Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_26237 Square81_17799360_1445194308845947_2763472716110321829_n

Ebauts (about) par supervīzijas tēmu

Mag.H.Z. Artūrs Dombrovskis
Rīgas Geštalta institūta direktors,
psihologs, geštaltterapeits

«Supervizija – process, kurā
abi gan supervizors, gan supervizējamais uzzina
kaut ko jaunu par pacientu, par sevi un viens par otru.»
The Supervisosry encounter - D. Jacobs

Vārds “supervizija” tiešajā tulkojumā nozīmē kontrole. Paradoksāli, bet psihoterapijā supervizija vismazāk ir saistīta ar kontroli, vismaz geštaltterapijā noteikti – nē, neraugoties uz supervizijas formu daudzveidību. Drīzāk jau superviziju var aprakstīt, ka kopīgu skatienu no malas uz psihoterapeita darba procesu un tās rezultātiem, supervizora un terapeita mijiedarbību par veikto psihoterapiju (Une supervision - Jean-Marie Delacroix). Tāda supervizijas izpratne līdzinās psihoterapeitiskai pozīcijai, kad geštaltterapeits nav eksperts sava klienta dzīvē. 
Šāds salīdzinājums protams ir paviršs, bet tas dod iespēju izmantot supervizijā daudzveidīgas geštaltterapijas metodes: supervizija ar zīmējumu palīdzību, metaforisko aprakstu, video, psihodrāmas un citu metožu izmantošana.  (Pour une supervision Gestaltiste - Srge Ginger).

Supervīzijas laikā, radošās darbības produkti atspoguļo veiktas psihoterapijas afektīvo sastāvdaļu, dod iespēju bez liekas frustrācijas pievērst psihoterapeita uzmanību viņa projekcijām (kontrpārnesei) uz klientu. Tas ir īpaši būtiski, kad apgūst psihoterapiju, kad veidojas profesionālais pašvērtējums, kurš šajā brīdī vēl ir īpaši nestabils. Kā vēl vienu kreatīvās supervizijas resursu gribu atzīmēt iespēju līdzsvarot psihoterapeita analītisko aktivitāti (aiz kuras visbiežāk slēpjas pretošanās terapijai) ar terapeita radošo aktivitāti caur labējās smadzeņu puslodes stimulāciju. (Pour une supervision Gestaltiste - Srge Ginger). Par tik pat būtisku uzskatu arī simbolisko jēgu, ko dod iespēju aplūkot zīmēšanas tehnikas izmantošana supervizijā. Speciālistiem, kas ir izglītoti ne tikai geštaltterapijā, bet psihoanalītiskajā vai kādā citā virzienā tas var būt īpaši interesants un atbalstošs darbības veids. Turklāt gribas atgādināt F. Perlza vārdus: “… interpretācija -  tas ir tāds netīrs darbs, kuru jāveic pašam klientam…”

Tādejādi, supervizija izmanto visas metodes, kuras palīdz augt klienta apziņas līmenim un sekmēt viņa (geštaltterapeita) efektivitāti. “Būt par supervizoru vienlaikus gan sarežģīts, gan cēls uzdevums. Supervizija ir maldinoša, līdzīga darbam ar klientu, tiek izmantotas līdzīgas iemaņas un metodes, bet supervizoram skaidri jāredz ar ko supervizija atšķiras no darba ar klientu gan pēc konteksta, gan pēc fokusa un rāmjiem, un jāapzinās, ka tā prasa attīstītāku ētisko jūtīgumu. (Supervision in the helping professions - Piter Hawkins, Robin Shohet).

No citas puses, sadarbība neizslēdz supervizora eksperta pozīciju, kura lielākoties pastāv mācību  supervizijas laikā un ieņem ievērojami mazu vietu darbā ar praktizējošiem un diplomētie speciālistiem, kas jau pēc savas pieredzes un izglītības paši ir eksperti. (The Supervisosry encounter - D. Jacobs)

Supervizoru nevajadzētu uzskatīt par cilvēku, kas ir kompetentāks un labāk zin kā veikt psihoterapiju. Kas savukārt nebūt nenozīmē, ka supervizors var būt nepieredzējis psihoterapijas teorijā un praksē. Tas ir cilvēks, kas atrod iespēju mudināt psihoterapeitu meklēt jaunas iespējas, izejot no viņa rīcībā esošajiem personīgajiem un profesionālajiem resursiem. Šāda nostāja izceļ galveno supervizijas figūru – kontakta kvalitāte starp psihoterapeitu un supervizoru, pārvēršot to par psihoterapeita attīstības universālo resursu.

Šeit būtu vietā jautāt: ar ko tad šādā gadījumā supervizija atšķiras no psihoterapijas, ja aprakstītā attiecību ideoloģija un stratēģija vienādā mērā attiecas arī  uz geštaltterapiju un psihoterapiju kopumā. Galvenā atšķirība ir supervizijas tematiskajā saturā – klienta un psihoterapeita attiecības psihoterapijas procesā.

Būtībā tieši šī attiecības un tuvākā semantiskā telpa arī veido supervizijas robežas. Aiz šīm robežām atrodas psihoterapijas, informācijas, apmācības un personīgās izaugsmes teritorija. Dažreiz var sastapt supervizijas traktējumu kā terapija terapeitiem. (“Das Gestalt Institut Marburg” Thomas Bungardt). Es gribētu precizēt šo definīciju: supervizija – psihoterapija priekš psihoterapeitiem par psihoterapiju, ko viņi ir veikuši. Jāsaprot, ka superviziju var izmantot gan kā psihoterapeita ikdienas vajadzību, gan kā psihoterapeita apmācības programmas neatņemamu sastāvdaļu. Entons Viljams atzīmē, ka psihoterapeits iesācējs uzskata, ka supervizors ir psihoterapijas pasniedzējs (Visual and active supervision – Antony Williams), tas uzliek supervizijai papildus pedagoģiskus un didaktiskus uzdevumus.

Tagad pāris vārdu par fenomenu uz kuru balstās supervizija. Kad terapeits atrodas psihoterapeitiskajā procesā, viņam grūti vienlaicīgi uzturēt šo procesu un objektīvi novērtēt visas iespējamās tehniskās un dinamiskās perspektīvas. Lai terapeits varētu sekmīgi tikt galā ar šo uzdevumu, viņam, pirmkārt, jāuztur divas pozīcijas (subjekta kas darbojas un novērotāja, kas seko šai darbībai), otrkārt, jāveido iekšējo dialogu starp šīm pozīcijām, treškārt, noteiktā veidā jāsadala resursi starp šīm daļām, tādejādi, apdalot katru no tām. Izejot no tā, es aplūkoju iekšējo kritisko dialogu, kā refleksētu vajadzību pēc ārēji pausta dialoga. Līdz ar to, supervizija ir dabisks process, kura laikā terapeits saglabā savu veselumu un efektīvi izmanto savus resursus, virzot tos uz attīstību.

Tādejādi, nonākam pie noteiktiem supervizora uzdevumiem:

  1. uzturēt kontaktu ar terapeitu ar mērķi sekmēt viņa resursu attīstību;
  2. virzīt supervizora aktivitāti uz psihoterapeita veseluma uzturēšanu gan kā speciālista, gan kā personības kopumā; 
  3. saglabāt personīgo nevērtējošo pozīciju.

Vēlos paskaidrot pēdējo punktu sīkāk. Vērtējumam, dēļ viņa īpašas fenomenoloģijas, piemīt virkne specifisko kvalitāšu, piemēram, sadalīt organismu daļās un tādā veidā frustrēt to. Šīs vērtējuma aspekts rada zināmas grūtības mācību supervizijas laikā, jo sastopoties ar psihoterapeita iesācēja darbu, gadās, ka vairākas viņa psihoterapeitiskās darbības var izraisīt šaubas par to efektivitāti. Tad supervizors nonāk grūtā situācijā: kā, no vienas puses, atbalstīt psihoterapeitu viņa virzībā uz attīstību, bet, citas puses, palīdzēt viņam apzināties un asimilēt neveiksmīgu pieredzi.

Minēšu vienu piemēru. Psihoterapeits – iesācējs seansa laikā nemitīgi projicēja uz klientu savu personīgu vajadzību pēc hiperatbalsta. To varēja manīt gan pēc īpašas intonācijas, gan pēc vēlmes nemitīgi sniegt padomus, gan pēc bažām par klienta spējām tik galā ar  tik sarežģītu dzīves situāciju. 

“Vai tu varēsi tikt galā ar tik sarežģītām attiecībām ar savu draugu, tev taču tik maza dzīves pieredze.”
“Ja tu izteiksi pašlaik neapzinātas jūtas, daudz kas mainīsies uz labo.” un tt.

Seansa beigās terapeits pateica par savām šaubām par padarītā darba efektivitāti un personīgo kvalifikāciju. Šis uztraukums pilnībā pārņēma psihoterapeitu un superviziju Svetlana iesāka ar jautājumu: “Vai es varēšu kļūt par labu geštaltterapeitu?” Pirms sākt kaut ko stāstīt, es piedāvāju viņai pastaigāties pa parku un vienā rokā salasīt simbolisku pušķi par to, kas notika ar viņu psihoterapijas laikā, bet otrā rokā par to, kas notika starp viņu un klientu terapijas laikā. Tā kā šī bija klātienes supervizija, es savukārt  izdarīju to pašu – salasīju vienu pušķi, kurš simbolizēja to, kas notika ar mani (supervizoru), manām jūtām, fantāzijām, pārdzīvojumiem sesijas laikā, bet otrajā rokā es salasīju pušķi par to, kas manuprāt notika starp klientu un psihoterapeitu. Šis spontāns vingrinājums ļāva fokusēt un nesāpīgi izdzīvot funkcijas ID (il) dinamiku un izveidot kopīgu dialoga telpu starp mani un terapeitu, kā arī aktivizēt kreatīvitātes resursus labējā smadzeņu puslodē.  Protams, es gaidīju (kaut arī riskēju nesagaidīt), ka Svetlanas pušķos parādīsies ne tikai negatīvā pašvērtējuma un negatīvo pārdzīvojumu simboli, bet arī pozitīvie simboli par jūtām un pieredzi uz kuriem psihoterapeits varēs balstīties savā turpmākajā attīstībā. 

Es domāju, ka supervizijā (kā arī terapijā) ir jābalstās uz personības tuvāko attīstības zonu (šo jēdzienu piedāvāja L. . igodskis), īpašu uzdevuma sarežģītības diapazonu ar kuriem cilvēks var tikt galā šeit un tagad cita, kompetentāka cilvēka klātbūtnē, ja viņam tiks sniegta nepieciešama palīdzība un kaut kas pateikts priekšā. Sakarā ar to D. Jacobs atzīmē, ka “viens no pamatšķēršļiem, kuri var traucēt dialogam starp terapeitu un supervizoru ir supervizora nespēja noteikt terapeita trauksmes un trausluma līmeni, kas rodas terapeitam jaunajā supervizijas situācijā.”

Abos Svetlanas pušķos bija gan sakaltušas lapas un ziedi, kuri simbolizēja viņas šaubas un bailes, gan daži dzīvi, skaisti ziedi, kuri simbolizēja klientu vajadzību pēc viņas palīdzības un turpmākās perspektīvas psihoterapijas studijās. Šī supervizijas daļa atgādina man vienu austrumu sakāmvārdu: “Lai sasniegu pilnību ir nevis jāsamazina ļaunuma daudzumu sevi, bet gan jāvairo sevī labais.”

Savukārt mans pušķis ļāva man izteikt savu viedokli un izrādīt savas izjūtas par redzēto darbu, minimāli riskējot ka varētu terapeitu. Vēlāk mēs pie darba satura un tehniskās puses apspriešanas.

Domāju, ka šajā rakstā nebūtu lietderīgi aprakstīt supervizijas principiālās stratēģijas, jo tās labi iedarās geštaltterapijas kopējā stratēģijā. Supervizijā var novērot to pašu rīcības loģiku, kas adekvāta kontakta cikla dinamikai un self dinamikai, kā arī tos pašus tehniskus paņēmienus.

Gribu pievērst Jūsu uzmanību vienam specifiskam supervizijas veidam – mācību supervizija vai supervizija mācību procesā. Iespējams, ka es akcentēju tieši šo supervizijas veidu, jo pats esmu pieredzējis tieši šajā supervizijas formā. Profesijas psihoterapeits paradokss ir tāds, ka lai kļūtu par “labu” psihoterapeitu ir jābūt pietiekami sensitīvam, jūtīgam pret dažādām dzīves ārējām izpausmēm, pret to, kas notiek pašā cilvēkā, terapeitā. Nejūtīgs psihoterapeits, it īpaši geštaltterapeits nespēj veikt savu darbu, t.i., nevar veikt psihoterapiju.

No citas puses, pārāk liels jūtīguma līmenis var neļaut cilvēkam kļūt par speciālistu tikai tā iemesla dēļ, ka dabīgā frustrācija, kura rodas apmācības laikā (supervīzijas, publiskās uzstāšanas, emocionāla spriedze),var tik lielā mērā sekmēt cilvēka neirotizāciju, ka viss apmācības process  pārvēršas par nepārtrauktu personīgo psihoterapiju. Tieši šīs fenomens bieži vien ir par galveno iemeslu kādēļ studenti nepabeidz mācību programmu un izstājās no tās. Un tomēr, atkārtošu vēl reiz, ka tieši sensitīvai personībai ir lielākas perspektīvas kļūt par efektīvu psihoterapeitu. Tādejādi, supervizoram supervizijas laikā jābūt ļoti uzmanīgam pret atbalsta kvantitāti un kontakta kvantitāti.
 
Psihoterapeita kā profesionāla tapšanas procesā var izdalīt noteiktus posmus un katrā posmā noteikt specifiskus supervizijas uzdevumus un tās vadīšanas īpatnības, kuras nosaka supervizējamā aktuālākās vajadzības katrā attīstības etapā. (И.Данилов – Размышления на тему преподавания гештальттерапии и супервизия участников обучающихся программ).

1. etaps.
Vajadzība: Nodibināt kontaktu ar savām jūtām, gūt pārliecību par psihoterapeitiskās iedarbības efektivitāti.
Supervizija: Darbs ar projekcijām. Palīdzēt psihoterapeitam pārvarēt bailes no klienta un no profesionālas neveiksmes.

2. etaps.
Vajadzība: Iegūt spēju noturēties kontaktā ar klientu un ar savām jūtām, stiprināt ticību psihoterapijas iespējās.
Supervizija: Izpētīt iespēju balstīties uz saviem resursiem un piesaistīt apkārtējās vides resursus.

3. etaps.
Vajadzība: Pārbaudīt uz savas ādas psihoterapijas iedarbīgumu.
Superviziaj: iegūt spēju nezaudēt kontaktu ar klientu, sekmēt psihoterapeitiskās intervencijas kvalitāti.

4. etaps.
Vajadzība: Iegūt savu personīgo profesionālo “ES”.
Supervizija: Iegūt savu personīgo darba stilu.

Šāda empīriska klasifikācija dod iespēju ērti orientēties terapeita supervizijas pieteikumos ņemot vērā viņa tuvāko attīstības zonu. Par nožēlu man diezgan bieži nākas sastapties ar apsteidzošas supervizijas “upuriem”, kad supervizijas laikā netika ņemti vērā psihoterapeita profesionālās attīstības etapi. Visi šie speciālisti vienbalsīgi raksturo superviziju, kā “smagu pārbaudījumu”, “nepatīkamu nepieciešamību”, “briesmīgu procedūru”. Viena supervizijas semināra sākumā (tas notika Krievijā) es piedāvāju dalībniekiem uzzīmēt supervizora metaforisku portretu. Neraugoties uz to, ka man protams bija zināma priekšnojauta, rezultāts priekš manis bija pārsteidzošs. Šie zīmējumi bija pilni ar krokodilu un citu zobaino briesmoņu attēliem, tur parādījās stingri skolotāji ar brillēm un rādāmiem kociņiem,  citiem vārdiem sakot šo “suni no augšas” attēloja kā kaut ko ne visai patīkamu un draudzīgu. Lielāko semināra daļu nācās veltīt uz darbu ar emocionālām traumām, kuras bija saistītas ar nekvalitatīvu superviziju un šīs profesijas imidža atjaunošanu. Izrādījās, ka semināra dalībnieki uztvēra superviziju, ka eksperta  sniegto atgriezenisko saiti, kas norāda uz trūkumiem un sasniegumiem. Šo aspektu uzsver arī E.Kalitijevskaja savā rakstā “Supervizija. Par psihoterapeita profesionālo pašapziņu” (Е. Калитиевская «Супервидение. О профессиональном самосознании терапевта»): “Par superviziju mēdz uzskatīt atgriezenisko saiti ko psihoterapeits saņem no supervizora, sava veida darba novērtējumu. <...> Tomēr supervizija ir meklējums, ko kopīgi veic terapeits un viņa supervizors.”

Man kā supervizoram patīkam fakts ir psihoterapeita tiekšanās strādāt radoši, nevis saņemt pozitīvu novērtējumu. Kaut gan nav retums situācija, kad psihoterapeits vairāk tiecas pēc pozitīva novērtējuma, nekā strādā pie sava apziņas līmeņa celšanas un efektivitātes sekmēšanas, to var pieņemt un saprast attiecīgajā profesionālās attīstības etapā, kad psihoterapeits atrodas mācību procesā.


Bibliogrāfija:

1) Дениэль Джейкобс, Пауль Девид, Дональд Джордж Мейер – «Супервизорство» 1997 (The Supervisosry encounter - D. Jacobs)

2) Питер Ховкинс, Робин Шохет – «Супервизия» 2002 (Supervision in the helping professions - Piter Hawkins, Robin Shohet)

3) Энтони Уильямс – «Вы - супервизор…» 2001 (Visual and active supervision – Antony Williams)

4) Srge Ginger – «Pour une supervision Gestaltiste» [www.gestalt.lv]

5) И.Д. Булюбаш – «Как быть полезным терапевту или алгоритм очной супервизии» [www.gestalt.lv]

6) Жан -Мари Делакруа – «Супервизия» (Une supervision - Jean-Marie Delacroix) [www.gestalt.lv]

7) Психотерапевтическая энциклопедия (ред. Б.Д. Карвосарского) 1998

8) Е. Бурцева – «Размышляя о супервизии», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

9) И.Данилов – «Размышления на тему преподавания гештальттерапии и супервизия участников обучающихся программ»,  Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

10) Е. Калитиевская – «Супервидение. О профессиональном самосознании терапевта», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 1996

11) Е. Калитиевская – «Ресурсы творческого несовершенства», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 1997

12) А.Левченко – «Супервизорство. Немного ли солнца в холодной воде?», Гештальт - журнал (Московский Гештальт Институт) 2000

Riga, 2003

Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

1997
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

231
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

1258
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

161
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

97
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

107
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

119
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1592
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

403
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

11092
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7944
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7760
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2579
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

2118
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2268
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6229
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

668
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

571
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9554
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2669
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

536
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6535
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2459
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1567
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13716
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2877
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8837
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2869
5. februārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

888
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1385
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1309
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1456
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1252
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1197
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1423
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1110
9. janvārī, 2017