Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_ugli Square81_44503_489715568867_743543867_6853761_2392970_n

fire walking Хождения по углям. Lešanas pa oglēm

Spēja paiet ar basa kājām pa sakveldētajām oglēm. Prasme veikt savējā dzīvē nelielus varoņdarbus par spīti bailēm un šaubām. Būt labā noskaņojumā, ir viegli tikt galā ar grūtām situācijām, tiekties uz savējo mērķi. Soļot uz priekšu. Tieši pār to ir mūsēji treniņi.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

Kas gan dod iešanu pa oglēm? Miera, pārliecības, paaugstinātā pašnovērtējuma izjūta. Veselības plānā - šī attīrīšana, jaunināšana un izdziedēšanās, bet auras līmenī - šis чакр atklājums, negatīvas karmas "sadedzināšana", kaitīgu пристрастий, baiļu nīcināšana.

2. Visi vai var paiet pa degošajām oglēm? Vai vajag tam būt apveltītam ar kaut kādām сверхспособностями?

Pa oglēm var iet visi gribētāji, neatkarīgi no grīdas un vecuma. Mums pat bērni gāja pa oglēm ar milzīgu baudu ?

Углехождения praktiķa mūsējā festivālā tiek veikts zem vadības pieredzējušā šamaņa, kurš palīdz dalībniekiem paiet izmēģinājumu ar uguns stihiju. Pie skaidras instrukciju izpildes un drošības tehnikas ieturēšanas visi gribētāji var veiksmīgi paiet pa oglēm, saņemot pozitīvas enerģijas, možuma un pārliecības lādiņu.

3. Kam tam vajag? Ir derīgi vai tas veselībai?

Mūsēji sentēvi izmantoja uguns, lai attīrītu, gara, atveseļošanas spēka izmēģinājuma stihiju. Var sacīt, ka prasme iet pa oglēm - tas ir fizisku likumu un cilvēciska organisma iespēju sakausējums. Un šajā gadījumā griba un cilvēka neatlaidība ir spējīgas radīt īstus brīnumus.

Iešana pa oglēm var aplūkot ne tikai kā jaudīgu enerģētikas treniņu, bet arī kā refleksoterapijas seansu. Uguns pavada diagnostiku un ārstē vienlaikus. Pēc углехождения dažbrīd var novērot nenozīmīgus punktveida apdegumus, kuri, kā likums, nākamajā dienā zūd. Pa šiem punktiem var noteikt, kāda institūcija углепроходца uz šo brīdi ne kārtībā.

Iešana pa oglēm nostiprina gribu un psiholoģisku izturību, pašpārliecinātību, ka ļoti derīgi veselībai. Dažiem ļaudīm pēc paiešanas pa oglēm paiet slimības, kaut arī tas un ne prakses pamatmērķis. Daudziem iešana pa oglēm - tas ir psiholoģisks grūdiens, pakāpe pie jaunām veikšanām un izmaiņām dzīvē.

. Bet tas ir drošs? Vai var apdedzināties?

Mūsējai ādai ir interesanta īpatnība - siltuma aktivitāte: temperatūras izmaiņas uz tās līmeņa notiek praktiski vienā mirklī, un pēc tam dažas sekundes ilgi temperatūra nemainās (uz ādas līmeņa formējas tā saucamais temperatūru palēciens). Siltuma ādas aktivitāte asi возрастает uz asinsriņķošanas pastiprināšanas rēķina pirms procesa. Tas arī ļauj dalībniekiem droši paiet pa sakveldētajām oglēm.

Kaut arī apdedzināties var, tā kā ogles ir karstas - temperatūra ~ 600-800 grādi pēc Celsija. Bet, ja jūs precīzi izpildāt šamaņa instrukcijas, un jums ir nopietna apņemšanās paiet pa oglēm - viss būs labi. Pēc paiešanas var rasties pagaidu dedzināšanas izjūta pēdas. Tas paiet pēc dažām stundām. Bija gadījumi, kad dalībnieki pārkāpa instrukcijas, novērsās uz sarunām, pozēja fotogrāfam, izkrītot tiem pašiem no kopējas grupas enerģijas, - un tāpēc apdedzinājās.

Vienkārši iešanas likumi pa oglēm:

1. Uzmanīgi klausīties šamani un izpildīt visas viņa instrukcijas (pat ja jums jau agrāk bija углехождения pieredze).

2. Būt "še arī tagad", pilnībā koncentrējoties uz procesa un uz savējās apņemšanās. Nenovērsties uz sarunām.

3. Nelietot alkoholu pirms prakses.

4. Pa oglēm ir labāks iet ar normālu soļiem, iestājoties pilnībā ar visu pēdu (neskriet, neiet "uz purniem" vai uz papēžiem).

5. Atceraties, ka jūs to izdarāt tikai sev, tāpēc ka jūs tā lēmāt (bet ne tāpēc ka "visi aizgāja, bet es sliktākais nekā visi ka vai"). Tādēļ prakses rezultāts pilnīgi ir atkarīgs no jums.

Способность пройти босыми ногами по раскаленным углям. Умение совершать в своей жизни небольшие подвиги несмотря на страх и сомнения. Быть в хорошем настроении, легко справляться с трудными ситуациями, стремиться к своей цели. Шагать вперед. Именно об это наши тренинги.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

Что же даёт хождение по углям? Ощущение спокойствия, уверенности, повышенной самооценки. В плане здоровья - это очищение, омолаживание и исцеление, а на уровне ауры - это открытие чакр, «сжигание» негативной кармы, уничтожение вредных пристрастий, страхов.

2. Все ли могут пройти по горящим углям? Нужно ли для этого обладать какими-то сверхспособностями?
По углям могут ходить все желающие, независимо от пола и возраста. У нас даже дети ходили по углям с огромным удовольствием ?
На нашем фестивале практика углехождения проводится под руководством опытного шамана, который помогает участникам пройти испытание стихией огня. При четком выполнении инструкций и соблюдении техники безопасности все желающие могут успешно пройти по углям, получив заряд позитивной энергии, бодрости и уверенности.

3. Для чего это нужно? Полезно ли это для здоровья?
Наши предки использовали стихию огня для очищения, испытания силы духа, оздоровления. Можно сказать, что умение ходить по углям - это сплав физических законов и возможностей человеческого организма. И в этом случае воля и настойчивость человека способны творить настоящие чудеса.
Хождение по углям можно рассматривать не только как мощный энергетический тренинг, но и как сеанс рефлексотерапии. Огонь проводит диагностику и лечит одновременно. После углехождения иногда можно наблюдать незначительные точечные ожоги, которые, как правило, на следующий день исчезают. По этим точкам можно определить, какой орган у углепроходца на данный момент не в порядке.
Хождение по углям укрепляет волю и психологическую выносливость, уверенность в себе, что очень полезно для здоровья. У некоторых людей после прохождения по углям проходят болезни, хотя это и не основная цель практики. Для многих хождение по углям - это психологический толчок, ступенька к новым свершениям и изменениям в жизни.

. А это безопасно? Можно ли обжечься?
У нашей кожи есть интересная особенность - тепловая активность: изменение температуры на ее поверхности происходит практически мгновенно, и потом в течение нескольких секунд температура не меняется (на поверхности кожи формируется так называемый температурный скачок). Тепловая активность кожи резко возрастает за счет усиления кровообращения перед процессом. Это и позволяет участникам безопасно проходить по раскаленным углям.
Хотя обжечься можно, так как угли горячие – температура ~ 600-800 градусов по Цельсию. Но, если вы точно выполняете инструкции шамана, и у вас есть серьезное намерение пройти по углям – все будет хорошо. После прохождения может возникнуть временное ощущение жжения в ступнях. Это проходит через несколько часов. Были случаи, когда участники нарушали инструкции, отвлекались на разговоры, позировали фотографу, выпадая тем самым из общей энергии группы, – и поэтому обжигались.

Простые правила хождения по углям:
1. Внимательно слушать шамана и выполнять все его инструкции (даже если вы уже раньше имели опыт углехождения).
2. Быть «здесь и сейчас», полностью сконцентрировавшись на процессе и на своем намерении. Не отвлекаться на разговоры.
3. Не употреблять алкоголь перед практикой.
4. По углям лучше идти нормальным шагом, наступая полностью всей ступней (не бежать, не идти «на носочках» или на пятках).
5. Помните, что вы это делаете только для себя, потому что вы так решили (а не потому что «все пошли, а я хуже всех что ли»). Поэтому результат практики целиком зависит от вас.

Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3569
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4917
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1221
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

5022
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3261
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1638
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

882
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1865
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

131
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

516
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1800
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2141
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love
Attiecības

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2620
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

302
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

432
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9108
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h
Pašizziņas prakses

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2718
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

694
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3310
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3576
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2297
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10706
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

10725
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

336
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
487
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

451
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

485
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

635
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

910
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1045
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1097
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

995
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1572
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1240
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1145
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1412
4. janvārī, 2015