Spiritual and Physical Self-Development Center

RADI 2005

  • lectures_in_ayurveda
  • hatha_yoga
  • Лекции Духовных преподавателей
  • ayurveda
  • yoga
  • other
  • ayurvedic_massage
  • vegetarian_cooking_course
  • other
Cigun un tēlu skola
11
Sep

Cigun un tēlu skola

Sākuma datums:
September 11, 2018
Beigu datums:
September 11, 2018
Sākuma laiks:
18:30
Beigu laiks:
21:30
Vieta:
Rūpniecības iela 9, dz.3, domofona Nr.3, Riga, Latvia

Ciguna un tēla (imidža) skolas programma: 4 praktiskās nodarbības, kas virzītas uz jaunu zināšanu ieguvi par Ceļu, attīstību un individuālām Cilvēka iespējām caur ciguna praksi. Katrā nodarbībā padziļināti praktiski tiek apgūta viens no cigun bāzes vingrinājumiem, kura analogs sastopams katrā attīstošā sistēmā. Pa pamatu katram vingrinājumam ir nolikts Visuma modelis, radīts daudzkārtains un daudz slāņains (Zeme-Cilvēks –Debess,  Matērija-Enerģija-Informācija, Divdabīgas pasaule-Iņ-Jaņ, Centrālā kanāla vieninieks, 0- Tukšums). 
Lielais koks vai debesu stabs
Šim vingrinājumam ir vairāki tūkstoši gadu. Vingrinājums tiek izpildīts dažādas cigun un ušu skolās. Tomēr tajās to nosaukums ir tulkots kā debess stabs (augstais celms). Šo sistēmu praksēs skolniekiem bija jāstāv ilgu laiku nekustīgi līdzīgi celmam.
Džun Juan cigun sistēmā šis vingrinājums ir viens no svarīgākajiem, dažādas formās to praktizē pirmajos 3 līmeņos. Tomēr šeit to sauc par LIELO KOKU. Ja Ķīnā ir runa par ‘Lielo koku” šādā formā, skaidrojot vingrinājum mērķi, tad obligāti atsaucas uz to, ka tas ir saistīts ar DJC sistēmas cigunu. Salīdziniet paši: augstais celms vai stabs asociējas ar kaut ko nekustīgu un nedzīvu, bet lielais koks ar spēcīgu, dzīvu un elpojošu. Senatnē cilvēki aizdomājās par jautājumu, kāpēc 60, 70vai 80 gados cilvēka dzīve beidzas. Reti kurs nodzīvo līdz 90 gadiem. Un pavisam maz pāriet 100 gadu robežu. Pie tam mēs izjūtam diskomfortu lielā karstumā un ciešam no salnas. Pavisam cits – augu vide. Daudzi koki dzīvo simtiem gadu. Ziemā un vasarā, aukstumā un karstumā, zem saules stariem un no lietus tie aug, neizjūt jūtas, vēlmes, emocijas. To saknes ieiet dziļi zemē un iegūst no tās ūdeni un visas nepieciešamās priekš dzīves vielas, kuras pacēlās pa stumbru līdz lapām. Lapotne sniedzas uz augšu, nomazgājas ar lietu, kustās ar vēju, peldas saules un mēness staros un zvaigžņu gaismā. Un tas viss nokļūst lapās, zaros, stumbrā un nolaižas līdz saknēm. Tādejādi koks saņem barojošās vielas un enerģiju no apakšas, Zemes,  un no augšas, Kosmosa. Tās kustās pa stumbru un satiekas, uzkrājās un dod iespēju kokam augt un dzīvot. Līdz ar to koks savieno sevī Zemi un Kosmosu.
Jan Ci
Ar Lielā Koka vingrinājuma palīdzību, mēs saņemam daudz enerģijas Ci.
Tagad šo enerģiju vajag pārveidot, uzlabot, transformēt daudz ”vieglāku”, skaidrāku formu. Lai tā kļūtu par jaunu veidolu un paceltos augstāk, saskaņā ar cilvēka ķermeņa enerģijas attīstības etalonu, viegli ietu cauri kanāliem, sāktu barot prātu, attīstīt garu.
Vien no praktizēšanās galvenajiem mērķiem ir mūsu dzīves enerģiju pastiprināšana un tālāka izmantošana fiziskā ķermenī, intelekta paaugstināšanai un gara attīstīšanai.  
Mazais Debesu Aplis
Vingrinājums “Mazais Debesu Aplis”, vai kāto citreiz sauc “Mazā Kosmosa Orbīta” vai vienkārši “Mikrokosmiskā Orbīta”- viens no svarīgākajiem vingrinājumiem Daosu sistēmā, DJC pirmās pakāpes pamatvingrinājums. Senajā Ķīnā šo vingrinājumu sauca “laivas vešana pa upi”, tā kā kanāli ir līdzīgi upēm. Lai laivu varētu vest pa upi, tajā ir jābūt pietiekami ūdenim Ci. Tāpēc, lai veiksmīgi apgūtu “Mazais Debesu Apli” vajadzīgs pēc iespējas vairāk praktizēt ts vingrinājumus, kuri veicina Ci uzkrāšanos un pārveidi, t.i., Lielais Koks un Jan-cigun. Cilvēka ķermeņi ir 12 parastie enerģijas kanāli un 8 īpašie. Vissvarīgākie no vieniem ir Du-mai un Žeņ-mai, kuri kontrolē pārējo visu kanālu darbu. “Mazais Debesu Aplis” –ir Ci ceļš, tās pastāvīgai cirkulācijai pa Du-mai un Žeņ-mai kanāliem. Žeņ-mai kanāls sākas no punkta, kas atrodas uz apakšžokļa un turpinās līdz punktam starpenē. Pēc vingrinājuma Lielais koks praktizēšanas mūsu ķermenī rodas pietiekami daudz Ci, mēs to koncentrējām bumbiņas formā un šo bumbu pielīdzēsim Mēnesim un savu ķermeni- Zemei.  
Efekti no vingrinājuma: ārstnieciskais efekts, intelekta paaugstināšanas, trešās acs apvidus aktivizēšanas.
U-sin
U-sin mācība –tā ir mācība par to, ka par pamatu visam apkārtējai pasaulei ir pieci pamatelementi ( koks, uguns, zeme, metāls, ūdens) un  piecas stihijas ( vējš, karstums, mitrums, sausums, aukstums). Saskaņā ar u-sin (tulkojumā no ķīniešu val. – pieci pirmelementi) teoriju pastāv piecu pirmelementu jeb piecu stihiju klasifikācijas sistēma. Pirmelementi ir: ūdens, koks, uguns, zeme (augsne), metāls. Katrai stihijai ir raksturīga konkrēta ci enerģijas iezīme un krāsa, un atbilstoši šādai shēmai tiek sistematizēti visi procesi dabā, orgāni cilvēka ķermenī, emocijas, skaņas, smaržas utt. Piemēram, koks pārstāv enerģiju, kas rodas un attīstās, uguns pārstāv enerģiju, kas plešas un izstaro, zeme pārstāv enerģiju, kas stabilizējas un koncentrējas, metāls pārstāv enerģiju, kas sacietē un saraujas, ūdens ir enerģija, ka saglabājas, uzkrājas un aizplūst. Visas piecas enerģijas vienlaikus izpauž sākotnējo enerģiju nemitīgi izstarojošo iņ un jan mijsakarību.  Grāmatā “Šanšu dacjuaņ” (16-11 gs. p.m.ē.) sacīts: “Ūdens un uguns attiecas uz vitāli nepieciešamo, uz dzērienu un ēdienu, kas ļaudīm vajadzīgs. Metāls un koks pastāv izklaidei un radīšanai. Zeme ir visu lietu sākotne, un kalpo cilvēka labumam”. Traktātā “Guaņczi” (3.gs. p.m.ē.) sacīts, ka u-sin līdz ar pentatoniku un piecām ierēdņu pakāpēm esot radījis mītiskais imperators Huandi.   Piecu elementu mijsakarību, kas balstās uz stingriem matemātiskiem “radīšanas un savaldīšanas” nosacījumiem, dziednieki senatnē izmantoja, lai izskaidrotu, dziļi iepazītu vielu un procesu mijsakarīgu pārvērtību likumus, aprakstītu dažādu substanču un spēku daudzējādās mijsakarīgās kvalitatīvās un kvantitatīvās pārvērtības un rūpīgi iepazītu piecu pirmsākumu iekšējās mijsakarības un savstarpēju attiecību struktūras.   Darbojoties radošajiem (veicinošajiem) spēkiem, katrs elements rada tam sekojošo un stimulē tā attīstību (jan funkcija): uguns, beigusi degt, atstāj pelnus – zemi, sirds ietekmē liesu. No zemes var iegūt metālu, tāpēc liesa iespaido plaušas. Metāls, karsējot, kļūst šķidrs kā ūdens, proti, plaušas aktīvi iespaido nieres. Ūdens ir nepiecienāms, lai augtu koks, tātad nieres ietekmē aknas. Visbeidzot, koks deg, radīdams uguni, tāpēc aknas aktīvi stimulē sirds darbību.   Darbojoties ārdošajiem (bremzējošajiem) spēkiem, ir novērojams, ka tiek nomākta ar ietekmējošo orgānu saistītā orgāna funkcionālā aktivitāte (iņ funkcija): uguns izkausē metālu – sirds apdraud plaušas. Metāls sadragā koku, radot draudus aknām. Koka saknes izārda zemi – liesu apdraud aknas. Zeme alkaini uzsūc ūdeni, un nieres apdraud liesa. Savukārt ūdens apslāpē uguni – nieres apdraud sirdi.   Organisma sistēmu funkcionāli cēlonisko mijsakarību aplis, ko simbolizē elementi, ir noslēdzies. Viss ietekmē visu, un tāpēc elementu mijiedarbības procesu ir iespējams pārvaldīt.   Piecu elementu vienības un mijsakarīgas pārvērtības ideja tiek izmantota Ķīnas tradicionālajā medicīnā, lai, piemēram, klasificētu organisma daļas, noteiktu dažādu fizioloģijas aspektu izpausmes un pazīmes, tiktu skaidrībā par dažādu patoloģisku simptomu un veselu patoloģisku funkcionālu kompleksu raksturu un specifiku. Tas viss tiek aplūkots gan paša organisma ietvaros, gan arī analizējot pacienta organisma un ārējās vides parādību (ārdošo vai dziedinošu) savstarpējās attiecības.   Tieši piecu elementu koncepcija skaidri formulē principu par ci dzīvības enerģijas dinamisku cirkulāciju cilvēka enerģētiskās struktūras kanālos. Elementu mijsakarīgu attiecību diagrammas virzībā pa saulei notiek ārēja stimulācija, strauja un dinamiska iedarbība, proti, darbojas jan pirmsākums.
 Elpošana ar ādu
Meistara Sjū Mintana stāsts par elpošanu  ar ādu ( ti hu si)
“Elpošana ar ādu- ļoti efektīvā metode atveseļošanai un ārstēšanai. Bet attīstītam cilvēkam kā bioloģiskam veidam elpošana ar ādu apguve ir nepieciešama. Bez tās nav iespējams praktizēt augstākos līmeņos. Tajos mēs praktizējam klusuma, pauzes un tad apstāšanās stāvokļus. Tad sirdij un plaušām jāpārtrauc sava darbība un jāapstājas. Taču ķermenim joprojām nepieciešams skābeklis. Un tad mūsu āda sāk elpot automātiski. Tāpēc rodas iespēja sēdēt  un gulēt vairāku dienu garumā bez elpošanas un apstājušo s sirdi, bet nāve neīstajās un cilvēks nemirst- viņš elpo ar ādu.

Padziļinātās prasītākas nodarbības vadīs Ilona  Aļeksējeva.
Kura ir valdes locekle Džun Juaņ cigun Latvijas asociācijā, praktizē cigun kopš 1999.gada, katru gadu pameklē padziļinātos treniņus Šaoļiņ klosterī.  ir Pekinas un Amerikas institūta “Kundavell” tēla (imidža) terapeite, kas praktizē un apgūst tēla (imidža) medicīnu pēdējos 17 gadus, kā arī pasniedz Cigun nodarbības pēc Džun Jan skolas  kā 3 pakāpes instruktore kopš 2001.gada.
Piedalījusies visas starptautiskajās konferencēs par tēla (imidža) medicīnu, tajā skaitā ar personīgām atskaitēm par ārstēšanas metodikām, tādejādi veicinot tēla (imidža) medicīnas atpazīstamību Ķīnā un ārpus tās robežām.
Labdarības fonda Mintans pārstāve, Reiki meistare-skolotāja, medicīniskā izglītība specilitātē “Ārstnieciskā masāža”, 
vairāk informācija: https://www.facebook.com/ilonauma.aleksejeva

Katras nodarbības laiks -3 stundas, ar nelielu pārtraukumu. Nepieciešams ērts apģērbs, mierīgs prāts, silta tēja un laipnība.
Var apmeklēt kādu konkrētu Jums interesējošu tēmu par maksu 20 EUR, cena par visu kursu 60 EUR.

Nodarbību laiks:
11.septembrī 18:30 – 21:30, Rūpniecības 9-3
13.septembrī 18:30 – 21:30, Rūpniecības 9-3
14.oktobrī 18:30 – 21:30, Rūpniecības 9-3
15.oktobrī laiks vienojoties ar grupu, Rūpniecības 9-3
Visa kursa  cena -60 eiro, vienas  nodarbības cena - 20 eiro.
PIERAKSTĪŠANĀS pa telefonu 28440667 vai e-mail: ilona.aleksejeva@gmail.com

Contactinformation

www:
e-mail:
phone:
+37128224475
address:
Riga, Latvia

Our team

Small_sam_2969
Ludmila Birjukovska
Small_img_2983
Anna Mulica