Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_66447974_romantika_klu4 Square81_17799360_1445194308845947_2763472716110321829_n

Geštaltterapija – dzīves un kontakta fenomenoloģija

Mag.H.Z. Artūrs Dombrovskis
Rīgas Geštalta institūta direktors,
psihologs, geštaltterapeits

“GEŠTALTS! Kā es varēšu ieskaidrot, ka Geštalts nav vēl viena cilvēka radīta koncepcija! Kā es spēšu pateikt, ka Geštalts ir kaut kas tāds, kas piemīt pašai dabai?" Frics Perlzs, "Miskastes iekšpusē un ārpusē". "Geštalts dod man iespēju izpētīt šauru josliņu – manas brīvības pludmali - kas tad paliek tukša, tuvojoties vētrai, tad karsta, saulaina, piepildīta ar smaržīgu gaisu". Seržs un Anna Gingeri, "Geštalts – kontakta māksla". Pirms pusstundas, kad es jau taisījos ķerties pie šī raksta veidošanas, es paklupu uz kafejnīcas kāpnēm un ar lielu troksni nokritu. Ne pārāk stipri, bet tomēr jūtami sasitu gurnu un sadusmojos uz sevi par tādu neveiklību. Pēc kāda laika, kad dusmas atkāpās, es sajutu gandarījumu no tā, ka apzinājos, šeit un tagad sajutu savu ķermeni, roku un kāju muskuļus, to tonusu un spēku. Līdz šim diena ritēja vienveidīgi – notika svarīgas, bet diezgan garlaicīgas sarunas. Šis negaidītais kontakts ar kāpnēm sniedza man tieši to, ko es patiesībā kāroju, t.i., patiesu, ciešu mijiedarbību. Minētais piemērs atklāj geštaltterapijas jēgu un visdziļāko būtību, tās unikālo un progresīvo psihoterapijas pieeju cilvēka fenomenoloģijai. Protams, geštaltterapijas teorija un metodoloģija nesastāv tikai no tehnikas - krišana pa kāpnēm. Tas būtu pārāk vienkārši. Geštaltterapija ir kontakta māksla, cilvēka dzīvesdarbības filozofija kad cilvēks ir kontaktā gan ar apkārtējo pasauli, gan pats ar sevi. Minētajā piemērā skaidri redzams, kā mans neapzināts savaldīgums un frustrēta vajadzība pēc dinamiska kontakta, pamudināja manu organismu apmierināt šo vajadzību tik banālā un veselībai kaitīgā veidā – krītot.

Rezultātā subjektīvā veidā tas sniedza man apmierinājuma izjūtu. Geštaltterapijas principiāla un fundamentāla īpatnība ir šāda: jebkurš cilvēka uzvedības fenomens tiek apzināts caur to, kas notiek uz robežas kur veidojas kontakts starp organismu un apkārtējo vidi. Visas iepriekšējās teorijas psihoterapijā, sākot ar Freidu, centās aprakstīt un piedāvāt terapeitiskās metodes vadoties pēc hipotēzes par personības spēju pašorganizēties. Tādējādi, tika veidots psihoterapijas instrumentu komplekts (līdzīgi ķirurga darbarīkiem), kuri bija domāti iekļūšanai personības saturā un izmaiņu veikšanai tajā. Šī pieeja, no vienas puses, izraisīja veselu virkni manipulatīvo metožu parādīšanos psihoterapijā, bet, no otras puses, sekmēja priekšstatu par psihoterapiju, kā par ietekmēšanas tehnoloģiju. Jauninājums, ko psihoterapijā ieviesa Geštaltterapijas pamatlicējs Frics Perzs, ir iespēja un spēja fokusēt psihoterapeita uzmanību nevis uz psihes saturu un tās struktūras īpatnībām, bet uz to, kas notiek uz kontakta robežas – šauras fenomenoloģiskās josliņas, – kas veidojas starp cilvēkiem, kuri atrodas mijiedarbībā, starp cilvēku un vidi. Rezultātā psihoterapijā parādījās jauna pieeja, kas ir īpaši efektīga, humāni orientēta, brīva no nepieciešamības preparēt un interpretēt psiholoģiskus fenomenus un pašu psihi. Terapeitiskais efekts pamatā tiek panākts pateicoties klienta un terapeita mijiedarbībai. Tieši šī iemesla dēļ Geštaltterapijā cilvēku, kurš vērsās pēc palīdzības pieņemts saukt nevis par pacientu (lat. Patiens – burtiskā tulkojumā – tas, kas cieš), bet par klientu (lat. Cliens – aktīvs iegūstot).

Tādejādi, “Geštalts” ir speciāls termins, kurš veidojas no vācu vārda Gestalten un viņam nav precīzi atbilstoša ekvivalenta citās valodās. Kaut kādā mērā šī vārda jēgu var skaidrot caur vārdiem “konfigurācija”, “struktūra”, “nozīmīgs, organizēts veselums”. Tādēļ termins netiek tulkots, bet tieši tādā veidā izmantojams mūsdienu psiholoģijas un psihoterapijas literatūrā. Geštaltterapija, kā mūsdienu virziens zinātnē un praksē, ikreiz piedāvā veselas sistēmas izpēti – cilvēka vai organizācijas – šodien pastāvošo apstākļu kontekstā. Geštaltterapija ir mūsdienu humānistiski orientēts un plaši pazīstams psihoterapijas virziens, kurš fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošo procesu apzināšanos katrā laika brīdī, sekmē apziņas līmeni, atbildību un atjauno cilvēka spēju izdzīvot savas jūtas un emocijas, ko pagaidām pārāk stingri cenzē rietumu kultūra. Tā sekmē cilvēka tēla veselumu piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā, sociālajā un garīgajā. 1 - fiziskā. Ietver sevī visus cilvēka materiālās un fiziskās dzīves aspektus (materiālo labklājību, fizisko veselību, seksuālo briedumu). 2 - emocionālā. Ietver sevī emocionālos pārdzīvojumus, jūtas (mīlestība, prieks, skumjas …) un spējas šīs emocijas paust un izprast. 3 - racionālā. Spējas racionāli domāt, plānot, analizēt, darboties radoši, prasme paredzēt un veidot gan sevi, gan apkārtējo pasauli. 4 - sociālā. Attiecības ar citiem cilvēkiem (draugiem, kolēģiem, tuviniekiem), kultūrvide, pilns cilvēka sociālo attiecību komplekss. 5 – garīgā.

Cilvēka zināšanas par savi pašu un apkārtējo kosmosu. Dzīves likumu pārzināšana, garīgās vērtības un jēga uz kurām cilvēks balstās. Par Geštaltterapijas pamatlicēju un tās principu definētāju var uzskatīt Fricu Perlzu - ārstu psihoanalītiķi, Vācu ebreju, kurš 53-jos gados emigrēja uz USV. Sākumā, 50-jos gados, kamēr F.Perlzs nebija pārcēlies uz Kaliforniju, Geštalts attīstījās ļoti lēni. Vēlāk, Geštalts kļuva populārs sakarā ar 1968. ada kontrkulturālo kustību, kas tolaik satricināja visu pasauli un radīja nepieciešamību meklēt jaunus humānistiskus cilvēka spēju un iespēju atklāšanas ceļus. Geštalts atradās eiropisko, amerikānisko un austrumu filozofisko uzskatu krustpunktā: fenomenoloģijas un eksistenciālisma idejas, Z.Freida, K.Horni un Raiha psihoanalīze, psihodrāma, dzen - budisms uc. Ar laiku šīs jaunais psihoterapijas virziens iekaro arvien lielāku autoritāti pasaules psihoterapeitu sabiedrībā. F. Perlzs pēdējos savas dzīves gados nosauca viņa radīto virzienu vienkārši par “Geštaltu”. Mūsdienās šīs jēdziens tiek plaši pielietots un atpazīstams. Pasaulē ir pastāv plašs ievērojamu organizāciju klāsts, kurās tiek sagatavoti Geštalta speciālisti: Hamburgas Geštalta institūts F. Perlza vārdā, Klīvlendas Geštalta institūts, Parīzes Geštalta skola, Norvēģijas Geštalta institūts, S.- Pēterburgas Geštalta institūts, Geštalta institūts San - Francisko uc., kā arī Rīgas Geštalta institūts. Viens no Geštalta bāzes principiem ir veseluma princips, pēc kura veselais ir lielāks par tā daļu summu un atšķiras ar kvalitatīvi. Piemēram, zināms, ka ūdeņradis deg, bet skābeklis uztur degšanas procesu, tomēr, ūdens, kurš sastāv no ūdeņraža un skābekļa molekulām, dzēš uguni. “Geštalts ir organiska funkcija. Geštalts – pieredzes pamatvienība. Ja jūs sadalījāt Geštaltu, tad tas vairs nav Geštalts. Aplūkosim vēl vienu vienkāršu piemēru no ķīmijas. Jūs zinat, ka ūdens - H2O – sastāv no divām ūdeņraža molekulām un vienas skābekļa molekulas. Ja jūs izjauksiet ūdens veselumu, t.i., saskaldīsiet to ūdeņradī un skābeklī, tad ūdens vairs nepastāvēs. Un ja tagad jums sagribēsies dzert, tad jūs varat ieelpot skābekli un ūdeņradi tik cik vien daudz vēlaties – tas neremdēs jūsu slāpes. Tādejādi Geštalts ir pārdzīvojamais fenomens. Jā jūs analizējat, ja jūs sadalāt to, tad tas kļūst par kaut ko atšķirīgu. To var saukt par pieredzes vienību, līdzīgi kā volti elektrībā vai ergami mehānikā...”(F. Perlzs) Tādejādi, Geštalta speciālisti aplūko katru organismu kā unikālu veselumu, kas attīstās pēc zināmiem vispārīgiem likumiem. Iedomājieties, ka mēs vienkārši samainīsim vietām Jūsu firmas darbiniekus, piemēram, sekretārei iedodot rokās Jūsu mašīnas stūri, bet šoferi apsēdināsim sekretāres vietā. Vai tā joprojām būs tā pati organizācija kā līdz šim? Domāju, Jūs piekritīsiet man, ka diezin vai tā būs tā pati organizācija, neraugoties uz to, ka visas tās sastāvdaļas paliks nemainīgas. Veseluma princips Geštaltā organiski saskan ar zinātnisko sistēmpieeju, kuras priekšrocības ir vispāratzītas. Strādājot pie inovācijām, mēs ņemam vērā atsevišķo lokālo izmaiņu, piemēram, vienas vienības pārstrukturizāciju, ietekmi uz pārējo apakšsistēmu funkcionēšanu un organismu kā veselumu kopumā. Vēl viens Geštalta bāzes princips ir “šeit un tagad”. Šīs princips paredz arī koncentrēšanos uz situāciju, kas ir izveidojusies organizācijā pašlaik. Mūs ne tik daudz interesē cēloņi, kuri sekmēja šādas situācijas veidošanos, vai vainīgā meklēšana, mēs palīdzam atrast optimālu risinājumu vadoties pēc patreizējās situācijas, lai tuvākajā un tālākajā nākotnē Jūs iegūtu reālu priekšrocību, izvirzītu reālistiskus mērķus un sasniegtu tos efektīvi.

Patlaban neminēšu pārējos Geštalta bāzes principus, atzīmēšu tikai to, ka tie visi ir tieši saistīti ar trim pamatjēdzieniem, kuri raksturo Geštaltu kopumā: aktualitāte – apzināšanās – atbildība. Līdz ar to uzmanība tiek vērsta uz cilvēka apziņas līmeņa paplašināšanu, kad viņš atrodas aktuālajā kontaktā ar realitāti, un uz atbildības par saviem lēmumiem, rīcību un to sekām sekmēšanu. Salīdzinot ar citām psihoterapeitiskām praksēm Geštaltterapija prasa mazāk laika reālajam izmaiņām, nekā piemēram, psihoanalīze. Geštaltterapijas efekti ir ilglaicīgi un noturīgi. Darbības mērķis ir ne tikai izmaiņas cilvēka intelektuālajā sfērā, bet arī emocionālie pārdzīvojumi, kuri, kā jau zināms, var izraisīt psihosomatiskās reakcijas. Darba procesā cilvēks piedalās pilnībā ar viņa ķermenisko statusu, jūtām un domām. Ievērojot katra cilvēka vai organizācijas unikalitāti mēs netēlojam orākulu, kas zina visu, kam vienmēr ir taisnība un kurš sniedz gatavās rekomendācijas no pozīcijas no “augšas”. Geštaltterapeits palīdz paplašināt klienta izvēles spektru un apzināties katras alternatīvas plusus un mīnusus. Geštalts nesola tikai atbalstošu iejaukšanos, tikai slavēšanu un uzmundrinošus solījumus. Viens no Geštalta vadošajiem principiem ir atbildības princips. Terapijas laikā darbs tiek mērķtiecīgi virzīts uz spējas uzņemties atbildību sekmēšanu. Akceptējot katra klienta unikalitāti, tiek realizēta individuāla pieeja. Geštalts ļauj skaidri izcelt akūtas vajadzības un atbilstoši tām nospraust skaidrākus mērķus, kas savukārt, sekmē veiksmīgākus risinājumus. Mērķtiecīgi strādājot pie specifiskas spējas - patstāvīgi izvēlēties no maksimāli plaša iespēju spektra - attīstības Geštalts pievērš īpašu uzmanību kreativitātes sekmēšanai – spējai radoši un adaptīvi reaģēt uz situāciju, izvairoties no stereotipu sloga. Vēl viena būtiska Geštalta iezīme ir tā, ka tas nevērtē, t.i., izmaiņu process balstās uz faktiem un emocionālām reakcijām uz tiem, nevis uz ētiskiem vai estētiskiem vērtējumiem. Pēdējā un laikam visbūtiskākā īpatnība ir tāda, ka Geštalts paredz ne tikai cēloņu – seku sakarību meklēšanu, bet arī balstīšanos uz personīgām rezervēm un apkārtējās vides resursiem. Nevis “kāpēc?” un “kurš vainīgs?”, bet “ko tu gribi?” un “kā to sasniegt?”. 

(Tulkoja Svetlana Kiseļova)

Library_page_xolp0kceci_i3
Pašizziņas prakses

Kodo Savaki: Būt vienam veselumam ar visu Visumu

Parastam cilvēkam pāriet vēlme darīt kaut ko, ja neviens neskatās uz to, ko viņš dara. Ja kāds pievērš viņam uzmanību - viņš ir gatavs lē...

1067
14. novembrī, 2017
Library_page_6efa9540-0df5-11e7-9759-4d2712afe57f
Prāts & psiholoģija

Septiņi iemesli, lai pamestu savu komforta zonu

“Viss, ko jūs vēlaties, atrodas taipus bailēm”- Džeks Kenfilds   Iedomājieties - jūs pamostaties agri no rīta, izslēdzat skaļo modinātā...

3536
6. novembrī, 2017
Library_page_22894925_10210470810108037_1441053883_n
Ķermenis & veselība

Kā būt harmonijā ar savu ķermeni

Jo vairāk apziņas mēs novirzām mūsu ķermeņa iekšpusē, jo spožāku gaismu sākam izstarot. Jau daudzus gadsimtus cilvēki ir mēģinājuši sasn...

2431
29. oktobrī, 2017
Library_page_ltwiyv9qj9a
Prāts & psiholoģija

Tev esi tu pats - tu tiksi galā

Tas parādās, kad ap tevi notiekošais zaudē jēgu – no pārlieku liela noguruma, aizvainojuma, salauztas sirds, vai vilšanās tuvākajos; kad ...

2320
12. oktobrī, 2017
Library_page_estas_-1__
Skaņa & balss

Intervija ar Estasu Tonne

Jau 11.oktobrī Rīgas Kongresu namā būs festivāla Garavasara mūziķa Estas Tonne koncerts ar domubiedriem Pepe Danca (perkusijas, stabules)...

6463
5. oktobrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-10-04_at_16.00.33
Apzinatība

Pārpilnības likums

Divu nedēļu laikā praktizē sekojošo, un pavēro, kā tas izmainīs tavu dzīvi: ja tev šķiet, ka cilvēki tevi neslavē, nenovērtē, nepalīdz, n...

5908
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

233
4. oktobrī, 2017
Library_page_louisehay20071_large
Prāts & psiholoģija

Luīza Heija: citāti, kas spēj izmainīt tavu dzīvi

Daži no viņas citātiem ir kļuvuši leģendāri,- citi jau ierakstīti psiholoģijas grāmatās, kā paliekošs vēsturisks mantojums, bet citi - at...

3995
28. septembrī, 2017
Library_page_17341034-origpic-541c12
Ķermenis & veselība

Slēptās zināšanas par seksuālo enerģiju

Seksuālā enerģija ir svarīgāka nekā esaм ieraduši domāt. Tas ir spēks, kas var piepildīt un pārpildīt visu ķermeni, garīgi un fiziski. S...

1723
24. septembrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

324
21. septembrī, 2017
Library_page_screen_shot_2017-08-31_at_20.45.40
Attiecības

Varoņa Atklājums

Katrs no mums ir atnācis uz šo Pasauli ar uzdevumu - caur savu pieredzi, mācoties no savām kļūdām, pārvarot bailes un vājuma brīžus, izzi...

916
13. septembrī, 2017
Library_page_pusmuza-krizes-makta-viriesa-sievas-devini-elles-kambari
Prāts & psiholoģija

Nelaimīgs liktenis – cilvēku neizdarītās izvēles sekas

Piedāvājam jums izcilā vācu filozofa un psihologa Ēriha Fromma 30 citātus. Tie ir citāti, kas sniedz atbildes uz pašiem satraucošākajiem ...

5223
11. septembrī, 2017
Library_page_psynasilie1-1280x922
Bērni & vecāki

Rūpju izvarotie

Nesen apciemoju vecākus, atzīmējām Lieldienas. Brīnišķīgi, dzīvi apliecinoši svētki. Gavēņa beigas un, kā vienmēr, galds vai lūzt. Pienā...

4977
2. septembrī, 2017
Library_page_7771285812_21772f2218_b
Pašizziņas prakses

Trīs dzīves likumi

Cilvēkiem būtu jāstāsta stāstus viens otram un jāklausās vienam otru. Katrs cilvēks, kuru jūs satiekat, sniedz jums vērtīgu mācībstundu, ...

2911
20. augustā, 2017
Library_page_5151138
Attiecības

Mirkļi, kad mīlestība liek tev atvērties

Mīlestība ne vienmēr liek justies droši, jo mīlestība ir tīrs potenciāls un tīra klātbūtne, un tās laikā katra sajūta un impulsa dvesma i...

2396
13. augustā, 2017
Library_page_dulas
Emocijas

Mierinājums jaunajiem vecākiem

Tavs bērns izvēlējās tevi – unikālo mammu un tēti, kam piedzimt. Viņš neizvēlējās gudro dakteri, skolotāju vai kaimiņieni, bet tevi.

1345
17. jūlijā, 2017
Library_page_evdomadiaies-erwtikes-provlepseis-zodia-16-5-1-6-h793
Prāts & psiholoģija

Kā sadzirdēt savu aicinājumu

3 veidi, kā atcerēties, kāpēc Tava dvēsele izvēlējās tieši šo dzīvi   “Tu esi šeit ieradies ar noteiktu uzdevumu. Tu esi daļa no visuma...

6815
1. augustā, 2017
Library_page_gara-vasara-_2015_-231
Pašizziņas prakses

Tavas dzīves "restarts"

Būt veselam, dzīvespriecīgam un laimīgam - tā nav ne iedzimta īpatnība, ne "Dieva dāvana". Tāpat šim stāvoklim nav nekādas saistības ar n...

3052
13. jūlijā, 2017
Library_page_monks-in-sunlight-56a0c4953df78cafdaa4d8b4
Ķermenis & veselība

Kad es elpoju, es jūtu savu vienotību ar dzīvi

Parasti mēs nepamanām, kā elpojam, taču bez elpošanas nevarētu nodzīvot ne sekundi. No tā, kā mēs elpojam, ir atkarīgs, cik daudz mūsos i...

970
9. jūlijā, 2017
Library_page_0569f31d6d62baa0248c76ec1f964f01
Prāts & psiholoģija

Līza Burbo: nomainiet vārdu “problēma” ar vārdu “pieredze”

Jums patiešām ir problēmas? Es no sirds ticu, ka mēs izvairītos no liela daudzuma problēmu, ja nebūtu tāda apzīmējuma kā “problēma”. Vār...

2270
2. jūlijā, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

742
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

715
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

627
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

652
25. jūnijā, 2017
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

2274
22. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

970
19. jūnijā, 2017
Library_page_1724173_10153852470578185_7807339200304311790_n
Prāts & psiholoģija

Nulles likums un vēl 19 precīzi Greisas likumi

Natālija Greisa – talantīga psiholoģe un biznesa trenere St.Pēterburgā, savā grāmatā “Greisas likumi” ir noformulējusi veselu rindu likum...

12297
14. jūnijā, 2017
Library_page_vientul
Prāts & psiholoģija

Vientuļās sievietes

Mūsu valstī ir ļoti daudz vientuļu sieviešu. Laulības šķiršana vai attiecību pārtraukšana. Nespēja veidot ilglaicīgas attiecības, vai nev...

9201
7. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

1075
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

1162
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

1352
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

1860
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

1794
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
1938
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

1697
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
1648
9. janvārī, 2017