Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc_0582m-2

Holotropā elpošana

Pēc LSD lietošanas aizliegšanas par psihedēliskās terapijas analogu kļuva Staņislava un Kristīnes Grofu radītā aktīvās elpošanas metode, ko izmantojot varēja panākt tādu pašu rezultātu un pārdzīvojumus, kā lietojot LSD. Tā tika nosaukta par holotropās elpošanas metodi. “Termins “holotrops”, ko es lietoju, runājot par vienu no neparastākajiem apziņas stāvokļiem, kā arī par dziļās pašizziņas metodes eksperimentālo formu, ko mēs ar manu sievu Kristīni esam radījuši, ir veidots no grieķu valodas vārdiem “holos” – “vesels” un “tropos” – “kustība uz”. Tā burtiskais tulkojums ir “tiekšanās uz veselumu” vai “kustība uz būtības veselumu.” (Гроф С. Целительные возможности необычных состояний сознания.)

Psihoterapijas holotropā stratēģija balstās uz neparastu apziņas stāvokļu izpēti un ir būtiska alternatīva dažādu dziļās psiholoģijas skolu psihoterapeitiskajām metodēm, kas uzsver verbālās komunikācijas nozīmi starp terapeitu un klientu, un empīriskajai psihoterapijai, kas noris parastā apziņas stāvoklī. Holotropās terapijas galvenais mērķis ir aktivizēt bezapziņu, atbrīvot enerģiju, kas ir iesprostota emocionālajos un psihosomatiskajos simptomos, kā arī transformēt šos simptomus pārdzīvojuma plūsmā. Terapeita jeb fasilitatora loma holotropajā terapijā ir atbalstīt pārdzīvojuma procesu, pilnībā uzticoties notiekošajam un nemēģinot to vadīt vai mainīt.

Šīs grupu psihoterapijas prakses fizioloģiskais pamats ir intensīva (dziļa un/vai bieža) elpošana, kas piesātina asinis ar skābekli. Šādu asiņu pieplūdums galvas smadzenēm cilvēkos izraisa pārdzīvojumus (tie ir biogrāfiski, perinatāli vai transpersonāli). No citām elpošanas tehnikām holotropā elpošana atšķiras ar to, ka tai ir divi posmi. Grupas dalībnieki tiek iedalīti “siteros” un “holonautos” (“holonauts” – aktīvi elpojošais dalībnieks, “siters” – “aukle”, kas uzmana “holonauta” ķermeni un cenšas pieslēgties viņa procesam); otrajā posmā viņi mainās lomām. Šī terapija atšķiras arī ar mūziku, kas skan zālē. Terapijas laikā netiek doti norādījumi par to, kā elpot (tikai intensīvi), nav arī hipnotisko norādījumu, kurp virzīties pārdzīvojuma laikā. “Siters” nodrošina uzmanības, labvēlības un mīlestības pilnu gaisotni, smalkjūtīgu attieksmi pret pārdzīvojumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā tas tiek integrēts. Pēc elpošanas sesijas tiek zīmētas mandalas un dalībnieki brīvi apmainās iespaidiem.

Holotropā elpošana ir ceļš uz dvēseles vienotības izpausmi (uz tās patiesajām, neizkropļotajām vajadzībām), kas ir izjaukta ar nepārdzīvoto, nepārvarēto un neintegrēto pieredzi. Plašākā nozīmē tas ir Mīlestības trūkums. Ja ar Mīlestību saprot to, kas ir aprakstīts Evaņģēlijā (Pāvila 2. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā), tad tās antitēze ir sāpes, ciešanas, bailes, vainas apziņa (apvainojumi), pazemojumi, atstumšana (no nepatikas līdz naidam), nebrīve (radošo impulsu apspiešana, dabisko vajadzību un individualitātes apspiešana).

Sadrumstalotību – iztrūkumus dvēselē – rada līdz galam neizbaudīti pārdzīvojumi (piemēram, transpersonālā līmenī), nepārdzīvotais, nepabeigti geštalti, ingrammas. Atkārtots emocionālais pārdzīvojums ir emocionāla reaģēšana uz dzīves mirkļiem, kad ir trūcis mīlestības, uz dzemdību procesu, uz to, kas ir noticis līdz dzemdībām, un uz citiem transpersonāliem pārdzīvojumiem. Tas ir veselīgi dvēselei. Sliktākajā gadījumā šie pārdzīvojumi tiek apzināti (nereti nonāk priekšapziņā), labākā gadījumā tiek pabeigti geštalti, notiek pieņemšana, piedošana, dziedināšana ar Mīlestību. Šī pieņemšana notiek kā emocionālajā, tā domu un ķermeniskajā līmenī.

Semināra vadītājs nevirza pārdzīvojumus uz kādu konkrētu jomu, viņam nav darba plāna ar tiem. Tāpēc, ja dalībniekam pēc procesa beigām nav vēlēšanās stāstīt par pārdzīvoto grupas vadītājam vai citiem dalībniekiem, viņam tas nav jādara.

Vadītāja mērķis ir ievadīt dalībnieku pārdzīvojumu un bezapziņas pasaulē, kur pārdzīvojuma laikā ar “sitera” palīdzību tiek uzmanīts viņa ķermenis. Tad notiek dalībnieka pozitīva, dziļa pārdzīvojuma un vadītāja pieredzes un viņa personīgo īpašību mijiedarbība (vispirms – viņa personīgo pārdzīvojumu pieredze un tad profesionālie aspekti). Liela nozīme ir “siteram”. Citās elpošanas praksēs tāds var arī nebūt. Vēl viens būtisks vadītāja mērķis ir integrācija. Tā ir palīdzība pārdzīvojumu procesā un atgriešanās no tiem gaisotnē, kurā valda pieņemšana, mīlestība, rūpes, uzmanība, emocionālais līdzpārdzīvojums. Lai to panāktu, vadītājs izmanto arī citu terapijas virzienu pieredzi – darbu ar ķermeni, emocijām, domām utt.

Pats galvenais – katrā seminārā un katrā darbā ar dvēseli piedalās metaterapeits, kas nav fiziska persona, bet ir sajūtams procesu organizācijā (mākslīgumā; Junga sinhronismi). Citos apstākļos šiem procesiem būtu gadījuma raksturs: apstākļi, kā cilvēks ir nokļuvis līdz semināram; sapņi, kas ir paredzējuši semināru, sadzīves apstākļi (piemēram, izvietojums numuros, “nejauša” tikšanās vientuļu pastaigu laikā utt.); sadalījums pāros un lomās; savstarpējais sadalījums elpošanas sesijās; sesiju norises harmoniskums; mandalu zīmēšana un stāsti par pārdzīvoto (grupas izjušana) utt. Vadītājs darbojas kā “režisora palīgs” un, uzkrājot pieredzi un spēju sajust, apzinās to, kādas darbības ir vajadzīgas.

Pārdzīvojumu uzkrāšana un šī dziedinošā psihiskā procesa darba plāns nav apziņas sasniegumi, bet tie tomēr atrodas metaterapeita vadībā un ir atrodami ikviena dalībnieka dvēseles resursos, jo dvēsele nav procesu sekas, bet gan cēlonis, kas atrodas smadzeņu fiziskajā struktūrā. Tāpēc notikumi, kas nosaka dvēseles pārmaiņu procesus nav iemesli vai nepieciešamie apstākļi, bet gan sekas. Apziņa principiāli nevar modelēt sarežģīti organizēto dvēseli (tātad to nevar izdarīt viena daļa, kas kvalitatīvi atšķiras no procesiem, kuri rodas dvēselē).

Tātad visam, kas ir saistīts ar transpersonālajiem pārdzīvojumiem un sinhronismu eksistences gaismā principiāli nepakļaujas pārbaudei praksē, ir tiesības būt (kaut gan to var ievietot visdažādākajās shēmās, interpretācijās, tie var būt pilnīgā pretrunā cits ar citu vai atrasties dažādās jēdzieniskajās telpās).

Piedalīšanos holotropās elpošanas sesijās var raksturot arī kā nepabeigtu geštaltu pabeigšanu, nepārvarēto barjeru – pārdzīvojumu – pārvarēšanu (“atreaģēšanu”), kā arī iemācīšanos distancēties no dziļiem, emocionāli piesātinātiem pārdzīvojumiem. Dalībnieki mācās balstīties uz intuīciju – uz jūtīgāku un ar informāciju bagātāku izziņas instrumentu. Tas notiek dziedināšanas un tēlu evolucionārās izšķiršanas (nevienādošanas) procesā – tie ir pārdzīvojumi, kuri savstarpēji nekonkurē un kuriem ir tiesības būt patiesiem.

Pieredze neiesaistīties pārdzīvojumā un apzināta, paša gribas noteikta iesaistīšanās tajā, samazinoties bailēm un palielinoties pārliecībai, ka, visam beidzoties, atklāsies bezproblemātiska (“tad, kad vajag”, “tad, kad beigsies” vai pēc paša gribas) izeja, dod jaunus atbalsta punktus jaunai pasaules uztverei, kur pārdzīvojums ir informatīvais attēls nedalāmajai iekšējai un ārējai pasaulei, kurā cilvēks ir gan aktieris, gan mākslinieks, gan (kop)radītājs. Vienlaikus tas ir daudz precīzāks un bagātāks “atspoguļojums” (izziņa) salīdzinājumā ar procesu, kad apziņa strukturē uztverto (un līdz ar to filtrē un apvieno), kad veselais saprāts veido shēmas. Pēdējā noteikti eksistē cēloņseku sakarības no pagātnes uz nākotni, objekti – abstrakcijas, shēmas, definīcijas, tur tiek pozitīvi novērtēts tas, ka nav pretrunu, tiek pieļauta atkārtošanās (kopumā ņemot “tā būs arī citreiz”).

Holotropās elpošanas salīdzinājums ar psihedēliskajām vielām kā neparastu apziņas stāvokļu katalizatoriem (K. Teilors, 1999.)

Holotropās elpošanas radītie neparastie apziņas stāvokļi

Psihoaktīvo vielu radītie neparastie apziņas stāvokļi

Dabiska metode; daži to uzskata par ne tik bīstamu; tā ir īsāka pēc tās darbības ilguma un nerada sliktu ietekmi uz ķermeni.

Bieži ir nepieciešams laiks, lai atveseļotos. Šī metode var nederēt cilvēkiem, kas ārstējas no narkotiku atkarības un ir ārstēšanas pēdējā stadijā.

Parasti nerodas paranojālie stāvokļi; jūs neejat turp, kur neesat gatavs iet.

Pārdzīvojums var būt līdzīgs braucienam pa “amerikāņu kalniņiem”, kad jūs jūtat, ka virzāties tik ātri, ka nevarat ne valdīt pār pārdzīvojumu, ne to saprast.

Pārdzīvojums izvēršas kopā ar elpošanu, un to var palēnināt, palēninot elpošanas biežumu.

Kustība var būt pārāk ātra, un pārdzīvojumu var būt grūti integrēt.

Spēja integrēt laikā materiāla daļas, bieži ir iespējama labāka apzināšanās un spēja iegaumēt pārdzīvojumu.

Daudz stabilāk katalizē dziļus vai intensīvus pārdzīvojumus.

Procesa likumība dod iespēju izbaudīt pārdzīvojumu bez ārējo baiļu pārvarēšanas.

Nelikumība var kļūt par iemeslu paranojai vai iekšējās un ārējās realitātes sajukumam.

Ja par līdzīgu piemēru ņemam gleznas radīšanu, tad šeit “audekls” ir asins piesātināšana ar skābekli, “grunts” – speciāli izvēlēta mūzika, kas iedalīta piecās daļās (enerģizācija, bungas, drāma, nobeigums un nobriešana), kur katra daļa skan apmēram 20 minūtes. Bieži grupas dalībnieki atzīst, ka ir sajutuši apzināto mūzikas fragmentu nomaiņu, kaut gan mūzikas atskaņošanas ierīce ir uzstatīta režīmā, kas atskaņošanas celiņi tiek brīvi izvēlēti. Kustību brīvībai, orientācijai uz sīkākajiem ierosinājumiem, kustību impulsiem ir “jāizvelk” bloķētie kustību modeļi. Pieredzējis vadītājs bez īpašas piepūles ievēro standarta modeļu pazīmes un, palielinot kustību intensitāti un amplitūdu, palīdz tiem atbrīvoties. Bieži vien tā ir galvas šūpošana, kas pauž šaubas (parasti – nepieņemšana, atstumšana), ķermeņa šūpošana (kā likums – dzīves pūļu aktivizācija), roku kustības (apstiprinoša klauvēšana pa grīdu: “un tomēr tas ir tā”, roku saliekšana un iztaisnošana elkoņos), roku savilkšana dūrēs un atlaišana. Brīva gaisotne atbloķē kustības, un tas izraisa to sasaisti ar pārdzīvojumiem, kuru atkārtota izdzīvošana (īpaši apzināšanās gadījumos, ko ir krietni vairāk) atbrīvo psiholoģiskās problēmas “lādiņu”. Var pieņemt, ka tieši šis “lādiņš” ir bloķējis jaunu, citu, daudz adekvātāku uzvedības modeļu rašanos (iekšējā reaģēšana).

Parasti holotropās elpošanas procesa ilustrācijai es izmantoju dažus modeļus – metaforas.

1. Audiālais modelis. Grupas process seminārā – simfoniskais skaņdarbs, ko izpilda orķestris: rezonanse (viens pastiprina citus), partitūru un mūzikas instrumentu atšķirība, kas parāda dažādo instrumentu iespēju bagātību vienlaikus ar simfonijas vienotību.

Pastāv sākuma posms – instrumentu uzskaņošana un skaņu saskaņošana (procesi un vingrinājumi līdz semināram), pēc tam tiek pievienoti pašuzskaņošanas un sinhronizācijas procesi, kad orķestra mūzika sāk apslāpēt dažu instrumentu neīsto skanējumu un atbalsta katra instrumenta skanējuma iespējas.

Vilinoši, bet, manuprāt, nav pareizi grupas vadītājā saskatīt diriģentu: diriģents zina katra mūziķa partitūru un tēmu, bet vadītājs – ne.

 

2. Kinestētiskais (smaržu) modelis. Ja telpā izsmidzinātu gaisa atsvaidzinātāju “Neļķe”, tad kādam šī smarža asociēsies ar dezodorantu, kāds atcerēsies ziedus, kāds – garšvielas, vēl kāds cits – reibuma stāvokli pēc karstvīna izdzeršanas, bet vēl kāds nejutīs neko. Svarīgi ir tas, ka smarža drīzāk ir katalizators un nevis iemesls atmiņām, pārdzīvojumiem, stāvokļiem un ka visi procesa dalībnieki ir smaržu simfonijas radītāji. Protams, smaržas, ko rada cilvēki, vairumam neraisīs pozitīvas asociācijas, kaut gan eksistē arī “mīļotās matu smarža”. Tomēr smaržu metafora ir ļoti bagāta ar informāciju, lai noskaidrotu procesus, ko var saukt par “smalkiem”: savstarpēja izjušanu, dažādus spēkus (piemēram, ticību), sinhronu pastiprināšanu (ar vienādiem centieniem un vienlaikus), distances samazināšanu utt.

 

3. Vizuālais modelis (glezna). Procesu var iedomāties kā dažādu autoru darbu ekspozīcijas veidošanu. Svarīgi ir tas, lai nebūtu vērtējuma (pareizi – nepareizi, labi – slikti) par dalībnieku personiskajām gleznām (pārdzīvojumiem). Tas, kas izraisa vērtējošas un interpretāciju pilnas diskusijas, visbiežāk (manuprāt – vienmēr) ir kļūdains un neproduktīvs. Glezna kā mākslas darbs var rosināt un rosina insaitu, intuitīvu izjušanu – to, kas principā nav formalizējams (formalizēšana galēji reducē – “kopā ar ūdeni no vanniņas izlej arī bērnu”). Lai saņemtu informāciju no gleznām ir nepieciešama pieredze par to, kādā veidā ar tām komunicēt kā ar nedalāmiem kvantiem, kas ir jāuztver un jāsaglabā ne kā vārdi un jēdzieni, bet kā izjūtas. Formalizējošā “kvaziskaidrība” pārvēršas par līdz nepazīšanai izkropļotu spoguļattēlu. Šī modeļa būtisks aspekts ir cēloņseku sakarības: seminārs vienlaikus ir glezna un gleznas radīšanas process. Glezna ir veselums – no tās tēla radīšanas līdz pat realizācijai, kā arī visos tās fragmentos. Dalībnieki to vienlaikus gan glezno, gan arī izvērš tās jau uzgleznoto būtību. Tieši pēc tāda principa es vados, kad mēģinu formulēt attieksmi pret pārdzīvojumiem, kas radušies procesa, kā arī apspriešanas un integrācijas laikā. Tomēr bieži vien visveiksmīgākais veids, kā panākt to, ka process norit, tā dalībniekiem atzīstot pārdzīvojumu vērtību bez nosacījumiem, vērtējuma un interpretācijām, ir ļaut vērtēt un interpretēt, un tādā veidā ļaut grupai sajust šādas apspriešanas neproduktivitāti. Lai veidotu gaisotni, vadītāja galvenais uzdevums ir ticēt tam, ka viņš kontrolē notiekošo.

 

Kad nedrīkst piedalīties holotropās elpošanas grupās

Stāvoklis

Iemesls

Kardiovaskulārās problēmas vai augsts asinsspiediens

Pārdzīvojums var būt fizisks vai emocionāls stress

Grūtniecība

Personīgās piedzimšanas pieredzes atdzīvināšana var izraisīt dzemdes kontrakcijas

Epilepsija

Pastāv briesmas, ka fiziskais vai emocionālais stress var izraisīt lēkmi

Glaukoma

Personīgās piedzimšanas pieredzes atdzīvināšana vai cita stresa pilna pieredze var palielināt acs iekšējo spiedienu

Nesena operācija, lūzumi

Intensīvas kustības var ietekmēt nesen gūto traumu

Maniakāli depresīvā psihoze, paranojālā psihoze

Neparasti apziņas stāvokļi var rosināt maniakālo epizodi; paranojālās projekcijas apgrūtina iekšējā psiholoģiskā materiāla integrāciju

Piedzimšanas trauma, nāve un dzimšana, nāves mistērija, pēc S. Grofa domām, ir fundamentāla psiholoģijas struktūra, kas aktivizējas ik reizi, kad cilvēks sastopas ar situāciju, kurā tiek apdraudēta viņa dzīvība, vai arī tad, kad viņam ir jebkādi ekstremāli pārdzīvojumi. Šī struktūra aktivizējas ikreiz, kad cilvēks pieliek pūles tajā procesā, ko sauc par izaugsmi, individuāciju, atklāšanu, radīšanu. Apgūstot perinatālo pieredzi, cilvēks pieslēdzas milzīgiem pārdzīvojuma laukiem, kuri ir norisinājušies tad, kad viņš vēl nebija patstāvīga būtne, bet kuri norisinājās ar viņu, kad viņš tikai piederēja Cilvēku, Dzīvo dzimtai. Dzimtai, kas apdzīvo šo planētu un kas kompaktā veidā nes visa dzīvā un nedzīvā vēsturi. (Козлов, Майков, 2000, 217.–218.)

Kā jau tika minēts, holotropās elpošanas laikā dalībnieki sastopas ne tikai ar saviem transpersonālajiem pārdzīvojumiem (to uzskaitījums (saskaņā ar S. Grofu) ir minēts žurnāla iepriekšējā numurā). Tāpēc man šķiet vērtīgi aplūkot dažādus aspektus: ir svarīgi pievērst uzmanību kondensētās pieredzes sistēmas (KPS) jēdzieniem, jo tie vienā līmenī izceļ biogrāfiskos, perinatālos un transpersonālos pārdzīvojumus. Es tos dažkārt saucu par sasaistītajiem pārdzīvojumiem.

 

  1. Sensorā pieredze un tās motorās izpausmes.

Sensorās barjeras pārvarēšana.

Kad cilvēks ieiet neparastajā apziņas stāvoklī, viņam sākumā rodas dīvainas, dažreiz spēcīgas sajūtas (krāsa, garša, sinestēzija). Tām nav simboliska jēga.

 

Enerģijas kustība ķermenī.

Enerģijas uzplaiksnījumi, elektriskais lādiņš, vibrācija, drebuļi. Tetānija (karpālo daļu – plaukstu un pēdu – spazmas). Ārsti domā, ka tās ir hiperventilācijas sekas. Tomēr dažiem tās ir, bet citiem – ne (apmēram pusei); nākamajās sesijās spazmas pāriet. Tās pat mēdz pāriet pirmās sesijas laikā, kad tiek turpināta elpošana. Rodas iespaids, ka tas ir saistīts ar “ķermenisko bruņu” efektu. Dalībniekiem ir jāturpina elpošana un jācenšas sajust, ko vēlas darīt enerģija, kā gribas sevi izpaust. Elpojošie var palūgt blakussēdētājiem izdarīt sev masāžu.

 

Cita spriedze, nogurums, spazmas, sāpes.

Ķermeņa simptomi nozīmē materiālu, kas ienāk apziņā, sākot dziedināšanu un/vai radot izpratni.

 

  1. Biogrāfiskā pieredze – tas, kas ir noticis kopš piedzimšanas brīža.

Biogrāfiskais materiāls, kas parādās neparastos apziņas stāvokļos, ir ne tikai atmiņu atdzīvināšana un saruna par pagātnes notikumiem. Bieži tas ir saistīts ar fiziskiem pārdzīvojumiem. Tās var būt atmiņas par traumu šūnu līmenī (tas nozīmē, ka, atdzīvinot atmiņas par traumu, pat uz ādas var parādīties traumas pēdas). Nepabeigtais biogrāfiskais materiāls bieži vien rodas un tiek pabeigts daudz ātrāk un efektīvāk paša pārdzīvojuma laikā, nevis stāstot par to.

 

  1. Perinatālais līmenis – tas, kas ir pārdzīvots mātes vēlīnās grūtniecības laikā, piedzimšanas laikā un tieši pēc tās.

Mūsdienu psihiatrija lielākoties pietiekami nenovērtē dzimšanas traumas ietekmi uz turpmāko dzīvi vairumā. Tradicionālajā Rietumu medicīnā tiek uzskatīts, ka augļa smadzeņu garoza vēl nav klāta ar mielīnu un tādēļ tā nevar saglabāt atmiņas par piedzimšanas traumu. Tomēr eksperimenti ar vienšūnas organismiem ir pierādījuši, ka atmiņai (nosacītai reakcijai) nav vajadzīgas smadzenes vai sarežģīta nervu sistēma (šeit gan nav atbildes uz jautājumu par to, kas ir atmiņa, kur tā glabājas un cik materiāla tā ir).

Piedzimšana ir cilvēciskās būtnes pirmais un, iespējams, traumatiskākais pārdzīvojums, kas saistīts ar dzīvības briesmām. Mēs patiešām tad beidzam savu eksistenci, mirstam kā auglis un sākam dzīvi kā elpojošs bērns (brīnišķīga nāves ilustrācija). Turklāt dzimstošas būtnes dzīvība var būt briesmās problemātisku dzemdību dēļ. Tāpat arī māte, ar ko bērns ir saistīts šī procesa laikā, pārdzīvo dzīvības briesmas.

  

Bāzes perinatālās matrices (BPM) 

1. BPM – simboliska vienība – vēlīnais grūtniecības periods līdz piedzimšanas brīdim. Ja grūtniecība noris normāli, tas var būt ļoti patīkams laiks. Ja grūtniecība ir anomāla, var būt saindēšanās pārdzīvojums – māte, iespējams, lietojusi alkoholu vai arī viņai grūtniecības laikā bijusi toksikoze. Varbūt ir bijuši spontānā aborta draudi vai pat mēģinājums izdarīt abortu.

2. BPM – kosmiskā “aprīšana” – dzemdību sākums. Mierīgajā un drošajā 1. BPM gaisotnē sākas negaidītas pārmaiņas. Mātes organismā sāk izdalīties spēcīgu emociju hormoni un ķīmiskie mediatori, kas caur placentu piekļūst auglim. Spēcīgas mehāniskas kontrakcijas cenšas grūst augli uz leju un uz āru, bet izejas vēl nav. Dzemde vēl ir slēgta. Tās ir upura elles mokas un bezcerības pārdzīvojums.

3. BPM – nāves un atdzimšanas cīņa – dzemdes atvērums ir pietiekams, lai auglis sāktu virzīties pa dzemdību ceļiem. Metaforiski tā ir gaisma tuneļa galā. Negaidīti parādās cerības uz atbrīvošanu un situācijas atrisināšanu. Šis pārdzīvojums ir apvīts ar spēcīgām emocijām, seksuālo enerģiju, agresiju, trauksmi un spriegu cīņu.

4. BPM – nāve un atdzimšana (Ego nāve) – piedzimšana, nabas saites pārgriešana un jauna apvienošanās ar māti, kad viņā sāk zīdīt ar krūti. Jaundzimušais pārdzīvo laimīgas beigas, atbrīvošanos. Tas ir apvienošanās un svētlaimes pārdzīvojums (laimīga savienošanās ar māti un barība), kas seko pēc spriedzes un sāpēm.

 

Piedzimšanas traumas pārdzīvojums

Anestēzijas (tādas, kas iedarbojas gan uz māti, gan uz bērnu) izmantošana var ietekmēt apziņu jebkurā dzemdību procesa brīdī un var fiksēt to kādā noteiktā dzīves pozīcijā. Piemēram, negatīviem pārdzīvojumiem 2. BPM ir raksturīga depresīva un upura pozīcija dzīvē, 3. BPM – cīņa un agresija; grūtībām 4. BPM raksturīgas problēmas veiksmes un sasniegumu jomā.

Intensīvas sāpes vai trauma tāpat var bloķēt procesa apzināšanos jebkurā stadijā.

S. Grofs ir ieviesis kondensētās pieredzes sistēmas (KPS) jēdzienu, lai izskaidrotu dažu piedzimšanas traumas daļu saistību ar vēlākiem dzīves periodiem un pat ar transpersonālā līmeņa traumām. Izrādās, ka noteiktas problēmas ir kaut kādā veidā savstarpēji saistītas. Iespējams, šie pārdzīvojumi rodas atkal un atkal analogās formās kā personības neapzināti centieni izcelt sākotnējo traumu apziņā un novest to līdz beigām. (KPS sistēma ir dinamiska atmiņas materiāla konstelācija un tā asociēšana ar fantāzijām, kas ir savāktas dažādos individuālās dzīves periodos. Tām ir raksturīgs vienāds emocionālais lādiņš, fiziskās sajūtas un vēl citi būtiski elementi.)

KPS piemēri

Piedzimšana: nabas saite ir aptinusies ap kaklu

Zīdaiņa vecums: smakšana, skābekļa trūkums garā klepus gadījumā

Bērnība: slīkšanas pārdzīvojums, smakšana ūdenī

Brieduma gadi: uzbrukums ar mēģinājumu nosmacēt

Transpersonālais līmenis: pieredzes pārdzīvojums, kur tiek saņemts sods – pakāršana

Neparastos apziņas stāvokļos visu KPS sistēmu var no jauna izvērst, pārdzīvot un izcelt apziņā, un tad vairs nebūs nepieciešams atkal un atkal atkārtot šo pārdzīvojumu.

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/, http://saule.su/.

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_arm-wrestling-567950_1280_1_
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

3521
23. decembrī, 2016
Library_page_love-3315770_1280
Prāts & psiholoģija

10 laimīgu cilvēku ieradumi

“Pat atrodoties visdziļākajā depresijas bedrē, ir iespējams pēc pāris nedēļām pacelties spārnos no laimes – ieviešot mazas, bet svarīgas ...

5041
30. aprīlī, 2018
Library_page_woman_at_a_mirror__1907
Ķermenis & veselība

Tas nav mans augums. Tas ir mantojums no dzimtas sievietēm.

Tas, kas redzams spogulī, nav mans ķermenis. Mans ķermenis pauž stāstu par visām sieviešu daļām, kas mani izveidoja, par dzimtas mantojumu m

215
1. maijā, 2018
Library_page_woman-972244_1280
Prāts & psiholoģija

Iedvesmas lipīgums, jeb - kas vārdu padara spēcīgu

Kāpēc viens teksts mūs iedvesmo, bet kāds cits nemaz? Kāpēc viena cilvēka runa mūs iedvesmo, bet kāda cita – mūsos nerod atbalsi? Kā atra...

541
12. jūnijā, 2018
Library_page_girl-2848057_1280
Attiecības

Tu esi Tas

Nemeklē mīlestību. Netaupi sevi mīlestībai un nemeklē mīlestību otrā. Mīlestība nav lieta – to nevar dot vai atņemt. To nevar atrast vai ...

1876
4. jūnijā, 2018
Library_page_chinese-herbal-medicine-2993344_1280
Ķermenis & veselība

Ajūrvēdas pamati

Vēlaties būt veseli? Līdzsvarojiet uzturu un dzīves veidu, saskaņā ar ajūrvēdas noteikumiem.  „Cilvēks ir tas, ko viņš ēd”. (Ludvigs Fei...

337
17. maijā, 2018
Library_page_earth-2841056_1280
Attiecības

Romantiskās mīlestības lamatas

Ideālu attiecību ilūzija Lielākajai daļai cilvēku, it īpaši tiem, kas uzauguši Rietumos, ir likts domāt, ka tā saucamā romantiskā mīlest...

1558
19. maijā, 2018
Library_page_universe-782697_1280
Darbs ar traumām

Jūsu dzimšanas ietekme uz jūsu dzīvi

Tāpat kā sēklā atrodas auga dzīvības kods, cilvēka dzimšanai ir spēcīga ietekme tā dzīvi. Saskaņā ar transpersonālās psiholoģijas aizsācē...

1526
17. maijā, 2018
Library_page_pregnant-woman-2765593_1280
Bērni & vecāki

Māte

Viņi teica, ka Tu augi manī iekšā. Bet es zināju labāk. Tu biji vēl tuvāk. Mans ķermenis bija Tavs. Tava elpa bija mana elpa. Tava sird...

1211
13. maijā, 2018
Library_page_press-photo-18_mirabai-ceiba-2560x1526
Skaņa & balss

Mirabai Ceiba Rīgā

Mantru dziedājumi dueta Mirabai Ceiba izpildījumā latvijas jogas praktizētājiem jau ir pazīstami, 2014.gada jūnijā Saulgriežu jogas un mū...

567
11. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-05-09_at_22.44.16
Būdisms

Saskaršanās ar dzīvi: Kodo Savaki Rosi mācība, jeb dzen nekam

“Tev nepietiek iztikai? Tad vienkārši nomirsti!... Tu dzīvo, lai strādātu, vai tu strādā, lai dzīvotu?” Mēs publicējam materiālu par nepa...

1725
10. maijā, 2018
Library_page_microphone-1209816_1280
Skaņa & balss

Saspringums kaklā – “neizteiktās” problēmas vairāku gadu garumā

Kad mēs dzirdam citu cilvēku, mēs intuitīvi zīmējam viņa tēlu: vecs vai jauns, resns vai tievs, mīļš vai dusmīgs, kautrīgs vai augstprātī...

1491
6. maijā, 2018
Library_page_lion-3099986_1280
Emocijas

Ar bailēm apejies saudzīgi

Ar bailēm apejies saudzīgi. Tās ir radījis nezināmais. Tās ir ceļojušas gaismas gadus, lai tevi atrastu. Nebaidies bailes izjust pilnī...

698
2. maijā, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-15_at_18.55.02
Attiecības

Tuvas attiecības kā alķīmija

Dzīve kopā ar kādu, kuru mēs mīlam – ar visiem viņa priekiem un grūtībām – ir viens no pašiem labākajiem garīgās attīstības ceļiem. Bet ī...

1676
26. aprīlī, 2018
Library_page_screen_shot_2018-04-18_at_13.20.24
Apzinatība

Kas ir apzinātība?

1.– Es daudzkart esmu sastapies ar vārdu “Apzinātība” bet neesmu gluži drošs, vai līdz galam izprotu tā nozīmi.– Lai būtu vienkaršāk izpr...

819
16. aprīlī, 2018
Library_page_his-holiness-the-dalai-lama
Būdisms

Dalailamas rīta lūgšana

Tulkots no Nick Polizzi bloga “Svētā zinātne” (Sacred science). Nika mūža darbs ir dokumentālās filmas par dažādiem cilvēku ārstēšanas ve...

1598
7. aprīlī, 2018
Library_page_ball-2585603_1920
Bērni & vecāki

Svarīgi noteikumi saskarsmē ar novecojušiem vecākiem

Agri vai vēlu lielākā daļa no mums saskaras ar problēmu attiecībās ar novecojušiem vecākiem. Visbiežāk cilvēki vienkārši žēlojas cits cit...

2085
2. aprīlī, 2018
Library_page_paint-2985569_1920
Pašizziņas prakses

Saki patiesību

Patiesība vienmēr nāks gaismā. Tu vari to slēpt, vari draudēt, sodīt, pakļaut, mocīt tos, kas ir patiesi, tu vari no tās bēgt, izvairītie...

1398
22. martā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

1676
15. martā, 2018
Library_page_children-1879907_1280
Bērnu psiholoģija

Vecākiem: par pieņemtās “normas” kaitējumu bērnu harmoniskai attīstībai

Fragments no Dimas Zicera jaunās grāmatas “Bieži mēs pat neaizdomājamies par vienu vai otru tēmu, kamēr mūsu dzīvē nerodas kāda konkrēta...

1652
15. martā, 2018
Library_page_umbrella-1807513_1920
Meditācija

Ekharta Tolles domu graudi

Iedvesmojoši Ekharta Tolles domu graudi grāmatā “Tagadnes spēks mīlestībā un dzīvē” (The Power Of Now in Both Love and Life)   1. Lai i...

2270
2. martā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1543
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

1637
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2181
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2221
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

1921
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

1998
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2363
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2399
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

2757
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

2556
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3096
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3118
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3259
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U
Zinātne & tehnoloģijas

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

2864
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
2944
9. janvārī, 2017