Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_5 Square81_10640_554866707896864_2057411988_n

Nepieķeršanās likums

Nepieķeršanās slēpj sevī neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neat­karība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstākļu cietuma.

Ar vēlmi iekļūt nezināmajā un visu iespēju valstībā mēs paļaujamies uz rado­šo prātu, kas vada Visuma deju.

 

Kā divi zelta putni, kas sēž viena koka zaros, vis­patiesākie draugi cilvēka ego un būtība mājo vienā ķer­menī. Pirmais bauda kā rūgtos, tā saldos augļus, bet otrs vēro bez mazākās pieķeršanās.

(Mundaka upanišada)

 **

Sestais garīgais veiksmes likums ir nepieķer­šanās likums. Šis likums paredz, ka, lai ma­teriālajā Visumā kaut ko iegūtu, tev jāatturas no pieķeršanās šai lietai vai parādībai. Tas ne­nozīmē, ka tev jāatsakās no nodoma īstenot savu vēlmi. Tev nav jāatsakās nedz no nodoma, nedz no vēlmes. Tu tikai nedrīksti pieķerties rezultātam.

Šādai attieksmei ir ļoti liels spēks. Jau ta­jā pašā brīdī, kad tu beidzot būsi atbrīvojies no pieķeršanās rezultātam un ja tavs nodoms būs mērķtiecīgs, tava vēlme piepildīsies. Ja tu neesi pieķēries rezultātam, tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, jo nepieķeršanās nav nekas cits, kā nesatricināma ticība savai patiesajai būtībai. 

Pieķeršanās, savukārt, ir balstīta uz bailēm un nedrošības sajūtu, bet vajadzības pēc dro­šības — uz savas patiesās būtības nepazīšanu. Turības, pārticības un citu materiālo vērtību avots ir būtība — apziņa, kas zina, kā piepildīt ikvienu vēlmi. Viss pārējais — automašīnas, mājas, nauda, drēbes, lidmašīnas — ir tikai at­ribūti. Šie atribūti ir nepastāvīgi, tie nāk un iet. Tveršanās pie šiem atribūtiem ir kā apmešanās uz kartes, nevis konkrētā vietā. Tie rada ne­mieru un beigu beigās cilvēks jūtas sekls un iztukšots, jo tu esi pārdevis savu būtību, pretī saņemot būtības atribūtus.

Pieķeršanās saknes ir meklējamas apziņas nabadzībā, jo cilvēks parasti pieķeras atribū­tiem un simboliem. Nepieķeršanās ir tas pats, kas apziņas bagātība, jo nepieķeršanās dāvā radošu brīvību. Prieks un smiekli apciemo tikai to, kas rīkojas bez pieķeršanās rezultātam. Un tad arī turības atribūti rodas paši no sevis, neprasot no tevis vismazāko piepūli. Tie, kuri nespēj atsacīties no pieķeršanās, ir bezpalī­dzības, bezcerības, pasaulīgu vajadzību, sīku­mainu bažu, klusa izmisuma un nopietnības gūstekņi. Visas šīs parādības ir mūsu viduvējās ikdienišķības un trūcīgās apziņas pazīmes.

Patiesi bagāta apziņa nozīmē spēju iegūt visu, ko vēlies un kad vien vēlies, pieliekot mi­nimālas pūles. Lai tu varētu balstīties uz šo pieredzi, tev jābalstās uz viedo neziņu. Un ša­jā neziņā tev pavērsies iespējas radīt visu, ko vēlies.

Cilvēki nespēj vien beigt meklēt drošību, bet ar laiku tu sapratīsi, ka drošības meklēju­miem ir ļoti gaistoši panākumi. Pieķeršanās naudai ir nedrošības pazīme. Tu vari teikt: "Kad man būs X dolāru, varēšu justies droši. Tad vecumdienās es būšu materiāli neatkarīgs un varēšu darīt to, ko vēlos." Bet tā nekad ne­notiek. Nekad.

Tie, kas meklē drošību, dara to visu mūžu un tā ari neatrod. Tā ir izvairīga un īslaicīga, jo nauda vien nespēj sniegt drošības sajūtu. Neatkarīgi no tā, cik daudz naudas ir tavā bankas kontā, pieķeršanās naudai vienmēr ir saistīta ar nedrošības sajūtu. Patiesībā visba­gātākie pasaules cilvēki izjūt visspēcīgāko ne­drošības sajūtu.

Drošības meklējumi ir iluzori. Saskaņā ar senajām garīgajām tradīcijām risinājums ir viedajā nedrošībā jeb viedajā neziņā. Drošības un skaidrības meklējumi nav nekas cits kā pie­ķeršanās zināmajam un pazīstamajam. Ko mēs apzīstam un zinām? Mēs pazīstam savu pa­gātni. Pazīstamais un ierastais ir cietums ar pagātnes apstākļu restēm. Tajā nav iespējama izaugsme. Un kur nav izaugsmes, tur ir stag­nācija, entropija, nekārtība un pagrimums.

Savukārt, neziņa ir laba augsne radošajam potenciālam un brīvībai. Nezināšana nozīmē katru mirkli sastapt kaut ko jaunu, nezināmu. Nezināmais ir vienmēr svaigā, vienmēr jau­nā un vienmēr jaunām izpausmē atvērtā visu iespēju valstība. Ja nebūtu neziņas un nezinā­mā, dzīve būtu garlaicīgs novecojušu atmiņu atkārtojums. Pagātnes upuru galvenais mocī­tājs ir tā viņu personības daļa, kas palikusi pāri no vakardienas. 

Atsakies no pieķeršanās zināmajam un pa­zīstamajam, dodies pretī nezināmajam un tu nokļūsi visu iespēju valstībā. Daļa no vēlmes un gatavības saskarties ar nezināmo ir viedā

neziņa. Tas nozīmē, ka ikviens tavas dzīves mirklis būs satraucošs un noslēpumains pie­dzīvojums. Tu iepazīsi dzīves prieku un sava gara burvību, līksmību, mundrumu un gaviles.

Katra diena visu iespēju valstībā tev var nest satraucošus piedzīvojumus. Ja jūti sevī neziņu, zini, ka tu esi uz pareizā ceļa un ne­padodies. Tev nebūt nevajag skaidri zināt, ko tu darīsi nākamajā nedēļā vai gadā, jo, ja tu nekļūdīgi zināsi, kam jānotiek un pieķersies gaidāmajam, tu vari palaist garām ļoti daudz iespēju.

Viena no visu iespēju valstības iezīmēm ir bezgalīgs un neierobežots samērs. Šajā valstībā var rasties bezgalīgi daudz telpisku un laicīgu notikumu, pateicoties kuriem, iespējams sa­sniegt plānoto rezultātu. Bet, ja tu esi kaut kam pieķēries, tavi nodomi neizbēgami sāk riņķot pa apli nemainīgā prātā un tu zaudē elastību, kreativitāti (radošumu) un spontānumu, kas rak­sturīgi visu iespēju valstībai. Ja tu esi kaut kam pieķēries, tava vēlme zaudē elastību un mainī­gumu, iesalst nekustīgā masā un traucē rado­šajam procesam.

Kas attiecas uz mērķu noteikšanu, ne­pieķeršanās likums nav pretrunā nodoma un vēlmes likumam. Tev vēl aizvien padomā ir virzīties noteiktā virzienā, tev vēl aizvien ir noteikts mērķis. Taču ceļā no punkta A līdz punktam B ir bezgalīgi daudz iespēju. Ja tu ļaujies neziņai, tu vari mainīt virzienu, ja pēkšņi tev radies augstāks ideāls vai kaut kas šķiet aizraujošāks un interesantāks. Ļaujoties neziņai, tu vairs necentīsies par katru cenu īs­tenot savu problēmas atrisināšanas modeli un nepalaidīsi garām iespējas.

Nepieķeršanās likums veicina izaugsmes procesu. Ja tu esi izpratis šo likumu, tu vairs nejūti vajadzību par katru cenu atrisināt prob­lēmu, jo tā tu vari radīt tikai jaunas problē­mas. Pievērs uzmanību nezinās stāvoklim. Gaidot, kamēr problēmas atrisinājums atnāks pie tevis no haosa un jucekļa, tu esi pakļauts neziņai, taču risinājums, kas iznirst no haosa, ir pasakains un burvīgs.

Neziņas laukā gatavība notiekošajam sa­tiekas ar tavu mērķi un nodomu un ļauj tev iz­mantot iespēju. Kas ir iespēja? Katrā problēmā, ar ko tu savā dzīvē saskāries, slēpjas iespēja. Katra problēma ir iespēja kaut ko iegūt. Ja tu dzīvo ar šādu uztveri, tu esi atvērts neskaitā­mām iespējām un ar tevi var notikt noslēpumai­nais, brīnumainais, aizraujošais un neparastais.

Uz visām problēmām, kas atgadās tavā dzīvē, tu vari skatīties kā uz iespējām, no ku­rām tu vari kaut ko gūt. Viedas neziņas stā­voklis ļauj tev nepalaist šīs iespējas garām. Risinājums pats atnāks pie tevis, ja vien tu būsi gatavs izmantot iespēju.

Cilvēki bieži piemin "veiksmi". Veiksme ir iespējas sastapšanās ar to izmantot gatavu cil­vēku. Ja tam vēl pievienojas modrība pret to, kas notiek haosā, pats no sevis parādās kā tev, tā citiem cilvēkiem labvēlīgs un attīstību veici­nošs risinājums. Un šī veiksmes recepte ir bal­stīta uz nepieķeršanās likumu.

 

Fragments no Dīpaka Čopras "Septiņi garīgas veiksmes likumi"

Library_page_15218590_10207822947713132_1910773645_n
Prāts & psiholoģija

Kā kļūt laimīgam

Nesen Rīgā norisinājās viena no pieprasītāko Krievijas psihologu lekcijām, veltīta tēmai, kuru Mihails Labkovskis uzskata par galveno psi...

3452
26. novembrī, 2016
Library_page_15139558_10207762084311585_1413152174_n
Pašizziņas prakses

Luīzes Heijas dzīves patiesības

Luīza Heija: "Lūk, kam es ticu, – dzīve ir ļoti vienkārša. Ko mēs dodam, to saņemam pretī! Tikai mēs paši esam mūsu iekšējo pārdzīvojumu,...

4852
18. novembrī, 2016
Library_page_japanese-archers-kyudo
Prāts & psiholoģija

Mērķa izvirzīšanas tehnoloģija

Pazīstamais amerikāņu psihologs A. Maslovs, pētot cilvēku grupu, kuri savā darbā sasnieguši augstus rezultātus, nonāca pie secinājuma, ka...

1012
12. novembrī, 2016
Library_page_charlie_davoli_8
Pašizziņas prakses

Ekharts Tolle: 9 prakses, kuras izmainīs jūsu dzīvi

Daudzi uzskata, ka mainīt savu dzīvi ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. Tomēr cilvēki, kuri ir pievērsušies savai garīgajai attīstī...

4945
6. novembrī, 2016
Library_page_soul-of-king-992x612

Bailes izzudīs pēc to pieņemšanas...

Nemēģiniet atbrīvoties no jebkā. Mēģiniet saprast, kas ir bailes. Un, ja jums ir bailes, pieņemiet tās. Tās ir šeit. Nemēģiniet no tām...

3223
18. maijā, 2015
Library_page_herhead
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

1597
26. oktobrī, 2016
Library_page_17839-humanized-four-elements-1366x768-digital-art-wallpaper
Ķermenis & veselība

Klejotājnerva stimulācija

Stimulējot klejotājnervu, ievērojami samazinās iekaisuma procesi un artrīta simptomi. Iekaisuma procesiem ir ārkārtīgi svarīga loma daud...

862
18. oktobrī, 2016
Library_page_7e829c1d8d0fa645a59cb5dfce0b61c8

Zēnu asaras

Bērnībā mēs ar visiem spēkiem centāmies atbilst apzīmējumam „īsts vecis”. Mēs lamājamies visrupjākajā veidā, apspriedām, ignorējot iekšē...

1845
11. oktobrī, 2016
1
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

118
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

494
2. oktobrī, 2016
Library_page_5513b0769503dbalinese-people
Prāts & psiholoģija

Multitaskings – ļoti maldīgs uzskats

Ļoti interesants raksts par informācijas apjoma tēmu. Būs aktuāls visiem, kuri darbojas garīgās slodzes, informācijas apstrādes, literatū...

1729
1. oktobrī, 2016
Library_page_tumblr_mb9cozmund1rvn48vo1_1280
Vīrietis & sieviete

Dziļākā mīlestības apņemšanās

Nesolisim sev kopīgu nākotni. Nākotne ir tik nezināma, un mēs esam tik plūstoši un noguruši no izlikšanās, ka zinām. Mūsu domas un jūtas...

2126
21. septembrī, 2016
Library_page_tomasz_alen_kopera_-_love

Mīlestība – naids. Ekharts Tolle

Pēc statistikas datiem liela daļa ‘’mīlestības attiecību’’ diezgan ātri pārvēršas tādās attiecībās, kuras var raksturot kā ‘’mīlestība - ...

2594
9. septembrī, 2016
Library_page_engelis

Mammu mūžīgie eņģeļi

Zaudēta bērna sāpes cauršauj dvēseli. Tā neredzami struto un rētojas ilgi. Ir svarīgi saprast un cienīt sēras. Līdzsaprast.

286
9. septembrī, 2016
Library_page_relax-569318_1280

Vingrinājums diviem

Šis vingrinājums ir domāts pildīt kopā ar kādu kuram Tu uzticies un ar kuru Tu jūties viegli un ērti, ar kuru Tu vari būt Tu pats.

417
2. septembrī, 2016
Library_page_5184
Bērnu psiholoģija

Lielā skolas krīze

Šajā rakstā dots praktiski pilns teksts no amerikāņu pedagoga Džona Teilora Gato uzstāšanās, kurš ir ierindas pasniedzējs visparastākajā ...

9069
30. augustā, 2016
Library_page_bxp35970h

Drosme dzīvot apzināti

Mūsu ikdienas dzīvē drosmei netiek piešķirta liela nozīme. Drosme tiek novērtēta militāristu, ugunsdzēsēju un politiķu vidū. Drošība – lū...

2696
23. augustā, 2016
Library_page_jaunumi

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

Saules un Mēness aptumsumi 2016. gada rudenī

673
16. augustā, 2016
Library_page_cosmicascension-1170x878
Pašizziņas prakses

Alistera Kroulija radītie vingrinājumi prātam un ķermenim

Alisters Kroulijs ir zinātnieks, filozofs un ezotēriskais huligāns. Viņš apbraucis visu pasauli un apguvis daoistu prakses, kabalu, indie...

3283
14. augustā, 2016
Library_page_00b02c62b9a5ba3ef6108e2bd3d32d49b8a9c14a
Ķermenis & veselība

Kā organismu dziedina skaņas

Kā organismu dziedina skaņas Mēs to sajūtam, kad ieslēdzam radio un atskan mūsu iemīļota dziesma vai arī kad mierīgi sēžam un klausāmies...

3540
4. augustā, 2016
Library_page_22_baby_cute___www.cute-pictures.blogspot.com_
Ķermenis & veselība

Lēni un mierīgi – tas ir vajadzīgs mums visiem

Piedāvājam Jūsu uzmanībai interviju ar profesoru Francisu McGlonu un kognitīvās neiropsiholoģijas profesoru no Liverpūles Universitātes D...

2274
22. jūlijā, 2016
Library_page_wpid-osvobodi-svoy-um-ot-mysley..-pozvol-serdcu-uspokoit-sya.._i_1
Emocijas

Ja nevarat kādam piedot

Man nepatīk jebkādas klišejas par piedošanu. Par to es zinu katru parunu, katru padomu un vispārpieņemtos uzskatus, jo pūlējos atrast at...

10671
13. jūlijā, 2016
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

10686
4. jūlijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

319
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
475
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rhcJNJbRJ6U

Dying to be me!

Doctors had given Anita Moorjani just hours to live when she arrived at the hospital in a coma on the morning of February 2nd, 2006. Unable to move as a result of the cancer that had ravaged her body for almost four years, Anita entered another dimension, where she experienced great clarity and understanding of her life and purpose here on earth. She was given a choice of whether to return to life or not, and chose to return to life when she realized that “heaven” is a state and not a place. This subsequently resulted in a remarkable and complete recovery of her health. Anita’s riveting talk will inspire you to transform your life by living more authentically, discovering your greatest passions, transcending your deepest fears, and living from a place of pure joy. Her true story will radically alter your current beliefs about yourself, your purpose on earth, your health, your relationships, and your life!

438
5. aprīlī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU

The Stroke of Insight

Neuroanatomist Jill Bolte Taylor had an opportunity few brain scientists would wish for: One morning, she realized she was having a massive stroke. As it happened -- as she felt her brain functions slip away one by one, speech, movement, understanding -- she studied and remembered every moment. This is a powerful story about how our brains define us and connect us to the world and to one another. http://www.ted.com

471
23. februārī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=vqCOss4hqnE

Higher consciousness

'Higher consciousness' sounds mystical and possibly irritating. It shouldn't. It just captures how we see things when we go beyond our own egos. Please help us make films by pressing subscribe: http://tinyurl.com/o28mut7

625
26. oktobrī, 2015
https://youtu.be/uJD5-R_HPCc

Jim Carrey's Secret of Life - Inspiring Message

You wouldn’t expect Jim Carrey, a well-known comedian and actor, to go out of his way to inspire people. The man has had a long, and successful career. Instead of taking the money and running, so to speak, Carrey is now using his influence to impart passionate words of wisdom to all of us. Carrey has been talking a lot about living full lives, being happy, escaping fear, and living up to our full potential. “Ultimately, we’re not the avatars we create. We’re not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it. All else is just smoke and mirrors. Distracting, but not truly compelling.I can tell you from experience the effect you have on others is the most valuable currency there is.”

896
12. septembrī, 2015
https://youtu.be/CuOuF0n77S4
1034
29. jūlijā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=9dDZaMP5Q-c

The Sun Will Rise Again - A Song For Nepal

As we know its been 6 days since Nepal was hit by a deadly earthquake of 7.8M. At present, the death toll has crossed 6000 and may even touch 15000. The loss has been devastating and the country is struggling to cope up with the needs of the people in distress. In the rural areas, 90% of the homes have been destroyed and relief has yet to reach some of these affected areas. Please share this video so we can reach out to as many people possible. Also, if you donate, just add a comment "I donated" below! It will inspire others to donate too! List of organizations: 1) American Red Cross / British Red Cross: https://www.redcross.org/donate/0415-... http://www.redcross.org.uk/en/About-u... 3) CARE International / CARE India http://www.care-international.org/don... http://www.careindia.org/give-earthqu... 5) Catholic Relief Fund: https://secure.crs.org/site/Donation2... 6) International Medical Corps (UK) https://secure.artezglobal.com/regist... 7) We Help Nepal https://gri.nationbuilder.com/contribute 8) World Vision International: http://www.wvi.org/nepal-earthquake-a... 9) UNICEF International: https://secure.supportunicef.org/site... 10) My Care: https://my.care.org/site/Donation2?18... 11) Global Giving: http://www.globalgiving.org/projects/... 12) World Food Program: https://give.wfp.org/en/5279/?step=co... 13) Save The Children: http://www.savethechildren.org/site/c... 14) Bit Giving https://www.bitgiving.com/home/nepalq... 15) Sahayeta: http://www.sahayeta.org/beta/?p=1207 16) A fund by a Nepali friend and social worker: Aparna Rayamajhi http://www.gofundme.com/t4vpukc 17) Bibeksheel Nepali: http://leadnepal.com/earthquake/

1084
3. maijā, 2015
2
https://www.youtube.com/watch?v=UUo-Q8hhvB0

We are dead stars

Every atom in our bodies was fused in an ancient star. NASA astronomer Dr. Michelle Thaller explains how the iron in our blood connects us to one of the most violent acts in the universe—a supernova explosion—and what the universe might look like when all the stars die out.

979
13. martā, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=AgZQQ5zmaZM&list=FLN2H-YlUCGA17nWbLjjX7wQ&index=4

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

Тайны сна 2006 США. astrokey.org

1550
3. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=OAXghwgkqFg

Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

OSHO: Love Is Authentic Only When It Gives Freedom

1218
16. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=7zTCR2qEsCY

The Highest Choice

A spontaneous Satsang with Mooji recorded at Monte Sahaja in Portugal. While you have the sense of choice, you exercise choice. The most important choice you have is to keep the attention in the stable place of the seer.

1127
5. februārī, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=k1scDaQXnc4

Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

Tina Turner - Sarvesham Svastir Bhavatu (Peace Mantra)

1392
4. janvārī, 2015