem un profesionālajiem resursiem. Šāda nostāja izceļ galveno supervizijas figūru – kontakta kvalitāte starp psihoterapeitu un supervizoru, pārvēršot to par psihoterapeita attīstības universālo resursu.

Šeit būtu vietā jautāt: ar ko tad šādā gadījumā supervizija atšķiras no psihoterapijas, ja aprakstītā attiecību ideoloģija un stratēģija vienādā mērā attiecas arī  uz geštaltterapiju un psihoterapiju kopumā. Galvenā atšķirība ir supervizijas tematiskajā saturā – klienta un psihoterapeita attiecības psihoterapijas procesā.

Būtībā tieši šī attiecības un tuvākā semantiskā telpa arī veido supervizijas robežas. Aiz šīm robežām atrodas psihoterapijas, informācijas, apmācības un personīgās izaugsmes teritorija. Dažreiz var sastapt supervizijas traktējumu kā terapija terapeitiem. (“Das Gestalt Institut Marburg” Thomas Bungardt). Es gribētu precizēt šo definīciju: supervizija – psihoterapija priekš psihoterapeitiem par psihoterapiju, ko viņi ir veikuši. Jāsaprot, ka superviziju var izmantot gan kā psihoterapeita ikdienas vajadzību, gan kā psihoterapeita apmācības programmas neatņemamu sastāvdaļu. Entons Viljams atzīmē, ka psihoterapeits iesācējs uzskata, ka supervizors ir psihoterapijas pasniedzējs (Visual and active supervision – Antony Williams), tas uzliek supervizijai papildus pedagoģiskus un didaktiskus uzdevumus.

Tagad pāris vārdu par fenomenu uz kuru balstās supervizija. Kad terapeits atrodas psihoterapeitiskajā procesā, viņam grūti vienlaicīgi uzturēt šo procesu un objektīvi novērtēt visas iespējamās tehniskās un dinamiskās perspektīvas. Lai terapeits varētu sekmīgi tikt galā ar šo uzdevumu, viņam, pirmkārt, jāuztur divas pozīcijas (subjekta kas darbojas un novērotāja, kas seko šai darbībai), otrkārt, jāveido iekšējo dialogu starp šīm pozīcijām, treškārt, noteiktā veidā jāsadala resursi starp šīm daļām, tādejādi, apdalot katru no tām. Izejot no tā, es aplūkoju iekšējo kritisko dialogu, kā refleksētu vajadzību pēc ārēji pausta dialoga. Līdz ar to, supervizija ir dabisks process, kura laikā terapeits saglabā savu veselumu un efektīvi izmanto savus resursus, virzot tos uz attīstību.

Tādejādi, nonākam pie noteiktiem supervizora uzdevumiem:

  1. uzturēt kontaktu ar terapeitu ar mērķi sekmēt viņa resursu attīstību;
  2. virzīt supervizora aktivitāti uz psihoterapeita veseluma uzturēšanu gan kā speciālista, gan kā personības kopumā; 
  3. saglabāt personīgo nevērtējošo pozīciju.

Vēlos paskaidrot pēdējo punktu sīkāk. Vērtējumam, dēļ viņa īpašas fenomenoloģijas, piemīt virkne specifisko kvalitāšu, piemēram, sadalīt organismu daļās un tādā veidā frustrēt to. Šīs vērtējuma aspekts rada zināmas grūtības mācību supervizijas laikā, jo sastopoties ar psihoterapeita iesācēja darbu, gadās, ka vairākas viņa psihoterapeitiskās darbības var izraisīt šaubas par to efektivitāti. Tad supervizors nonāk grūtā situācijā: kā, no vienas puses, atbalstīt psihoterapeitu viņa virzībā uz attīstību, bet, citas puses, palīdzēt viņam apzināties un asimilēt neveiksmīgu pieredzi.

Minēšu vienu piemēru. Psihoterapeits – iesācējs seansa laikā nemitīgi projicēja uz klientu savu personīgu vajadzību pēc hiperatbalsta. To varēja manīt gan pēc īpašas intonācijas, gan pēc vēlmes nemitīgi sniegt padomus, gan pēc bažām par klienta spējām tik galā ar  tik sarežģītu dzīves situāciju. 

“Vai tu varēsi tikt galā ar tik sarežģītām attiecībām ar savu draugu, tev taču tik maza dzīves pieredze.”
“Ja tu izteiksi pašlaik neapzinātas jūtas, daudz kas mainīsies uz labo.” un tt.

Seansa beigās terapeits pateica par savām šaubām par padarītā darba efektivitāti un personīgo kvalifikāciju. Šis uztraukums pilnībā pārņēma psihoterapeitu un superviziju Svetlana iesāka ar jautājumu: “Vai es varēšu kļūt par labu geštaltterapeitu?” Pirms sākt kaut ko stāstīt, es piedāvāju viņai pastaigāties pa parku un vienā rokā salasīt simbolisku pušķi par to, kas notika ar viņu psihoterapijas laikā, bet otrā rokā par to, kas notika starp viņu un klientu terapijas laikā. Tā kā šī bija klātienes supervizija, es savukārt  izdarīju to pašu – salasīju vienu pušķi, kurš simbolizēja to, kas notika ar mani (supervizoru), manām jūtām, fantāzijām, pārdzīvojumiem sesijas laikā, bet otrajā rokā es salasīju pušķi par to, kas manuprāt notika starp klientu un psihoterapeitu. Šis spontāns vingrinājums ļāva fokusēt un nesāpīgi izdzīvot funkcijas ID (il) dinamiku un izveidot kopīgu dialoga telpu starp mani un terapeitu, kā arī aktivizēt kreatīvitātes resursus labējā smadzeņu puslodē.  Protams, es gaidīju (kaut arī riskēju nesagaidīt), ka Svetlanas pušķos parādīsies ne tikai negatīvā pašvērtējuma un negatīvo pārdzīvojumu simboli, bet arī pozitīvie simboli par jūtām un pieredzi uz kuriem psihoterapeits varēs balstīties savā turpmākajā attīstībā. 

Es domāju, ka supervizijā (kā arī terapijā) ir jābalstās uz personības tuvāko attīstības zonu (šo jēdzienu piedāvāja L. . igodskis), īpašu uzdevuma sarežģītības diapazonu ar kuriem cilvēks var tikt galā šeit un tagad cita, kompetentāka cilvēka klātbūtnē, ja viņam tiks sniegta nepieciešama palīdzība un kaut kas pateikts priekšā. Sakarā ar to D. Jacobs atzīmē, ka “viens no pamatšķēršļiem, kuri var traucēt dialogam starp terapeitu un supervizoru ir supervizora nespēja noteikt terapeita trauksmes un trausluma līmeni, kas rodas terapeitam jaunajā supervizijas situācijā.”

Abos Svetlanas pušķos bija gan sakaltušas lapas un ziedi, kuri simbolizēja viņas šaubas un bailes, gan daži dzīvi, skaisti ziedi, kuri simbolizēja klientu vajadzību pēc viņas palīdzības un turpmākās perspektīvas psihoterapijas studijās. Šī supervizijas daļa atgādina man vienu austrumu sakāmvārdu: “Lai sasniegu pilnību ir nevis jāsamazina ļaunuma daudzumu sevi, bet gan jāvairo sevī labais.”

Savukārt mans pušķis ļāva man izteikt savu viedokli un izrādīt savas izjūtas par redzēto darbu, minimāli riskējot ka varētu terapeitu. Vēlāk mēs pie darba satura un tehniskās puses apspriešanas.

Domāju, ka šajā rakstā nebūtu lietderīgi aprakstīt supervizijas principiālās stratēģijas, jo tās labi iedarās geštaltterapijas kopējā stratēģijā. Supervizijā var novērot to pašu rīcības loģiku, kas adekvāta kontakta cikla dinamikai un self dinamikai, kā arī tos pašus tehniskus paņēmienus.

Gribu pievērst Jūsu uzmanību vienam specifiskam supervizijas veidam – mācību supervizija vai supervizija mācību procesā. Iespējams, ka es akcentēju tieši šo supervizijas veidu, jo pats esmu pieredzējis tieši šajā supervizijas formā. Profesijas psihoterapeits paradokss ir tāds, ka lai kļūtu par “labu” psihoterapeitu ir jābūt pietiekami sensitīvam, jūtīgam pret dažādām dzīves ārējām izpausmēm, pret to, kas notiek pašā cilvēkā, terapeitā. Nejūtīgs psihoterapeits, it īpaši geštaltterapeits nespēj veikt savu darbu, t.i., nevar veikt psihoterapiju.

No citas puses, pārāk liels jūtīguma līmenis var neļaut cilvēkam kļūt par speciālistu tikai tā iemesla dēļ, ka dabīgā frustrācija, kura rodas apmācības laikā (supervīzijas, publiskās uzstāšanas, emocionāla spriedze),var tik lielā mērā sekmēt cilvēka neirotizāciju, ka viss apmācības process  pārvēršas par nepārtrauktu personīgo psihoterapiju. Tieši šīs fenomens bieži vien ir par galveno iemeslu kādēļ studenti nepabeidz mācību programmu un izstājās no tās. Un tomēr, atkārtošu vēl reiz, ka tieši sensitīvai personībai ir lielākas perspektīvas kļūt par efektīvu psihoterapeitu. Tādejādi, supervizoram supervizijas laikā jābūt ļoti uzmanīgam pret atbalsta kvantitāti un kontakta kvantitāti.
 
Psihoterapeita kā profesionāla tapšanas procesā var izdalīt noteiktus posmus un katrā posmā noteikt specifiskus supervizijas uzdevumus un tās vadīšanas īpatnības, kuras nosaka supervizējamā aktuālākās vajadzības katrā attīstības etapā. (И.Данилов – Размышления на тему преподавания гештальттерапии и супервизия участников обучающихся программ).

1. etaps.
Vajadzība: Nodibināt kontaktu ar savām jūtām, gūt pārliecību par psihoterapeitiskās iedarbības efektivitāti.
Supervizija: Darbs ar projekcijām. Palīdzēt psihoterapeitam pārvarēt bailes no klienta un no profesionālas neveiksmes.

2. etaps.
Vajadzība: Iegūt spēju noturēties kontaktā ar klientu un ar savām jūtām, stiprināt ticību psihoterapijas iespējās.
Supervizija: Izpētīt iespēju balstīties uz saviem resursiem un piesaistīt apkārtējās vides resursus.

3. etaps.
Vajadzība: Pārbaudīt uz savas ādas psihoterapijas iedarbīgumu.
Superviziaj: iegūt spēju nezaudēt kontaktu ar klientu, sekmēt psihoterapeitiskās intervencijas kvalitāti.

4. etaps.
Vajadzība: Iegūt savu personīgo profesionālo “ES”.
Supervizija: Iegūt savu personīgo darba stilu.

Šāda empīriska klasifikācija dod iespēju ērti orientēties terapeita supervizijas pieteikumos ņemot vērā viņa tuvāko attīstības zonu. Par nožēlu man diezgan bieži nākas sastapties ar apsteidzošas supervizijas “upuriem”, kad supervizijas laikā netika ņemti vērā psihoterapeita profesionālās attīstības etapi. Visi šie speciālisti vienbalsīgi raksturo superviziju, kā “smagu pārbaudījumu”, “nepatīkamu nepieciešamību”, “briesmīgu procedūru”. Viena supervizijas semināra sākumā (tas notika Krievijā) es piedāvāju dalībniekiem uzzīmēt supervizora metaforisku portretu. Neraugoties uz to, ka man protams bija zināma priekšnojauta, rezultāts priekš manis bija pārsteidzošs. Šie zīmējumi bija pilni ar krokodilu un citu zobaino briesmoņu attēliem, tur parādījās stingri skolotāji ar brillēm un rādāmiem kociņiem,  citiem vārdiem sakot šo “suni no augšas” attēloja kā kaut ko ne visai patīkamu un draudzīgu. Lielāko semināra daļu nācās veltīt uz darbu ar emocionālām traumām, kuras bija saistītas ar nekvalitatīvu superviziju un šīs profesijas imidža atjaunošanu. Izrādījās, ka semināra dalībnieki uztvēra superviziju, ka eksperta  sniegto atgriezenisko saiti, kas norāda uz trūkumiem un sasniegumiem. Šo aspektu uzsver arī E.Kalitijevskaja savā rakstā “Supervizija. Par psihoterapeita profesionālo pašapziņu” (Е. Калитиевская «Супервидение. О профессиональном самосознании терапевта»): “Par superviziju mēdz uzskatīt atgriezenisko saiti ko psihoterapeits saņem no supervizora, sava veida darba novērtējumu. <...> Tomēr supervizija ir meklējums, ko kopīgi veic terapeits un viņa supervizors.”

Man kā supervizoram patīkam fakts ir psihoterapeita tiekšanās strādāt radoši, nevis saņemt pozitīvu novērtējumu. Kaut gan nav retums situācija, kad psihoterapeits vairāk tiecas pēc pozitīva novērtējuma, nekā strādā pie sava apziņas līmeņa celšanas un efektivitātes sekmēšanas, to var pieņemt un saprast attiecīgajā profesionālās attīstības etapā, kad psihoterapeits atrodas mācību procesā.


Bibliogrāfija:

1) Дениэль Джейкобс, Пауль Девид, Дональд Джордж Мейер – «Супервизорство» 1997 (The Supervisosry encounter - D. Jacobs)

2) Питер Ховкинс, Робин Шохет – «Супервизия» 2002 (Supervision in the helping professions - Piter Hawkins, Robin Shohet)

3) Энтони Уильямс – «Вы - супервизор…» 2001 (Visual and active supervision – Antony Williams)

4) Srge Ginger – «Pour une supervision Gestaltiste» [www.gestalt.lv]

5) И.Д. Булюбаш – «Как быть полезным терапевту или алгоритм очной супервизии» [www.gestalt.lv]

6) Жан -Мари Делакруа – «Супервизия» (Une supervision - Jean-Marie Delacroix) [www.gestalt.lv]

7) Психотерапевтическая энциклопедия (ред. Б.Д. Карвосарского) 1998

8) Е. Бурцева – «Размышляя о супервизии», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

9) И.Данилов – «Размышления на тему преподавания гештальттерапии и супервизия участников обучающихся программ»,  Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

10) Е. Калитиевская – «Супервидение. О профессиональном самосознании терапевта», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 1996

11) Е. Калитиевская – «Ресурсы творческого несовершенства», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 1997

12) А.Левченко – «Супервизорство. Немного ли солнца в холодной воде?», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

Riga, 2003

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3455
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5030
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

206
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

529
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1866
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

328
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1554
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1524
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1209
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

564
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1724
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1487
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

695
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1672
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

815
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1595
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2083
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1395
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1670
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1651
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2266
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1539
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1635
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2180
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2220
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1918
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

1996
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2360
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2394
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2755
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2554
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3095
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3116
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3258
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2862
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2941
9. janvārī, 2017