Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
No_picture Square81_dsc_0582m-2

Holotropā elpošana

Pēc LSD lietošanas aizliegšanas par psihedēliskās terapijas analogu kļuva Staņislava un Kristīnes Grofu radītā aktīvās elpošanas metode, ko izmantojot varēja panākt tādu pašu rezultātu un pārdzīvojumus, kā lietojot LSD. Tā tika nosaukta par holotropās elpošanas metodi. “Termins “holotrops”, ko es lietoju, runājot par vienu no neparastākajiem apziņas stāvokļiem, kā arī par dziļās pašizziņas metodes eksperimentālo formu, ko mēs ar manu sievu Kristīni esam radījuši, ir veidots no grieķu valodas vārdiem “holos” – “vesels” un “tropos” – “kustība uz”. Tā burtiskais tulkojums ir “tiekšanās uz veselumu” vai “kustība uz būtības veselumu.” (Гроф С. Целительные возможности необычных состояний сознания.)

Psihoterapijas holotropā stratēģija balstās uz neparastu apziņas stāvokļu izpēti un ir būtiska alternatīva dažādu dziļās psiholoģijas skolu psihoterapeitiskajām metodēm, kas uzsver verbālās komunikācijas nozīmi starp terapeitu un klientu, un empīriskajai psihoterapijai, kas noris parastā apziņas stāvoklī. Holotropās terapijas galvenais mērķis ir aktivizēt bezapziņu, atbrīvot enerģiju, kas ir iesprostota emocionālajos un psihosomatiskajos simptomos, kā arī transformēt šos simptomus pārdzīvojuma plūsmā. Terapeita jeb fasilitatora loma holotropajā terapijā ir atbalstīt pārdzīvojuma procesu, pilnībā uzticoties notiekošajam un nemēģinot to vadīt vai mainīt.

Šīs grupu psihoterapijas prakses fizioloģiskais pamats ir intensīva (dziļa un/vai bieža) elpošana, kas piesātina asinis ar skābekli. Šādu asiņu pieplūdums galvas smadzenēm cilvēkos izraisa pārdzīvojumus (tie ir biogrāfiski, perinatāli vai transpersonāli). No citām elpošanas tehnikām holotropā elpošana atšķiras ar to, ka tai ir divi posmi. Grupas dalībnieki tiek iedalīti “siteros” un “holonautos” (“holonauts” – aktīvi elpojošais dalībnieks, “siters” – “aukle”, kas uzmana “holonauta” ķermeni un cenšas pieslēgties viņa procesam); otrajā posmā viņi mainās lomām. Šī terapija atšķiras arī ar mūziku, kas skan zālē. Terapijas laikā netiek doti norādījumi par to, kā elpot (tikai intensīvi), nav arī hipnotisko norādījumu, kurp virzīties pārdzīvojuma laikā. “Siters” nodrošina uzmanības, labvēlības un mīlestības pilnu gaisotni, smalkjūtīgu attieksmi pret pārdzīvojumu, īpašu uzmanību pievēršot tam, kā tas tiek integrēts. Pēc elpošanas sesijas tiek zīmētas mandalas un dalībnieki brīvi apmainās iespaidiem.

Holotropā elpošana ir ceļš uz dvēseles vienotības izpausmi (uz tās patiesajām, neizkropļotajām vajadzībām), kas ir izjaukta ar nepārdzīvoto, nepārvarēto un neintegrēto pieredzi. Plašākā nozīmē tas ir Mīlestības trūkums. Ja ar Mīlestību saprot to, kas ir aprakstīts Evaņģēlijā (Pāvila 2. vēstulē korintiešiem 13. nodaļā), tad tās antitēze ir sāpes, ciešanas, bailes, vainas apziņa (apvainojumi), pazemojumi, atstumšana (no nepatikas līdz naidam), nebrīve (radošo impulsu apspiešana, dabisko vajadzību un individualitātes apspiešana).

Sadrumstalotību – iztrūkumus dvēselē – rada līdz galam neizbaudīti pārdzīvojumi (piemēram, transpersonālā līmenī), nepārdzīvotais, nepabeigti geštalti, ingrammas. Atkārtots emocionālais pārdzīvojums ir emocionāla reaģēšana uz dzīves mirkļiem, kad ir trūcis mīlestības, uz dzemdību procesu, uz to, kas ir noticis līdz dzemdībām, un uz citiem transpersonāliem pārdzīvojumiem. Tas ir veselīgi dvēselei. Sliktākajā gadījumā šie pārdzīvojumi tiek apzināti (nereti nonāk priekšapziņā), labākā gadījumā tiek pabeigti geštalti, notiek pieņemšana, piedošana, dziedināšana ar Mīlestību. Šī pieņemšana notiek kā emocionālajā, tā domu un ķermeniskajā līmenī.

Semināra vadītājs nevirza pārdzīvojumus uz kādu konkrētu jomu, viņam nav darba plāna ar tiem. Tāpēc, ja dalībniekam pēc procesa beigām nav vēlēšanās stāstīt par pārdzīvoto grupas vadītājam vai citiem dalībniekiem, viņam tas nav jādara.

Vadītāja mērķis ir ievadīt dalībnieku pārdzīvojumu un bezapziņas pasaulē, kur pārdzīvojuma laikā ar “sitera” palīdzību tiek uzmanīts viņa ķermenis. Tad notiek dalībnieka pozitīva, dziļa pārdzīvojuma un vadītāja pieredzes un viņa personīgo īpašību mijiedarbība (vispirms – viņa personīgo pārdzīvojumu pieredze un tad profesionālie aspekti). Liela nozīme ir “siteram”. Citās elpošanas praksēs tāds var arī nebūt. Vēl viens būtisks vadītāja mērķis ir integrācija. Tā ir palīdzība pārdzīvojumu procesā un atgriešanās no tiem gaisotnē, kurā valda pieņemšana, mīlestība, rūpes, uzmanība, emocionālais līdzpārdzīvojums. Lai to panāktu, vadītājs izmanto arī citu terapijas virzienu pieredzi – darbu ar ķermeni, emocijām, domām utt.

Pats galvenais – katrā seminārā un katrā darbā ar dvēseli piedalās metaterapeits, kas nav fiziska persona, bet ir sajūtams procesu organizācijā (mākslīgumā; Junga sinhronismi). Citos apstākļos šiem procesiem būtu gadījuma raksturs: apstākļi, kā cilvēks ir nokļuvis līdz semināram; sapņi, kas ir paredzējuši semināru, sadzīves apstākļi (piemēram, izvietojums numuros, “nejauša” tikšanās vientuļu pastaigu laikā utt.); sadalījums pāros un lomās; savstarpējais sadalījums elpošanas sesijās; sesiju norises harmoniskums; mandalu zīmēšana un stāsti par pārdzīvoto (grupas izjušana) utt. Vadītājs darbojas kā “režisora palīgs” un, uzkrājot pieredzi un spēju sajust, apzinās to, kādas darbības ir vajadzīgas.

Pārdzīvojumu uzkrāšana un šī dziedinošā psihiskā procesa darba plāns nav apziņas sasniegumi, bet tie tomēr atrodas metaterapeita vadībā un ir atrodami ikviena dalībnieka dvēseles resursos, jo dvēsele nav procesu sekas, bet gan cēlonis, kas atrodas smadzeņu fiziskajā struktūrā. Tāpēc notikumi, kas nosaka dvēseles pārmaiņu procesus nav iemesli vai nepieciešamie apstākļi, bet gan sekas. Apziņa principiāli nevar modelēt sarežģīti organizēto dvēseli (tātad to nevar izdarīt viena daļa, kas kvalitatīvi atšķiras no procesiem, kuri rodas dvēselē).

Tātad visam, kas ir saistīts ar transpersonālajiem pārdzīvojumiem un sinhronismu eksistences gaismā principiāli nepakļaujas pārbaudei praksē, ir tiesības būt (kaut gan to var ievietot visdažādākajās shēmās, interpretācijās, tie var būt pilnīgā pretrunā cits ar citu vai atrasties dažādās jēdzieniskajās telpās).

Piedalīšanos holotropās elpošanas sesijās var raksturot arī kā nepabeigtu geštaltu pabeigšanu, nepārvarēto barjeru – pārdzīvojumu – pārvarēšanu (“atreaģēšanu”), kā arī iemācīšanos distancēties no dziļiem, emocionāli piesātinātiem pārdzīvojumiem. Dalībnieki mācās balstīties uz intuīciju – uz jūtīgāku un ar informāciju bagātāku izziņas instrumentu. Tas notiek dziedināšanas un tēlu evolucionārās izšķiršanas (nevienādošanas) procesā – tie ir pārdzīvojumi, kuri savstarpēji nekonkurē un kuriem ir tiesības būt patiesiem.

Pieredze neiesaistīties pārdzīvojumā un apzināta, paša gribas noteikta iesaistīšanās tajā, samazinoties bailēm un palielinoties pārliecībai, ka, visam beidzoties, atklāsies bezproblemātiska (“tad, kad vajag”, “tad, kad beigsies” vai pēc paša gribas) izeja, dod jaunus atbalsta punktus jaunai pasaules uztverei, kur pārdzīvojums ir informatīvais attēls nedalāmajai iekšējai un ārējai pasaulei, kurā cilvēks ir gan aktieris, gan mākslinieks, gan (kop)radītājs. Vienlaikus tas ir daudz precīzāks un bagātāks “atspoguļojums” (izziņa) salīdzinājumā ar procesu, kad apziņa strukturē uztverto (un līdz ar to filtrē un apvieno), kad veselais saprāts veido shēmas. Pēdējā noteikti eksistē cēloņseku sakarības no pagātnes uz nākotni, objekti – abstrakcijas, shēmas, definīcijas, tur tiek pozitīvi novērtēts tas, ka nav pretrunu, tiek pieļauta atkārtošanās (kopumā ņemot “tā būs arī citreiz”).

Holotropās elpošanas salīdzinājums ar psihedēliskajām vielām kā neparastu apziņas stāvokļu katalizatoriem (K. Teilors, 1999.)

Holotropās elpošanas radītie neparastie apziņas stāvokļi

Psihoaktīvo vielu radītie neparastie apziņas stāvokļi

Dabiska metode; daži to uzskata par ne tik bīstamu; tā ir īsāka pēc tās darbības ilguma un nerada sliktu ietekmi uz ķermeni.

Bieži ir nepieciešams laiks, lai atveseļotos. Šī metode var nederēt cilvēkiem, kas ārstējas no narkotiku atkarības un ir ārstēšanas pēdējā stadijā.

Parasti nerodas paranojālie stāvokļi; jūs neejat turp, kur neesat gatavs iet.

Pārdzīvojums var būt līdzīgs braucienam pa “amerikāņu kalniņiem”, kad jūs jūtat, ka virzāties tik ātri, ka nevarat ne valdīt pār pārdzīvojumu, ne to saprast.

Pārdzīvojums izvēršas kopā ar elpošanu, un to var palēnināt, palēninot elpošanas biežumu.

Kustība var būt pārāk ātra, un pārdzīvojumu var būt grūti integrēt.

Spēja integrēt laikā materiāla daļas, bieži ir iespējama labāka apzināšanās un spēja iegaumēt pārdzīvojumu.

Daudz stabilāk katalizē dziļus vai intensīvus pārdzīvojumus.

Procesa likumība dod iespēju izbaudīt pārdzīvojumu bez ārējo baiļu pārvarēšanas.

Nelikumība var kļūt par iemeslu paranojai vai iekšējās un ārējās realitātes sajukumam.

Ja par līdzīgu piemēru ņemam gleznas radīšanu, tad šeit “audekls” ir asins piesātināšana ar skābekli, “grunts” – speciāli izvēlēta mūzika, kas iedalīta piecās daļās (enerģizācija, bungas, drāma, nobeigums un nobriešana), kur katra daļa skan apmēram 20 minūtes. Bieži grupas dalībnieki atzīst, ka ir sajutuši apzināto mūzikas fragmentu nomaiņu, kaut gan mūzikas atskaņošanas ierīce ir uzstatīta režīmā, kas atskaņošanas celiņi tiek brīvi izvēlēti. Kustību brīvībai, orientācijai uz sīkākajiem ierosinājumiem, kustību impulsiem ir “jāizvelk” bloķētie kustību modeļi. Pieredzējis vadītājs bez īpašas piepūles ievēro standarta modeļu pazīmes un, palielinot kustību intensitāti un amplitūdu, palīdz tiem atbrīvoties. Bieži vien tā ir galvas šūpošana, kas pauž šaubas (parasti – nepieņemšana, atstumšana), ķermeņa šūpošana (kā likums – dzīves pūļu aktivizācija), roku kustības (apstiprinoša klauvēšana pa grīdu: “un tomēr tas ir tā”, roku saliekšana un iztaisnošana elkoņos), roku savilkšana dūrēs un atlaišana. Brīva gaisotne atbloķē kustības, un tas izraisa to sasaisti ar pārdzīvojumiem, kuru atkārtota izdzīvošana (īpaši apzināšanās gadījumos, ko ir krietni vairāk) atbrīvo psiholoģiskās problēmas “lādiņu”. Var pieņemt, ka tieši šis “lādiņš” ir bloķējis jaunu, citu, daudz adekvātāku uzvedības modeļu rašanos (iekšējā reaģēšana).

Parasti holotropās elpošanas procesa ilustrācijai es izmantoju dažus modeļus – metaforas.

1. Audiālais modelis. Grupas process seminārā – simfoniskais skaņdarbs, ko izpilda orķestris: rezonanse (viens pastiprina citus), partitūru un mūzikas instrumentu atšķirība, kas parāda dažādo instrumentu iespēju bagātību vienlaikus ar simfonijas vienotību.

Pastāv sākuma posms – instrumentu uzskaņošana un skaņu saskaņošana (procesi un vingrinājumi līdz semināram), pēc tam tiek pievienoti pašuzskaņošanas un sinhronizācijas procesi, kad orķestra mūzika sāk apslāpēt dažu instrumentu neīsto skanējumu un atbalsta katra instrumenta skanējuma iespējas.

Vilinoši, bet, manuprāt, nav pareizi grupas vadītājā saskatīt diriģentu: diriģents zina katra mūziķa partitūru un tēmu, bet vadītājs – ne.

 

2. Kinestētiskais (smaržu) modelis. Ja telpā izsmidzinātu gaisa atsvaidzinātāju “Neļķe”, tad kādam šī smarža asociēsies ar dezodorantu, kāds atcerēsies ziedus, kāds – garšvielas, vēl kāds cits – reibuma stāvokli pēc karstvīna izdzeršanas, bet vēl kāds nejutīs neko. Svarīgi ir tas, ka smarža drīzāk ir katalizators un nevis iemesls atmiņām, pārdzīvojumiem, stāvokļiem un ka visi procesa dalībnieki ir smaržu simfonijas radītāji. Protams, smaržas, ko rada cilvēki, vairumam neraisīs pozitīvas asociācijas, kaut gan eksistē arī “mīļotās matu smarža”. Tomēr smaržu metafora ir ļoti bagāta ar informāciju, lai noskaidrotu procesus, ko var saukt par “smalkiem”: savstarpēja izjušanu, dažādus spēkus (piemēram, ticību), sinhronu pastiprināšanu (ar vienādiem centieniem un vienlaikus), distances samazināšanu utt.

 

3. Vizuālais modelis (glezna). Procesu var iedomāties kā dažādu autoru darbu ekspozīcijas veidošanu. Svarīgi ir tas, lai nebūtu vērtējuma (pareizi – nepareizi, labi – slikti) par dalībnieku personiskajām gleznām (pārdzīvojumiem). Tas, kas izraisa vērtējošas un interpretāciju pilnas diskusijas, visbiežāk (manuprāt – vienmēr) ir kļūdains un neproduktīvs. Glezna kā mākslas darbs var rosināt un rosina insaitu, intuitīvu izjušanu – to, kas principā nav formalizējams (formalizēšana galēji reducē – “kopā ar ūdeni no vanniņas izlej arī bērnu”). Lai saņemtu informāciju no gleznām ir nepieciešama pieredze par to, kādā veidā ar tām komunicēt kā ar nedalāmiem kvantiem, kas ir jāuztver un jāsaglabā ne kā vārdi un jēdzieni, bet kā izjūtas. Formalizējošā “kvaziskaidrība” pārvēršas par līdz nepazīšanai izkropļotu spoguļattēlu. Šī modeļa būtisks aspekts ir cēloņseku sakarības: seminārs vienlaikus ir glezna un gleznas radīšanas process. Glezna ir veselums – no tās tēla radīšanas līdz pat realizācijai, kā arī visos tās fragmentos. Dalībnieki to vienlaikus gan glezno, gan arī izvērš tās jau uzgleznoto būtību. Tieši pēc tāda principa es vados, kad mēģinu formulēt attieksmi pret pārdzīvojumiem, kas radušies procesa, kā arī apspriešanas un integrācijas laikā. Tomēr bieži vien visveiksmīgākais veids, kā panākt to, ka process norit, tā dalībniekiem atzīstot pārdzīvojumu vērtību bez nosacījumiem, vērtējuma un interpretācijām, ir ļaut vērtēt un interpretēt, un tādā veidā ļaut grupai sajust šādas apspriešanas neproduktivitāti. Lai veidotu gaisotni, vadītāja galvenais uzdevums ir ticēt tam, ka viņš kontrolē notiekošo.

 

Kad nedrīkst piedalīties holotropās elpošanas grupās

Stāvoklis

Iemesls

Kardiovaskulārās problēmas vai augsts asinsspiediens

Pārdzīvojums var būt fizisks vai emocionāls stress

Grūtniecība

Personīgās piedzimšanas pieredzes atdzīvināšana var izraisīt dzemdes kontrakcijas

Epilepsija

Pastāv briesmas, ka fiziskais vai emocionālais stress var izraisīt lēkmi

Glaukoma

Personīgās piedzimšanas pieredzes atdzīvināšana vai cita stresa pilna pieredze var palielināt acs iekšējo spiedienu

Nesena operācija, lūzumi

Intensīvas kustības var ietekmēt nesen gūto traumu

Maniakāli depresīvā psihoze, paranojālā psihoze

Neparasti apziņas stāvokļi var rosināt maniakālo epizodi; paranojālās projekcijas apgrūtina iekšējā psiholoģiskā materiāla integrāciju

Piedzimšanas trauma, nāve un dzimšana, nāves mistērija, pēc S. Grofa domām, ir fundamentāla psiholoģijas struktūra, kas aktivizējas ik reizi, kad cilvēks sastopas ar situāciju, kurā tiek apdraudēta viņa dzīvība, vai arī tad, kad viņam ir jebkādi ekstremāli pārdzīvojumi. Šī struktūra aktivizējas ikreiz, kad cilvēks pieliek pūles tajā procesā, ko sauc par izaugsmi, individuāciju, atklāšanu, radīšanu. Apgūstot perinatālo pieredzi, cilvēks pieslēdzas milzīgiem pārdzīvojuma laukiem, kuri ir norisinājušies tad, kad viņš vēl nebija patstāvīga būtne, bet kuri norisinājās ar viņu, kad viņš tikai piederēja Cilvēku, Dzīvo dzimtai. Dzimtai, kas apdzīvo šo planētu un kas kompaktā veidā nes visa dzīvā un nedzīvā vēsturi. (Козлов, Майков, 2000, 217.–218.)

Kā jau tika minēts, holotropās elpošanas laikā dalībnieki sastopas ne tikai ar saviem transpersonālajiem pārdzīvojumiem (to uzskaitījums (saskaņā ar S. Grofu) ir minēts žurnāla iepriekšējā numurā). Tāpēc man šķiet vērtīgi aplūkot dažādus aspektus: ir svarīgi pievērst uzmanību kondensētās pieredzes sistēmas (KPS) jēdzieniem, jo tie vienā līmenī izceļ biogrāfiskos, perinatālos un transpersonālos pārdzīvojumus. Es tos dažkārt saucu par sasaistītajiem pārdzīvojumiem.

 

  1. Sensorā pieredze un tās motorās izpausmes.

Sensorās barjeras pārvarēšana.

Kad cilvēks ieiet neparastajā apziņas stāvoklī, viņam sākumā rodas dīvainas, dažreiz spēcīgas sajūtas (krāsa, garša, sinestēzija). Tām nav simboliska jēga.

 

Enerģijas kustība ķermenī.

Enerģijas uzplaiksnījumi, elektriskais lādiņš, vibrācija, drebuļi. Tetānija (karpālo daļu – plaukstu un pēdu – spazmas). Ārsti domā, ka tās ir hiperventilācijas sekas. Tomēr dažiem tās ir, bet citiem – ne (apmēram pusei); nākamajās sesijās spazmas pāriet. Tās pat mēdz pāriet pirmās sesijas laikā, kad tiek turpināta elpošana. Rodas iespaids, ka tas ir saistīts ar “ķermenisko bruņu” efektu. Dalībniekiem ir jāturpina elpošana un jācenšas sajust, ko vēlas darīt enerģija, kā gribas sevi izpaust. Elpojošie var palūgt blakussēdētājiem izdarīt sev masāžu.

 

Cita spriedze, nogurums, spazmas, sāpes.

Ķermeņa simptomi nozīmē materiālu, kas ienāk apziņā, sākot dziedināšanu un/vai radot izpratni.

 

  1. Biogrāfiskā pieredze – tas, kas ir noticis kopš piedzimšanas brīža.

Biogrāfiskais materiāls, kas parādās neparastos apziņas stāvokļos, ir ne tikai atmiņu atdzīvināšana un saruna par pagātnes notikumiem. Bieži tas ir saistīts ar fiziskiem pārdzīvojumiem. Tās var būt atmiņas par traumu šūnu līmenī (tas nozīmē, ka, atdzīvinot atmiņas par traumu, pat uz ādas var parādīties traumas pēdas). Nepabeigtais biogrāfiskais materiāls bieži vien rodas un tiek pabeigts daudz ātrāk un efektīvāk paša pārdzīvojuma laikā, nevis stāstot par to.

 

  1. Perinatālais līmenis – tas, kas ir pārdzīvots mātes vēlīnās grūtniecības laikā, piedzimšanas laikā un tieši pēc tās.

Mūsdienu psihiatrija lielākoties pietiekami nenovērtē dzimšanas traumas ietekmi uz turpmāko dzīvi vairumā. Tradicionālajā Rietumu medicīnā tiek uzskatīts, ka augļa smadzeņu garoza vēl nav klāta ar mielīnu un tādēļ tā nevar saglabāt atmiņas par piedzimšanas traumu. Tomēr eksperimenti ar vienšūnas organismiem ir pierādījuši, ka atmiņai (nosacītai reakcijai) nav vajadzīgas smadzenes vai sarežģīta nervu sistēma (šeit gan nav atbildes uz jautājumu par to, kas ir atmiņa, kur tā glabājas un cik materiāla tā ir).

Piedzimšana ir cilvēciskās būtnes pirmais un, iespējams, traumatiskākais pārdzīvojums, kas saistīts ar dzīvības briesmām. Mēs patiešām tad beidzam savu eksistenci, mirstam kā auglis un sākam dzīvi kā elpojošs bērns (brīnišķīga nāves ilustrācija). Turklāt dzimstošas būtnes dzīvība var būt briesmās problemātisku dzemdību dēļ. Tāpat arī māte, ar ko bērns ir saistīts šī procesa laikā, pārdzīvo dzīvības briesmas.

  

Bāzes perinatālās matrices (BPM) 

1. BPM – simboliska vienība – vēlīnais grūtniecības periods līdz piedzimšanas brīdim. Ja grūtniecība noris normāli, tas var būt ļoti patīkams laiks. Ja grūtniecība ir anomāla, var būt saindēšanās pārdzīvojums – māte, iespējams, lietojusi alkoholu vai arī viņai grūtniecības laikā bijusi toksikoze. Varbūt ir bijuši spontānā aborta draudi vai pat mēģinājums izdarīt abortu.

2. BPM – kosmiskā “aprīšana” – dzemdību sākums. Mierīgajā un drošajā 1. BPM gaisotnē sākas negaidītas pārmaiņas. Mātes organismā sāk izdalīties spēcīgu emociju hormoni un ķīmiskie mediatori, kas caur placentu piekļūst auglim. Spēcīgas mehāniskas kontrakcijas cenšas grūst augli uz leju un uz āru, bet izejas vēl nav. Dzemde vēl ir slēgta. Tās ir upura elles mokas un bezcerības pārdzīvojums.

3. BPM – nāves un atdzimšanas cīņa – dzemdes atvērums ir pietiekams, lai auglis sāktu virzīties pa dzemdību ceļiem. Metaforiski tā ir gaisma tuneļa galā. Negaidīti parādās cerības uz atbrīvošanu un situācijas atrisināšanu. Šis pārdzīvojums ir apvīts ar spēcīgām emocijām, seksuālo enerģiju, agresiju, trauksmi un spriegu cīņu.

4. BPM – nāve un atdzimšana (Ego nāve) – piedzimšana, nabas saites pārgriešana un jauna apvienošanās ar māti, kad viņā sāk zīdīt ar krūti. Jaundzimušais pārdzīvo laimīgas beigas, atbrīvošanos. Tas ir apvienošanās un svētlaimes pārdzīvojums (laimīga savienošanās ar māti un barība), kas seko pēc spriedzes un sāpēm.

 

Piedzimšanas traumas pārdzīvojums

Anestēzijas (tādas, kas iedarbojas gan uz māti, gan uz bērnu) izmantošana var ietekmēt apziņu jebkurā dzemdību procesa brīdī un var fiksēt to kādā noteiktā dzīves pozīcijā. Piemēram, negatīviem pārdzīvojumiem 2. BPM ir raksturīga depresīva un upura pozīcija dzīvē, 3. BPM – cīņa un agresija; grūtībām 4. BPM raksturīgas problēmas veiksmes un sasniegumu jomā.

Intensīvas sāpes vai trauma tāpat var bloķēt procesa apzināšanos jebkurā stadijā.

S. Grofs ir ieviesis kondensētās pieredzes sistēmas (KPS) jēdzienu, lai izskaidrotu dažu piedzimšanas traumas daļu saistību ar vēlākiem dzīves periodiem un pat ar transpersonālā līmeņa traumām. Izrādās, ka noteiktas problēmas ir kaut kādā veidā savstarpēji saistītas. Iespējams, šie pārdzīvojumi rodas atkal un atkal analogās formās kā personības neapzināti centieni izcelt sākotnējo traumu apziņā un novest to līdz beigām. (KPS sistēma ir dinamiska atmiņas materiāla konstelācija un tā asociēšana ar fantāzijām, kas ir savāktas dažādos individuālās dzīves periodos. Tām ir raksturīgs vienāds emocionālais lādiņš, fiziskās sajūtas un vēl citi būtiski elementi.)

KPS piemēri

Piedzimšana: nabas saite ir aptinusies ap kaklu

Zīdaiņa vecums: smakšana, skābekļa trūkums garā klepus gadījumā

Bērnība: slīkšanas pārdzīvojums, smakšana ūdenī

Brieduma gadi: uzbrukums ar mēģinājumu nosmacēt

Transpersonālais līmenis: pieredzes pārdzīvojums, kur tiek saņemts sods – pakāršana

Neparastos apziņas stāvokļos visu KPS sistēmu var no jauna izvērst, pārdzīvot un izcelt apziņā, un tad vairs nebūs nepieciešams atkal un atkal atkārtot šo pārdzīvojumu.

Vladislavs Ķenga

Transpersonālāis psihologs, transpersonālās psiholoģijas un holotropas elpošanas apmācības programas vadītajs, Starptautiskās transpersonālās psiholoģijas un psihoterapetiskā asociācijas „Saule” prezidents.

http://vladkenga.org/, http://saule.su/.

Library_page_bcf1358808ef60e07745025dcd7f0141
Ķermenis & veselība

Kā elpošanas ritms ietekmē atmiņu un bailes

Ziemeļrietumu medicīnas universitātes zinātnieki pirmo reizi ir atklājuši, ka elpošanas ritms cilvēka smadzenēs rada elektrisku aktivitāt...

1137
21. martā, 2017
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

828
16. martā, 2017
Library_page_img_2593
Garīgas terapījas

Ja jums paveiksies un būs īstais laiks...

Ja jums paveiksies, jūs paliksiet vieni. Pavisam vieni, kad blakus nebūs neviena, un nāksies meklēt atbalstu zemē un sevī. Ja jums pavei...

12155
9. martā, 2017
Library_page_141dad8ab643b2d4
Bērni & vecāki

Ķermenis kā pedagoģisks instruments

Sākšu ar kādu vienkāršu novērojumu. Es stāvu autobusa pieturā. Blakus stāv tēvs un aptuveni 4 gadus veca meitiņa. Meitenīte klusiņām kaut...

2120
28. februārī, 2017
Library_page_9817023610910
Vērtīgi padomi

Kamēr dzīve jums nepatīk, tā aiziet

Dārgie draugi, izmantojiet saules aizsargkrēmu. Ja es varētu Jums piedāvāt tikai vienu padomu nākotnei, tas būtu saules aizsargkrēms. Il...

7563
14. februārī, 2017
Library_page_16003233_1343779362362175_865231201206951289_n
Apzinatība

Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību

Tev jāatjauno aizmirstā sajūtu valoda. Izmanto jebkuru iespēju, lai attīstītu savu jūteklību. Kad tu ēd, mēģini ēst savādāk. Pacenties at...

2044
5. februārī, 2017
Library_page_dzidukrisnamurti-normunds-astra

Meditācija nav domu kontrolēšana

Meditācija nav sekošana kādai sistēmai, tā nav atkārtošana un imitēšana. Meditācija nav koncentrācija. Tas ir viens no iemīļotākajiem dažu..

3594
14. jūlijā, 2015
Library_page_fa-qi-1024x654
Darbs ar enerģiju

Энергия ци и «пространственная сила» в тайцзицюань

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, что такое мастерство использования энергии-ци в тайцзицюань? Ответ: Во время практики тайцзицюань дейс...

219
28. janvārī, 2017
Library_page_8bfc1e247311445fb5af003a630b20a1
Bērnu psiholoģija

Kā domā bērni

Es neesmu psihologs, un zemāk uzrakstītais ir vienkārši mana vīzija. Tā nav teorija, es nevaru to aizstāvēt, un neko par to neesmu lasīju...

3518
17. janvārī, 2017
Library_page_hamed_naseri-healing-vibrations
Skaņa & balss

Dziedējošā frekvence 432MHz

ISO Organizācija, kas nosaka standartus, ir pieņēmusi 440 Hz frekvenci kā pamata – koncerta frekvenci, kas jāievēro gan mūzikas instrumen...

2260
9. janvārī, 2017
Library_page_sky-perspective-1024x482
Ķermenis & veselība

Mūsu apziņa ietekmē realitāti

Doktors Džo Dispenza (Joe Dispenza) – bioķīmiķis, neirofiziologs, neiropsihologs, hiropraktiķis – bija viens no pirmajiem, kurš no zinātn...

6946
30. decembrī, 2016
Library_page_f2d5d4feaec4110egreat
Bērni & vecāki

Konkurence - cilvēku vai zvēru instinkts

Cilvēcības dzīvnieciskā daba “Konkurence ir ielikta mūsu dabā”, dedzīgi iebilst mana sarunu biedrene, “Tas ir instinkts!” Ko lai saku, k...

1310
23. decembrī, 2016
Library_page_111
Attiecības

Bailes no dziļām attiecībām

Jautāums: Es uztraucos par meiteni, ar kuru esmu kopā. Man ir bail viņu zaudēt... un tas neļauj man veidot dziļas attiecības. Varbūt es b...

3141
11. decembrī, 2016
Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

6704
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

17477
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

2000
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

6027
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3884
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

2356
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

1514
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8
Bērnu psiholoģija

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

2404
11. oktobrī, 2016
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

445
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

900
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

776
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
904
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

791
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

789
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

942
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

1260
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1440
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1477
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

1357
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

2238
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1759
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1600
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
504
9. janvārī, 2017