Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_10624958_773139996092784_4484104998332182395_n Square81_10640_554866707896864_2057411988_n
Joga

Nodoma un vēlmes likums

Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīgais, organizējošais spēks.
Iesējot nodoma sēkliņu auglīgā augsnē, mēs paļaujamies uz to, ka šis organizējošais spēks darbosies mūsu labā.

Iesākumā bija vēlme — prātā izauklēta sēkla. Gudrie, no sirds meditējot, atklāja, ka pastāv saikne starp esošo un neesošo.
(Radīšanas dziesma no Rigvēdas)

Piektais garīgais veiksmes likums ir nodoma un vēlmes likums. Šis likums balstās uz to, ka it visā, kas vien dabā pastāv, ir enerģija un informācija. Patiesībā daļiņu laukā nav nekā cita kā vien enerģija un informācija. Daļiņu lauks pats nav nekas cits kā vēl viens tīrās apziņas lauka un visu iespēju valstības nosaukums, un to ietekmē nodomi un vēlmes. Iedziļināsimies šī procesa detaļās.

Ja mēs paskatīsimies no kā sastāv zieds, varavīksne, zāles stiebrs vai cilvēka ķermenis, mēs atklāsim, ka tie ir veidoti no enerģijas un informācijas. Visums pēc savas būtības ir enerģijas un informācijas kustība. Vienīgais, ar ko tu atšķiries no koka, ir enerģijas un informācijas daudzums tavā ķermenī un kokā.
Raugoties no materiālā viedokļa, jūs abi sastāvat no vienām un tām pašām sastāvdaļām — lielākoties oglekļa, ūdeņraža, skābekļa, slāpekļa un citiem elementiem nelielās daļās. Visus šos elementus jūs varat nopirkt veikalā par pāris dolāriem. Tādēļ tava atšķirība no koka nav meklējama ogleklī, ūdeņradī vai skābeklī. Patiesībā jūs ar koku nemitīgi apmaināties ar oglekli un skābekli. Jūs viens no otra atšķiraties ar savu enerģiju un informāciju.

Dabas sistēmā mēs ar tevi esam privileģētā suga. Mums ir nervu sistēma, ar kuras palīdzību mēs spējam apzināties enerģijas un informācijas līmeni laukā, no kura radies mūsu fiziskais ķermenis. Šo lauku mēs uztveram subjektīvi — domu, jūtu, emociju, vēlmju, atmiņu, instinktu, dziņu un uzskatu veidā. Šo pašu lauku var uztvert arī objektīvi — kā savu fizisko ķermeni, un ar sava fiziskā ķermeņa palīdzību mēs šo lauku uztveram kā pasauli ap mums. Patiesībā tas ir viens un tas pats. Tādēļ gaišreģi, kas dzīvoja pirms mums, teica: "Es tas esmu, tu tas esi, viss ir tas, un nekā cita nav."

Tavs ķermenis nav atrauts no Visuma ķermeņa, jo mehāniskajam daļiņu līmenim nav raksturīgas izteiktas robežšķirtnes. Tu šajā daļiņu laukā esi kā viegls mājiens, vilnis, svārstība, pagrieziens, virpulis, vietēja mēroga nemiers. Lielais daļiņu lauks jeb Visums ir tava ķermeņa turpinājums.

Tā kā cilvēka nervu sistēma ļauj apzināties sava daļiņu lauka enerģiju un informāciju un tā kā cilvēka apziņas elastībai šīs apbrīnas vērtās nervu sistēmas dēļ nav robežu, tev dota iespēja apzināti mainīt informāciju, no kuras radies tavs fiziskais ķermenis. Tu pats vari apzināti mainīt savu ķermeņa informāciju un enerģiju un tādējādi ietekmēt sava ķermeņa turpinājuma — vides un visas pasaules — informāciju un enerģiju, un likt šīm izmaiņām rast savu izpausmi.

Apzināti kaut ko mainīt ir iespējams, pateicoties divām iedzimtām apziņas īpašībām — pateicoties uzmanībai un nodomiem. Uzmanība dod enerģiju, nodoms — maina. Viss, kam tu pievērsīsi uzmanību, tavā dzīvē ieņems aizvien lielāku vietu. Viss, kam tu vairs nepievērsīsi uzmanību, sāks balot un irt, līdz izzudīs pavisam. Savukārt nodoms izraisa enerģijas un informācijas izmaiņas. Nodoms pats rūpējas par to, lai kļūtu par realitāti.

Nodoma kvalitāte un uzmanības objekts uz-skaņo bezgalīgi daudz notikumu vietā un laikā, kuru rezultātā rodas vēlamais rezultāts, bet ar nosacījumu, ka tiek ievēroti arī pārējie garīgie veiksmes likumi. Un tas var notikt tikai tāpēc, ka auglīgajā uzmanības augsnē iesētajai nodoma sēkliņai ir neierobežotas organizatoriskās spējas. Neierobežotas organizatoriskās spējas ir spēja vienlaicīgi organizēt bezgalīgi daudz notikumu šajā konkrētajā vietā un laikā. Katrā zāles stiebrā, katrā ābeles ziedā, katrā sava ķermeņa šūnā, visā, kas ir dzīvs, mēs varam saskatīt šī neierobežotā organizējošā spēka izpausmi.

Dabas izveidotajā sistēmā viss savā starpā ir saistīts. Murkšķis izlien no savas alas, un tev ir skaidrs, ka sācies pavasaris. Putni sāk lidot noteiktā virzienā, un tu zini, kāds gadalaiks ir iestājies. Daba ir simfonija. Un šīs simfonijas nemanāmais diriģents ir meklējams radīšanas augstākajā līmenī.

Cilvēka ķermenis ir tikai viens no šīs simfonijas piemēriem. Katra ķermeņa šūna ik sekundi veic aptuveni sešus triljonus darbību, un tajā pašā laikā tai jāzina, ko dara visas pārējās šūnas. Cilvēka ķermenis spēj vienlaicīgi muzicēt, apkarot mikrobus, radīt pēcnācējus, skaitīt dzeju un raudzīties zvaigznēs, jo lauks, kurā viss ir neierobežoti saistīts, ir daļa no cilvēka paša lauka.

Visapbrīnojamākā cilvēka nervu sistēmas īpašība ir tās spēja ar apzināta nodoma palīdzību vadīt šo neierobežoto organizējošo spēku. Cilvēka nodoms nav uz mūžiem iepīts nemainīgā enerģijas un informācijas tīklā. Tā elastība nezina robežu. Citiem vārdiem sakot, ja vien jūs nepārkāpjat kādu no dabas likumiem, nodomi ļauj jums pakļaut dabas likumus, lai jūs piepildītu savus sapņus un vēlmes.
Tu vari likt Visuma datoram ar tā neierobežoto organizējošo spēku darboties savā labā. Tu vari savu nodomu iefiltrēt augstākajā radīšanas līmenī, tādējādi aktivizējot lauku, kurā viss ir neierobežoti saistīts.
Nodoms bruģē ceļu, pa kuru bez piepūles, pretrunām un spontāni savu izpausmju meklējumos plūst neierobežoto iespēju. Tev tikai jāraugās, lai tavs nodoms nestu labumu cilvēcei. Ja tu dzīvo saskaņā ar septiņiem garīgajiem veiksmes likumiem, tas notiek pats no sevis.

Vēlmes patiesais spēks slēpjas nodomā. Nodoms pats par sevi ir ļoti spēcīgs un ietekmīgs, jo nodoms ir vēlme, kurai nav raksturīga orientācija uz rezultātu. Vēlme viena pati ir vāja un nespēcīga, jo vairumam cilvēku tā ir kaut kam pieķērusies. Nodoms ir visiem garīgajiem likumiem, bet jo īpaši septītajam garīgajam veiksmes likumam — nepieķeršanās likumam pakļāvušies vēlme.

Ja nodomu pavada nepieķeršanās, apziņa ir koncentrēta uz dzīvi šeit un tagad. Darbība, kas veikta ar tagadnes apziņu, ir ļoti iedarbīga. Tavs nodoms ir vērsts uz nākotni, bet uzmanība pievērsta tagadnei. Ja vien tava uzmanība ir pievērsta tagadnei, tavs nodoms atradīs izpausmi nākotnē, jo nākotne dzimst tagadnē. Tev neatliek nekas cits kā pieņemt tagadni tādu, kāda tā ir. Pieņem tagadni un domā par nākotni. Ar nodomu palīdzību, bet nepieķeroties rezultātam, tu vari veidot nākotni, bet tev nekādā gadījumā nevajadzētu pretoties tagadnei.

Pagātne, tagadne un nākotne ir apziņas īpašības. Pagātne ir atmiņas, nākotne — cerības, bet tagadne — apziņa. Tāpēc laiks nav nekas cits kā domas. Kā pagātne, tā nākotne dzimst iztēlē. Reāla un nemirstīga ir tikai apziņā sakņotā tagadne. Tā ir. Tā pastāv, un tajā slēpjas telpas, laika, gadījuma un enerģijas potenciāls. Tagadne ir mūžīgs iespēju lauks, kas izpaužas kā abstrakts spēks gaismas, siltuma, elektrības, magnētisma vai gravitātes veidā. Šo spēku nav nedz pagātnē, nedz nākotnē. Tie pastāv tikai tagadnē.
Šo spēku interpretācija ļauj mums izprast konkrētas parādības un formas. Atmiņas par abstraktā spēka interpretāciju rada pagātnes pieredzi, cerības, ko liekam uz šī spēka interpretāciju, veido nākotni. Un tās visas ir uzmanības un apziņas īpašības. Ja tās atbrīvo no pagātnes nastas, tagadnē notiekošā darbība kļūst par auglīgu augsni nākotnei.

Uz objektīvo tagadnes brīvību balstītais nodoms kalpo par katalizatoru, ar kura palīdzību var noteikt, vai notikumu, enerģijas, telpas un laika sajaukums ir proporcionāls un piemērots tam, lai radītu to, ko tu vēlies.
Ja tava apziņa ir koncentrēta uz dzīvi un šo brīdi, tad sairst un pazūd visi iedomātie šķēršļi, un vairāk nekā deviņdesmit procenti no visiem šķēršļiem ir iedomāti. Atlikušos piecus līdz desmit procentus šķēršļu ar mērķtiecīga nodoma palīdzību var pārvērst par iespējām.

Mērķtiecīgs nodoms ir nelokāmi uz mērķi centrēta uzmanība. Nodoms ir mērķtiecīgs tikai tad, ja tu tik mērķtiecīgi nenovērs savu uzmanību no iecerētā rezultāta, ka strikti atsakies ļaut jebkādiem šķēršļiem iztērēt vai izšķīdināt savu uzmanību. Tava apziņa ir pilnīgi izslēgusi jebkādus šķēršļus, un, kaut arī tu esi kaislīgi nodevies savam mērķim, tavs miers nav satricināms. Bet to var panākt tikai ar apziņas,
kas nekam nav pieķērusies, un mērķtiecīga, koncentrēta nodoma apvienojumu.

Iemācies izmantot nodoma spēku, un tu varēsi radīt visu, ko vien vēlies. Protams, tu vari panākt vēlamo rezultātu arī pūloties un cenšoties, bet par to tev jāmaksā ar stresu, infarktiem un kompromisiem, kam pakļauta tavas imūnsistēmas darbība. Daudz vieglāk ir izpildīt piecus nodoma un vēlmes likuma nosacījumus. Pildot šos nosacījumus vēlmju piepildīšanai, nodoms gūst spēku.

Tātad:
Ieslīgsti tukšumā. Tas nozīmē, ka tev starp domām jāatrod klusums — tas tavas esības līmenis, kas ir tava patiesā būtība, un jāiekļūst tajā.

Kad esi atradis šo esības stāvokli, ļauj vaļu saviem nodomiem un vēlmēm. Šajā tukšumā nav domu, nav nodomu, bet, iznācis no tā un stāvot tukšuma un domu krustcelēs, radi nodomu. Ja tev ir vairāki mērķi, pieraksti tos, un paturi tos prātā, ieslīgstot tukšumā. Piemēram, ja tu vēlies, lai tev būtu veiksmīga karjera, ieslīgsti tukšumā ar nodomu veidot veiksmīgu karjeru, un šis nodoms tevi tur gaidīs īsa apziņas uzplaiksnījuma veidā. Ļauj šajā laukā vaļu savām vēlmēm un nodomiem un tu būsi tos iedēstījis auglīgajā visu iespēju augsnē un varēsi gaidīt, kad, pienākot īstajam brīdim, tie sazels un izplauks. Tev nevajag izkašņāt šīs sēkliņas no augsnes, lai pārliecinātos, vai tās tiešām aug, vai arī priekšlaicīgi pieķerties to augļiem. Viss, kas tev jādara, ir jāiesēj tās.

Meklē atskaites punktus sevī. Tas nozīmē savas patiesās esības apzināšanos. Tas nozīmē sava gara un saiknes ar visu iespēju valstību apzināšanos. Tas nozīmē arī neskatīties uz sevi ar pasaules acīm, neļaut citu viedokļiem un kritikai sevi ietekmēt. Labs veids, kā pastāvīgi meklēt atskaites punktus tikai un vienīgi sevī, ir turēt savas vēlmes pie sevis. Nestāsti par tām cilvēkiem, kuriem nav tādu pašu vēlmju kā tev un kuri nav ar tevi cieši saistīti.
Nepieķeries rezultātam. Tas nozīmē atsacīšanos no stūrgalvīgas pieķeršanās kādam
noteiktam rezultātam un vadīt dienas viedā neziņā. Tas nozīmē baudīt katru savas dzīves ceļojuma brīdi arī tad, ja rezultāts nav zināms.

5) Ļauj, lai Visums tiek galā ar niansēm. Tiklīdz tavi nodomi un vēlmes ir iesēti minētajā tukšuma telpā, tām piemīt bezgalīgais organizējošais spēks. Ļauj, lai šis spēks tiek galā ar niansēm tavā vietā.
Neaizmirsti, ka tava patiesā būtība sastāv no tīra gara. Lai ietu kur iedams, ņem līdzi apziņu, ka tava būtība sastāv no gara, ļauj vaļu savām vēlmēm, un neaizmirsti, ka par sīkumiem parūpēsies Visums.

NODOMA UN VĒLMES LIKUMA ĪSTENOŠANA

Es īstenošu nodoma un velmēs likumu, apņemoties, ka:
Es izveidošu savu vēlmju sarakstu. Es vienmēr ņemšu šo sarakstu sev līdzi. Pirms nodoties klusumam un meditācijai, es ieskatīšos savu vēlmju sarakstā. Es ieskatīšos tajā katru vakaru pirms gulētiešanas. No rīta pamodies, es pārlasīšu šo sarakstu.
Es ļaušu vaļu šajā sarakstā iekļautajām vēlmēm un uzticēšu tās radīšanas klēpim, paļaujoties uz to, ka pat tad, kad man it kā neveicas, viss notiek tā, kā tam jānotiek, un ka Visuma plānā man paredzētas shēmas, kas ir daudz labākas par tām, kuras pats sev esmu izplānojis.
Es atgādināšu sev, ka man jārīkojas, domājot par šo brīdi. Es neļaušu šķēršļiem patērēt un izšķīdināt savu tagadnei pievērsto uzmanību. Es pieņemšu tagadni tādu, kāda tā ir, bet nākotnei veltīšu savu labākos nodomus un dziļākās vēlmes.

Fragments no Dīpaka Čopras grāmatas "Septiņi garīgie veiksmes likumi"

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_medita_cija
Pašizziņas prakses

Gara Vasara — aktuālie notikumi online

Mēs — Gara Vasara & Mīlestības Misterijas Skola - savu iespēju robežās, vēlamies palīdzēt un atbalstīt ikvienu, kurš lūkojas pēc izau...

1959
18. martā, 2020
Library_page_10_misha
Joga

Jogas manifestācija

Lieliska intervija ar jogas skolotaju Mišu Ogorodnikovu.

2143
19. aprīlī, 2019
Library_page_screen_shot_2018-07-02_at_12.27.42
Ķermenis & veselība

Беседа о йоге с Мишей Огородниковым

- Расскажите немного о себе. Чем занимаетесь? Как пришли к практике?.- Меня зовут Миша Огородников. Для друзей – Огород. Я занимаюсь хатх...

2627
2. jūlijā, 2018
Library_page_whatsapp_image_2018-03-15_at_14.59.36
Ķermenis & veselība

Vienotai ar Dievišķo

Gaidot īpašo koncertu 31. martā Rīgā iedvesmojošu interviju sniedz mūziķe, dzīves skolotāja, iedvesmotāja un īpaša sieviete SNATAM KAUR

4788
15. martā, 2018
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

5214
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

5345
25. jūnijā, 2017
Library_page_meditating-woman-on-beach-for-website_orig
Joga

Научные исследования: йога, старение и мозг

На протяжении нескольких последних десятилетий было открыто, что наш мозг претерпевает изменения в зависимости от того, чем мы занимаемся...

6453
25. aprīlī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

5640
25. aprīlī, 2017
Library_page_c02yecjp5hj
Joga

Dharmas jeb dzīves mērķa likums

Katram ir kāds dzīves uzdevums... kāda vienreizēja dāvana vai talants, ko dot citiem. Ja mēs izmantojam savu talantu, lai kalpotu citiem...

7843
15. jūnijā, 2015
Library_page_bird_13
Joga

Visu iespēju likums

Visas radības avots ir tīrā apziņa... iespējas, kas rodas, meklējot veidu kā izpaust neizpausto. Un, kad mēs saprotam, ka mūsu patiesā b...

8014
2. februārī, 2015
1
Library_page_10624958_773139996092784_4484104998332182395_n
Joga

Nodoma un vēlmes likums

Katrā nodomā un vēlmē iebūvēts mehānisms, ar kura palīdzību to īstenot... visu iespēju valstībā gan nodomam, gan vēlmei ir savs bezgalīga...

7543
9. janvārī, 2015
Library_page_t41_l_760_427auto
Joga

Došanas likums

Visums darbojas, pateicoties dinamiskai apmaiņai... došana un gūšana ir divi dažādi Visuma enerģijas plūduma aspekti. Ja mūsos ir vēlme ...

9405
10. decembrī, 2014
Library_page_5
Joga

Nepieķeršanās likums

Nepieķeršanās slēpj sevī neziņas viedumu... neziņas viedumā apslēpta neat­karība no pagātnes, no zināmā, iespēja izkļūt no pagātnes apstā...

7828
20. septembrī, 2014
Library_page_481163_332437576804690_286499581398490_894770_1731672218_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Karmas likums

Katra rīcība rada enerģijas spēku, kas atgriežas pie mums līdzīga spēka veidolā... ko sēsi, to arī pļausi. Kad mēs izvēlamies rīkoties tā...

9183
12. augustā, 2014
Library_page_521950_544401882299931_1409362903_n
Pasaules garīgas tradīcijas

Čandra pūdža

Brīdis, kurā katrs no mums un mēs visi kopā varam izdarīt savu pienesumu Latvijas labā

8177
31. janvārī, 2014
Library_page_7700_1280x1024
Pašizziņas prakses

ПОВЕДЕНИЕ ЙОГА

"Если вы решили начать долгий ритрит, выполнять даже небольшую тапасью, не трубите громогласно об этом перед другими.Ради своего же счаст...

2538
20. martā, 2017