Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_ugli Square81_44503_489715568867_743543867_6853761_2392970_n

fire walking Хождения по углям. Lešanas pa oglēm

Spēja paiet ar basa kājām pa sakveldētajām oglēm. Prasme veikt savējā dzīvē nelielus varoņdarbus par spīti bailēm un šaubām. Būt labā noskaņojumā, ir viegli tikt galā ar grūtām situācijām, tiekties uz savējo mērķi. Soļot uz priekšu. Tieši pār to ir mūsēji treniņi.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

2. Visi vai var paiet pa degošajām oglēm? Vai vajag tam būt apveltītam ar kaut kādām сверхспособностями?

Pa oglēm var iet visi gribētāji, neatkarīgi no grīdas un vecuma. Mums pat bērni gāja pa oglēm ar milzīgu baudu ?

Углехождения praktiķa mūsējā festivālā tiek veikts zem vadības pieredzējušā šamaņa, kurš palīdz dalībniekiem paiet izmēģinājumu ar uguns stihiju. Pie skaidras instrukciju izpildes un drošības tehnikas ieturēšanas visi gribētāji var veiksmīgi paiet pa oglēm, saņemot pozitīvas enerģijas, možuma un pārliecības lādiņu.

3. Kam tam vajag? Ir derīgi vai tas veselībai?

Mūsēji sentēvi izmantoja uguns, lai attīrītu, gara, atveseļošanas spēka izmēģinājuma stihiju. Var sacīt, ka prasme iet pa oglēm - tas ir fizisku likumu un cilvēciska organisma iespēju sakausējums. Un šajā gadījumā griba un cilvēka neatlaidība ir spējīgas radīt īstus brīnumus.

Iešana pa oglēm var aplūkot ne tikai kā jaudīgu enerģētikas treniņu, bet arī kā refleksoterapijas seansu. Uguns pavada diagnostiku un ārstē vienlaikus. Pēc углехождения dažbrīd var novērot nenozīmīgus punktveida apdegumus, kuri, kā likums, nākamajā dienā zūd. Pa šiem punktiem var noteikt, kāda institūcija углепроходца uz šo brīdi ne kārtībā.

Iešana pa oglēm nostiprina gribu un psiholoģisku izturību, pašpārliecinātību, ka ļoti derīgi veselībai. Dažiem ļaudīm pēc paiešanas pa oglēm paiet slimības, kaut arī tas un ne prakses pamatmērķis. Daudziem iešana pa oglēm - tas ir psiholoģisks grūdiens, pakāpe pie jaunām veikšanām un izmaiņām dzīvē.

. Bet tas ir drošs? Vai var apdedzināties?

Mūsējai ādai ir interesanta īpatnība - siltuma aktivitāte: temperatūras izmaiņas uz tās līmeņa notiek praktiski vienā mirklī, un pēc tam dažas sekundes ilgi temperatūra nemainās (uz ādas līmeņa formējas tā saucamais temperatūru palēciens). Siltuma ādas aktivitāte asi возрастает uz asinsriņķošanas pastiprināšanas rēķina pirms procesa. Tas arī ļauj dalībniekiem droši paiet pa sakveldētajām oglēm.

Kaut arī apdedzināties var, tā kā ogles ir karstas - temperatūra ~ 600-800 grādi pēc Celsija. Bet, ja jūs precīzi izpildāt šamaņa instrukcijas, un jums ir nopietna apņemšanās paiet pa oglēm - viss būs labi. Pēc paiešanas var rasties pagaidu dedzināšanas izjūta pēdas. Tas paiet pēc dažām stundām. Bija gadījumi, kad dalībnieki pārkāpa instrukcijas, novērsās uz sarunām, pozēja fotogrāfam, izkrītot tiem pašiem no kopējas grupas enerģijas, - un tāpēc apdedzinājās.

Vienkārši iešanas likumi pa oglēm:

1. Uzmanīgi klausīties šamani un izpildīt visas viņa instrukcijas (pat ja jums jau agrāk bija углехождения pieredze).

2. Būt "še arī tagad", pilnībā koncentrējoties uz procesa un uz savējās apņemšanās. Nenovērsties uz sarunām.

3. Nelietot alkoholu pirms prakses.

4. Pa oglēm ir labāks iet ar normālu soļiem, iestājoties pilnībā ar visu pēdu (neskriet, neiet "uz purniem" vai uz papēžiem).

5. Atceraties, ka jūs to izdarāt tikai sev, tāpēc ka jūs tā lēmāt (bet ne tāpēc ka "visi aizgāja, bet es sliktākais nekā visi ka vai"). Tādēļ prakses rezultāts pilnīgi ir atkarīgs no jums.

Способность пройти босыми ногами по раскаленным углям. Умение совершать в своей жизни небольшие подвиги несмотря на страх и сомнения. Быть в хорошем настроении, легко справляться с трудными ситуациями, стремиться к своей цели. Шагать вперед. Именно об это наши тренинги.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

2. Все ли могут пройти по горящим углям? Нужно ли для этого обладать какими-то сверхспособностями?
По углям могут ходить все желающие, независимо от пола и возраста. У нас даже дети ходили по углям с огромным удовольствием ?
На нашем фестивале практика углехождения проводится под руководством опытного шамана, который помогает участникам пройти испытание стихией огня. При четком выполнении инструкций и соблюдении техники безопасности все желающие могут успешно пройти по углям, получив заряд позитивной энергии, бодрости и уверенности.

3. Для чего это нужно? Полезно ли это для здоровья?
Наши предки использовали стихию огня для очищения, испытания силы духа, оздоровления. Можно сказать, что умение ходить по углям - это сплав физических законов и возможностей человеческого организма. И в этом случае воля и настойчивость человека способны творить настоящие чудеса.
Хождение по углям можно рассматривать не только как мощный энергетический тренинг, но и как сеанс рефлексотерапии. Огонь проводит диагностику и лечит одновременно. После углехождения иногда можно наблюдать незначительные точечные ожоги, которые, как правило, на следующий день исчезают. По этим точкам можно определить, какой орган у углепроходца на данный момент не в порядке.
Хождение по углям укрепляет волю и психологическую выносливость, уверенность в себе, что очень полезно для здоровья. У некоторых людей после прохождения по углям проходят болезни, хотя это и не основная цель практики. Для многих хождение по углям - это психологический толчок, ступенька к новым свершениям и изменениям в жизни.

. А это безопасно? Можно ли обжечься?
У нашей кожи есть интересная особенность - тепловая активность: изменение температуры на ее поверхности происходит практически мгновенно, и потом в течение нескольких секунд температура не меняется (на поверхности кожи формируется так называемый температурный скачок). Тепловая активность кожи резко возрастает за счет усиления кровообращения перед процессом. Это и позволяет участникам безопасно проходить по раскаленным углям.
Хотя обжечься можно, так как угли горячие – температура ~ 600-800 градусов по Цельсию. Но, если вы точно выполняете инструкции шамана, и у вас есть серьезное намерение пройти по углям – все будет хорошо. После прохождения может возникнуть временное ощущение жжения в ступнях. Это проходит через несколько часов. Были случаи, когда участники нарушали инструкции, отвлекались на разговоры, позировали фотографу, выпадая тем самым из общей энергии группы, – и поэтому обжигались.

Простые правила хождения по углям:
1. Внимательно слушать шамана и выполнять все его инструкции (даже если вы уже раньше имели опыт углехождения).
2. Быть «здесь и сейчас», полностью сконцентрировавшись на процессе и на своем намерении. Не отвлекаться на разговоры.
3. Не употреблять алкоголь перед практикой.
4. По углям лучше идти нормальным шагом, наступая полностью всей ступней (не бежать, не идти «на носочках» или на пятках).
5. Помните, что вы это делаете только для себя, потому что вы так решили (а не потому что «все пошли, а я хуже всех что ли»). Поэтому результат практики целиком зависит от вас.

https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

18
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

16
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

13
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

19
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

1296
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

313
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

10543
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

7448
7. jūnijā, 2017
Library_page_wanderlust-nature-photography-lizzy-gadd-32_3_
Advaita

Ciešanas ir nepieciešamas līdz brīdim, kamēr saprotat, ka varat iztikt bez tām

Ekharts Tolle – rakstnieks un filozofs, viens no mūsdienu Rietumu garīgajiem skolotājiem. 1977.gadā pēc ilgstošas depresijas viņš piedzīv...

7525
29. maijā, 2017
Library_page_s617289952887514585_p471_i1_w952
Prāts & psiholoģija

Beznosacījuma pieņemšana

Vēl studējot Stenfordas fakultātē, es biju viena no nelielās ārstu un psihologu grupas, kas piedalījās humānistiskās psihoterapijas pioni...

2399
19. maijā, 2017
Library_page_6
Tantra

Dievietes atgriešanās

Sarita runā par Dievietes ceļojumu, - no seniem laikiem līdz pat mūsdienām, no vajāšanām un varas spēlēm uz patieso sievišķības potenciāl...

1929
14. maijā, 2017
Library_page_d442e6e6e6ddb3f041479b2a0dfa94b8
Būdisms

Dalailamas vēstījums par cilvēka smadzeņu masīvo skalošanu

Dalailama vienmēr ir piesaistījis sev lielu uzmanību, un ne bez iemesla. Dalailamam ir brīnišķīgs raksts par masveida cilvēka “smadzeņu s...

2115
2. maijā, 2017
Library_page_stephen-fry
Prāts & psiholoģija

Pārstājiet sevi želot – un jūs būsiet laimīgi

Pāris brīnišķīgu Stīvena Fraja – aktiera, rakstnieka un cīnītāja par cilvēku tiesībām, padomu. Galvenais, par ko es gribētu būt pārlieci...

6054
25. aprīlī, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

426
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

464
25. aprīlī, 2017
Library_page_holy-men-by-joseph-anthony-lawrence-photogrvphy_magazine-08
Attiecības

Tuvu attiecību jēga ir tajā, lai tu paliec tu pats

Dažreiz notiek tā, ka kāds cilvēks pēkšņi atvieglo mūsu dvēseles sāpes un nedaudz mīkstina mūsu rētas. Piemēram, sāk par mums rūpēties, k...

9362
19. aprīlī, 2017
Library_page_2__1_
Ķermenis & veselība

Lai attīstītu imunitāti, bērniem ir vajadzīgi mikrobi, nevis antibiotikas

Pārmērīgi higiēniski apstākļi izraisa hroniskas slimības.   Ļaujot bērniem spēlēties ar zemi, mēs patiesībā palīdzam viņu imūnsistēmas ...

2532
7. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

423
3. aprīlī, 2017
Library_page_photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3
Emocijas

Piedošanas mirklis

Nepūlies piedot. Piedošana nav kaut kā “darīšana”. Vienkārši pieņem, ka šis mirklis ir tieši tāds, kāds tas ir. Un arī pagātne ir tāda...

6318
28. martā, 2017
Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

2310
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

1463
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

13523
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2763
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

8406
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2707
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

4151
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

766
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

4165
17. janvārī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

773
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1264
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1202
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1343
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1141
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

1095
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

1304
26. oktobrī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
999
9. janvārī, 2017